Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 feb.

En plats för var sak


Datum: 2016-02-02 17:15

Det är inte bara dator, mobil och pap­per vi behöver för att göra vårt jobb. Det är ock­så andra red­skap, såsom sax, pen­na, tusch­pen­na, gem, hål­slag, USB-pinne, bok, lath­und, häf­tap­pa­rat, skär­maskin, pack­te­jp, skalpell, röd märkpen­na, stäm­pel, vis­itko­rt, laddningss­ladd, adapter, bat­ter­i­lad­dare, laser­pekare, bild­spel­sklickare, white­board­pen­nor, pekpinne, broschyr och linjal. 

När vi behöver det, vill vi ha det — direkt. Vi vill slut­föra den uppgift vi håller på med utan att bli hin­drade. Men, ibland finns det inte där och vi får ett avbrott (och kanske ett utbrott).

Om du idag läg­ger mer tid än du vill på att leta, om du nyss har fått köpa ett nytt exem­plar av något (fastän du vet att du har ett någon­stans), om du upplever att dina verk­tyg allt­för ofta får ben” och försvin­ner, då kan du enkelt göra din till­varo lite lättare. 

Var sak har sin plats 
Ha en plats för var­je sak och låt var­je sak ha en bestämd plats. Då vet du var du ska leta, för det är självk­lart för dig var den ska stäl­las till­ba­ka. Du ser enkelt om den inte är på sin plats så du kan efterlysa den långt innan du behöver den. 

Vad är då en plats? Det är med fördel någon­stans där sak­en finns ensam eller åtmin­stone i litet säll­skap. Akta dig för diverse”-lådor. Istäl­let kan det vara en egen låda, en låda i en låda, en ställ­ning, en hyl­la, ett fack. Sak­en ifrå­ga kan ock­så vara upp­spikad på väggen, fast­skru­vad i hyl­lan, halv­fast i kard­bor­re­band på hurt­sen. Bra fäs­tanord­ningar är kabel­spik, bunt­band, krok, super­lim och det nya keramiska mate­ri­alet Sug­ru, som tycks ha spän­nande egenskaper. 

Märk med fördel upp plat­sen med vad som ska sit­ta där, så slip­per du kom­ma ihåg vil­ka platser du bestämt dig för. 

Gör så här 

  1. Tit­ta omkring dig där du sit­ter (om du läs­er det­ta på din arbetsplats).

  2. Välj en sak att ska­pa en plats för. Vet du inte vad du ska väl­ja, välj häftapparaten.

  3. Fun­dera över hur lät­till­gäng­lig den behöver vara, d v s hur ofta du använ­der den:
    • är det flera gånger om dagen, vill du säk­ert ha den på arm­längds avstånd (eller så vill du ha den en bit bort så du ofta får resa på dig och på så sätt få sträc­ka på dig ett ögonblick).
    • är det säl­lan, gör du rätt i att plac­era den undanstop­pad utom syn­håll. Ju färre sak­er du har framme, desto min­dre dis­tra­her­ad blir du.

  4. Välj en lämplig plats som från och med nu är det ställe där sak­en ifrå­ga finns när du inte använ­der den.

Anti­n­gen gör det direkt som behöver göras för att mär­ka upp vad som ska finnas på den nya plat­sen eller ska­pa nu en att göra-uppgift om vad du behöver göra sedan. Kanske behöver du köpa något eller skaf­fa något från någon innan plat­sen blir klar.

Finn fort och få mer frid 
Om du ser till att du har en plats för var sak och var­je sak har sin plats får du mer tid till det som är vik­tigt istäl­let för att låta tid gå till spillo genom att du får leta. Du behåller ditt goda humör och slip­per bli frus­tr­erad över att du inte hit­tar det du behöver just nu. 

Hur gör du? 
Vad är ditt smar­taste val av plats för något av de sak­er du behöver då och då i din vardag? Berät­ta i en kommentar.