Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Erfar en ekande inbox


Datum: 2010-09-08 09:29

När hade du tomt i din mail-inbox senast? Minns du hur det kändes? 

Mån­ga av oss har väldigt mån­ga mail i inbox­en och tro det eller ej, men det i sig gör ofta att det tar län­gre tid innan vi läs­er och hanter­ar de nya mail som kom­mer in.

Min inbox är för det mes­ta tom större delen av dagen. Man skulle kun­na tro att det beror på att jag får väldigt litet mail, men så är det inte. Jag får nog ett gan­s­ka van­ligt antal mail var­je dag.
Sak­en är den att jag flera gånger om dagen läs­er, fat­tar beslut och sparar undan (eller slänger) de mail jag får, tills inbox­en åter är tom.

Mäng­den spa­rade mail gör skillnad

De senaste veck­o­r­na har var­it myck­et inten­si­va för mig och ofta när jag kom­mit till kon­toret efter några tim­mars från­varo, har mail­box­en sig­naler­at 41 oläs­ta mail”, eller liknande.

Det är intres­sant att se hur påtagligt mäng­den mail i inbox­en påverkar mitt agerande.

När jag då sät­ter mig för att kol­la mail, bör­jar jag skum­ma igenom lis­tan, uppifrån och ned. Jag läs­er litet grann i något mail, för att sedan gå vidare till näs­ta, utan att rik­tigt bestäm­ma mig för vad mailet innebär att jag ska göra.

Jag hop­par upp och ner i lis­tan, läs­er och bläd­drar, men får egentli­gen ingent­ing gjort. Det känns över­mäk­tigt att ta tag i mailen (för de är ju så mån­ga fler än van­ligt) och fak­tiskt job­ba bort dem, så jag bara fip­plar omkring bland dem.

För mig, kanske för dig, gör uppen­barli­gen en stor mängd mail i inbox­en att jag ten­der­ar job­ba långsam­mare med de mail jag har.

Visst, jag tar mig slut­li­gen i kra­gen och behand­lar hela inbox-innehål­let så att inga mail län­gre finns kvar. En skön känsla av fri­het, enkel­het och, fak­tiskt, en viss njut­nings­full tomhet infinner sig.

Kom ner till noll var­je dag

Behand­la alla dina mail i inbox­en regel­bun­det, så att du har en ekande tom inbox några gånger under dagen.

Om du är som jag, är det då lättare att hål­la inbox­en tom, och på köpet svarar du på mail fort­are och kom­mer snab­bare vidare i de ären­den du job­bar med i din vardag.

Pro­va ock­så du

Visst, det här är lätt att säga när man har få mail i inbox­en från bör­jan, men för den som har 3766 spa­rade mail (var­av 41 oläs­ta), låter mina ord säk­ert väl beskäftiga.

Så, jag erb­jud­er dig idag möj­ligheten att få erfara hur det är att ha en ekande tom inbox. Bestäm dig för att för en efter­mid­dag job­ba med en tom inbox, som om det var normaltillståndet.

 1. I din inbox, ska­pa en ny mapp och döp den till Tillfäl­ligt”.
 2. Fly­t­ta alla mail i din inbox till Tillfälligt”-mappen.
 3. Bestäm dig för när du ska kol­la mail näs­ta gång; näs­ta jäm­na klock­slag, nu, om fem minut­er eller sedan, efter lunch, el dyl.
 4. När det kom­mit mail, öpp­na det första.
 5. Läs mailet.
 6. Bestäm dig för om det innebär att du ska göra något. Sätt då upp uppgiften på din att-göra-lista eller gör den med en gång. 
 7. Bestäm dig ock­så för om du ska spara mailet, efter­som du kanske behöver det någon gång, fast du vet inte när. I så fall, spara undan mailet bland de andra dig­i­ta­la doku­menten i din mapp­struk­tur som hand­lar om sam­ma sak, sam­ma kund, sam­ma pro­jekt, sam­ma område.
 8. Radera sedan mailet från inboxen.
 9. Fort­sätt till dess inbox­en åter är tom.
 10. Reflek­tera någon min­ut över hur du upplevde det­ta. Gick det lätt att behand­la alla mailen? Var det någon skill­nad mot förut, när inbox­en var späckad?
 11. Fort­sätt så här under åter­sto­den av dagen.
 12. Vid dagens slut, reflek­tera ett ögonblick igen. Hur känns det nu? Vill du gå till­ba­ka till hur du hade det innan?
 13. Anti­n­gen, lägg till­ba­ka alla mail du lade i Tillfäl­ligt” åter till inboxen.
 14. Eller, behåll det som det är och ägna 20 minut­er om dagen till att behand­la så mån­ga mail du hin­ner i Tillfäl­ligt” ända till dess ock­så den map­pen är tom, varpå du tar bort den.

Hur funger­ade det för dig?

Tes­tade du att för en efter­mid­dag utgå från en tom inbox? 

Kom­mentera nedan om du vill och berät­ta vad det gjorde för skill­nad för dig. 

P S Jag kan ock­så rek­om­mendera en titt på Mer­lin Mann’s Inbox Zero”-föreläsning.