En att-göra-lista i handen är bättre ?än fem i… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

03 sep.

En att-göra-lista i handen är bättre ?än fem i veckan


Datum: 2010-09-03 17:02

Har du för vana att skri­va en ny att-göra-lista var­je mor­gon? Brukar du få fly­t­ta över uppgifter från gårda­gens lista till dagens, efter­som du inte hun­nit med det du tänkte? 

Kän­ner du dig då upplyft och ivrig att sät­ta igång med dagens uppgifter, eller känns det som att du bör­jar dagen med en tung ryg­gsäck av förse­nade uppgifter?

Istäl­let för att skri­va en ny lista var­je mor­gon, låt lis­tan innehål­la allt du kan kom­ma på att du har att göra och låt den leva över tid.

Var­för? Jo, så här ser jag på saken:

Det förut­säg­bara oförutsedda

Skriv­er du en ny att-göra-lista var­je mor­gon, innebär det att du försök­er förut­spå vad du ska hin­na under dagen.

En sak vet vi säk­ert: det kom­mer att inträf­fa oförutsed­da sak­er under dagen. Ofta innebär dessa oförutsed­da sak­er att vi behöver läg­ga tid och ener­gi på att lösa dem, göra dem eller röja dem ur vägen.

Det vi satt upp på dagens lista pri­or­it­eras lätt ned och de oförutsed­da sak­er­na kom­mer före. Kon­sekvensen blir att du inte hin­ner allt du trodde och du får fly­t­ta över de åter­stående uppgifter­na till näs­ta dags lista.

Ofta är det då när­mare till hands att kän­na det som ett ned­er­lag istäl­let för vad det egentli­gen hand­lar om — att du på ett rådigt sätt lyck­ats pri­or­it­era rätt bland dina att-göra-uppgifter; de som stod på lis­tan och de som dök upp oförutsett.

Det är lätt att ha en teori om vad vi kom­mer att hin­na under veck­an, men det är inte fullt lika lätt att på för­hand veta vil­ka uppgifter som kom­mer att vara de vik­ti­gaste uppgifter att hin­na. Vi har inte hela bilden av vad som kom­mer att hän­da i veck­an och där­för kan vi inte vara säkra på att det är just de här tio sak­er­na som vi skriv­it upp på lis­tan som är de tio vik­ti­gaste att hinna.

Ska­pa en total-lista

Så, ska­pa inte en ny lista var­je mor­gon över det du ska hin­na under dagen, utan ta nu tju­go minut­er då du på ett blankt blad eller på det ställe du har dina att-göra-uppgifter skriv­er upp allt som du just nu kan kom­ma på att du har att göra. Skriv verk­li­gen upp allt, från nu och så långt fram i tiden du kan förestäl­la dig.

Den blir som en bank av allt du har att göra och du behöver inte län­gre som tidi­gare fun­dera på om du verk­li­gen kom­mer ihåg allt från igår när du skriv­er dagens lista (du kanske inte har gårda­gens lista till­gäng­lig just för ögonblick­et). Du behöver inte heller läg­ga tid och ork på att skri­va ner något igen som du skrev ned igår.

Det kom­mer att bli en rik­tigt lång lista. Kän­ner du dig stres­sad när du ser allt som står där, tänk på att du hade alla de sak­er­na att göra redan innan du skrev lis­tan, det är bara det att du nu ser dem tydligt och det är nu du kan arbe­ta med dem på ett sys­tem­a­tiskt och han­dlingskraftigt sätt.

Det är nu du kan ta kom­man­dot över allt du har att göra.

Pri­or­it­era successivt

Bland alla uppgifter, välj den som är pré­cis rätt att göra just nu, d v s den som har högst prioritet.

När du gjort den klar, välj då den uppgift som därnäst är pré­cis rätt att göra, sedan näs­ta och fort­sätt så.

När något nytt dyk­er upp, gör det direkt eller lägg det till lis­tan i vän­tan på pri­or­i­ter­ing. Lis­tan kom­mer att ömsom fyl­las på och öka, ömsom bockas av och minska.

Du behöver inte län­gre hål­la sak­er i huvudet, dra dig till minnes eller oroa dig för att något fall­er i glöm­s­ka. Håller du den upp­dat­er­ad, finns det som du har att göra i tryg­gt för­var i listan.

Hur gör du?

Hur håller du koll på allt du har att göra? 

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.