Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 sep.

En att-göra-lista i handen är bättre ?än fem i veckan


Datum: 2010-09-03 17:02

Har du för vana att skri­va en ny att-göra-lista var­je mor­gon? Brukar du få fly­t­ta över uppgifter från gårda­gens lista till dagens, efter­som du inte hun­nit med det du tänkte? 

Kän­ner du dig då upplyft och ivrig att sät­ta igång med dagens uppgifter, eller känns det som att du bör­jar dagen med en tung ryg­gsäck av förse­nade uppgifter?

Istäl­let för att skri­va en ny lista var­je mor­gon, låt lis­tan innehål­la allt du kan kom­ma på att du har att göra och låt den leva över tid.

Var­för? Jo, så här ser jag på saken:

Det förut­säg­bara oförutsedda

Skriv­er du en ny att-göra-lista var­je mor­gon, innebär det att du försök­er förut­spå vad du ska hin­na under dagen.

En sak vet vi säk­ert: det kom­mer att inträf­fa oförutsed­da sak­er under dagen. Ofta innebär dessa oförutsed­da sak­er att vi behöver läg­ga tid och ener­gi på att lösa dem, göra dem eller röja dem ur vägen.

Det vi satt upp på dagens lista pri­or­it­eras lätt ned och de oförutsed­da sak­er­na kom­mer före. Kon­sekvensen blir att du inte hin­ner allt du trodde och du får fly­t­ta över de åter­stående uppgifter­na till näs­ta dags lista.

Ofta är det då när­mare till hands att kän­na det som ett ned­er­lag istäl­let för vad det egentli­gen hand­lar om — att du på ett rådigt sätt lyck­ats pri­or­it­era rätt bland dina att-göra-uppgifter; de som stod på lis­tan och de som dök upp oförutsett.

Det är lätt att ha en teori om vad vi kom­mer att hin­na under veck­an, men det är inte fullt lika lätt att på för­hand veta vil­ka uppgifter som kom­mer att vara de vik­ti­gaste uppgifter att hin­na. Vi har inte hela bilden av vad som kom­mer att hän­da i veck­an och där­för kan vi inte vara säkra på att det är just de här tio sak­er­na som vi skriv­it upp på lis­tan som är de tio vik­ti­gaste att hinna.

Ska­pa en total-lista

Så, ska­pa inte en ny lista var­je mor­gon över det du ska hin­na under dagen, utan ta nu tju­go minut­er då du på ett blankt blad eller på det ställe du har dina att-göra-uppgifter skriv­er upp allt som du just nu kan kom­ma på att du har att göra. Skriv verk­li­gen upp allt, från nu och så långt fram i tiden du kan förestäl­la dig.

Den blir som en bank av allt du har att göra och du behöver inte län­gre som tidi­gare fun­dera på om du verk­li­gen kom­mer ihåg allt från igår när du skriv­er dagens lista (du kanske inte har gårda­gens lista till­gäng­lig just för ögonblick­et). Du behöver inte heller läg­ga tid och ork på att skri­va ner något igen som du skrev ned igår.

Det kom­mer att bli en rik­tigt lång lista. Kän­ner du dig stres­sad när du ser allt som står där, tänk på att du hade alla de sak­er­na att göra redan innan du skrev lis­tan, det är bara det att du nu ser dem tydligt och det är nu du kan arbe­ta med dem på ett sys­tem­a­tiskt och han­dlingskraftigt sätt.

Det är nu du kan ta kom­man­dot över allt du har att göra.

Pri­or­it­era successivt

Bland alla uppgifter, välj den som är pré­cis rätt att göra just nu, d v s den som har högst prioritet.

När du gjort den klar, välj då den uppgift som därnäst är pré­cis rätt att göra, sedan näs­ta och fort­sätt så.

När något nytt dyk­er upp, gör det direkt eller lägg det till lis­tan i vän­tan på pri­or­i­ter­ing. Lis­tan kom­mer att ömsom fyl­las på och öka, ömsom bockas av och minska.

Du behöver inte län­gre hål­la sak­er i huvudet, dra dig till minnes eller oroa dig för att något fall­er i glöm­s­ka. Håller du den upp­dat­er­ad, finns det som du har att göra i tryg­gt för­var i listan.

Hur gör du?

Hur håller du koll på allt du har att göra? 

Välkom­men att kom­mentera nedan!