Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 feb.

Få 30 smarta tips på 5 dagar


Datum: 2016-02-03 06:36

Under vec­ka 7 är du varmt välkom­men att lyssna när jag inter­vjuas av Ola Wall­ström från Mera mål AB om mina Tre smar­ta tips”.

Hela veck­an, den 15 – 19 feb­ru­ari, är näm­li­gen fylld av inspirerande inter­vjuer med noga utval­da föreläsare på den sven­s­ka talarsce­nen som berät­tar om mål­sät­tningar, per­son­lig utveck­ling, framgång, mod, räd­slor — och struk­tur, såklart.

Du tar del av hela veck­ans inspirerande pod­casts genom att allde­les gratis och gott anmäla dig här!

Föru­tom mig kom­mer du kost­nads­fritt få ta del av kun­skaper från talare som Teo Hären, Lisa Ekström, David Phillips, Jan Gun­nars­son och mån­ga fler. Anmäl dig direkt så du säk­er­ställer din plats.

Välkom­men!