En plats för var sak | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 feb.

En plats för var sak


Datum: 2016-02-02 17:15

Det är inte bara dator, mobil och pap­per vi behöver för att göra vårt jobb. Det är ock­så andra red­skap, såsom sax, pen­na, tusch­pen­na, gem, hål­slag, USB-pinne, bok, lath­und, häf­tap­pa­rat, skär­maskin, pack­te­jp, skalpell, röd märkpen­na, stäm­pel, vis­itko­rt, laddningss­ladd, adapter, bat­ter­i­lad­dare, laser­pekare, bild­spel­sklickare, white­board­pen­nor, pekpinne, broschyr och linjal. 

När vi behöver det, vill vi ha det — direkt. Vi vill slut­föra den uppgift vi håller på med utan att bli hin­drade. Men, ibland finns det inte där och vi får ett avbrott (och kanske ett utbrott).

Om du idag läg­ger mer tid än du vill på att leta, om du nyss har fått köpa ett nytt exem­plar av något (fastän du vet att du har ett någon­stans), om du upplever att dina verk­tyg allt­för ofta får ben” och försvin­ner, då kan du enkelt göra din till­varo lite lättare. 

Var sak har sin plats 
Ha en plats för var­je sak och låt var­je sak ha en bestämd plats. Då vet du var du ska leta, för det är självk­lart för dig var den ska stäl­las till­ba­ka. Du ser enkelt om den inte är på sin plats så du kan efterlysa den långt innan du behöver den. 

Vad är då en plats? Det är med fördel någon­stans där sak­en finns ensam eller åtmin­stone i litet säll­skap. Akta dig för diverse”-lådor. Istäl­let kan det vara en egen låda, en låda i en låda, en ställ­ning, en hyl­la, ett fack. Sak­en ifrå­ga kan ock­så vara upp­spikad på väggen, fast­skru­vad i hyl­lan, halv­fast i kard­bor­re­band på hurt­sen. Bra fäs­tanord­ningar är kabel­spik, bunt­band, krok, super­lim och det nya keramiska mate­ri­alet Sug­ru, som tycks ha spän­nande egenskaper. 

Märk med fördel upp plat­sen med vad som ska sit­ta där, så slip­per du kom­ma ihåg vil­ka platser du bestämt dig för. 

Gör så här 

  1. Tit­ta omkring dig där du sit­ter (om du läs­er det­ta på din arbetsplats).

  2. Välj en sak att ska­pa en plats för. Vet du inte vad du ska väl­ja, välj häftapparaten.

  3. Fun­dera över hur lät­till­gäng­lig den behöver vara, d v s hur ofta du använ­der den:
    • är det flera gånger om dagen, vill du säk­ert ha den på arm­längds avstånd (eller så vill du ha den en bit bort så du ofta får resa på dig och på så sätt få sträc­ka på dig ett ögonblick).
    • är det säl­lan, gör du rätt i att plac­era den undanstop­pad utom syn­håll. Ju färre sak­er du har framme, desto min­dre dis­tra­her­ad blir du.

  4. Välj en lämplig plats som från och med nu är det ställe där sak­en ifrå­ga finns när du inte använ­der den.

Anti­n­gen gör det direkt som behöver göras för att mär­ka upp vad som ska finnas på den nya plat­sen eller ska­pa nu en att göra-uppgift om vad du behöver göra sedan. Kanske behöver du köpa något eller skaf­fa något från någon innan plat­sen blir klar.

Finn fort och få mer frid 
Om du ser till att du har en plats för var sak och var­je sak har sin plats får du mer tid till det som är vik­tigt istäl­let för att låta tid gå till spillo genom att du får leta. Du behåller ditt goda humör och slip­per bli frus­tr­erad över att du inte hit­tar det du behöver just nu. 

Hur gör du? 
Vad är ditt smar­taste val av plats för något av de sak­er du behöver då och då i din vardag? Berät­ta i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.