Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 apr.

En klapp på axeln för den modstulne


Datum: 2017-04-18 11:09

Vis­sa dagar är det bara så otroligt myck­et. Du job­bar och job­bar och rätt som det är, är dagen slut. Och så är det fredag. Igen. Snart är det midsommar.

De inten­si­va dagar­na läg­gs sam­man till län­gre peri­oder som, när du ser till­ba­ka, ter sig som i ett töck­en. Vad har du fått gjort, egentli­gen? Du har uppen­barli­gen gjort myck­et, men när du tänker på vad det var för något, är det helt tomt. Ändå är du trött.

Då är det lätt att vi kän­ner oss miss­modi­ga. Vi har sli­tit, men vi ser inte att vi kom­mit framåt. Det känns som att det aldrig tar slut. Måndag, fredag, måndag, fredag.

Syn­lig­gör det gjorda
Vi skulle i dessa stun­der må bra av att tydligt se allt vi åstad­kom­mit, utan att behö­va läg­ga allt på min­net. Att se till­ba­ka och upp­märk­sam­ma det vi fått gjort är som att igen få boc­ka av sam­ma uppgift en gång till. Kanske blir inte kick­en lika stor den här gån­gen, men nog känns det skönt, alltid.

Visuel­la varianter
Ta där­för reda på hur du lät­tast syn­lig­gör allt du gjort den senaste tiden. Beroende på var och hur du har dina att göra-uppgifter kan du till exem­pel göra så här:

  • Klic­ka fram Slut­för­da uppgifter”-vyn i din dig­i­ta­la att göra-lista (till exem­pel Out­looks uppgifter-funktion).

  • Ha ett spett där du spet­sar veck­ans färdi­ga post it-lap­par suc­ces­sivt, all­tefter­som du slut­för uppgifter­na som står skriv­na på var och en.

  • Min klient Fri­da ställde en skål på skrivbor­det där hon lade alla klara, hop­kny­ck­lade post it-lap­par. Hon njöt av att se skålen fyllas.

  • Dra var­je dag ett lika långt streck som du upplever att du kom­mit framåt under dagen, på ett blad eller en white­board. Du ser att det sam­man­lag­da streck­et blir län­gre och längre.

  • Stryk uppgifter­na i ditt att göra-block med en pen­na som har aktuell veckas färg, så du ser alla de uppgifter som du slut­fört under just den­na veck­an. Kanske räck­er det med fyra olik­fär­gade pen­nor som du varvar.

  • Eller, gör på ett helt annat sätt.

Det vik­ti­ga är att du snabbt och lätt kan se (eller fysiskt kän­na) hur myck­et du gjort, även om du inte först kom­mer ihåg det.

Om du vill, gör så här

  1. Ta nu med en gång en titt bakåt” i din att göra-lista.

  2. Lägg märke till allt du gjort klart och njut av att du inte behöver göra de sak­er­na längre.

  3. Om till­bakatit­ten gav mers­mak och du tror att du skulle må bra av att lyf­ta fram allt det gjor­da för dig själv då och då, lägg in i din fredagsrutin att du tar bara några minut­er då du skum­mar igenom allt gjort i din att göra-lista. 

Eller, ta den här tit­ten bara då du kän­ner dig matt och missmodig.

Små seg­rar blir sto­ra i längden
Om du då och då vis­ar dig själv allt du gjort när du job­bat inten­sivt, kom­mer det att gå upp för dig att du gjort mer än du först upplevde. Du hit­tar till exem­pel sam­tal du glömt att du ringt och du kan igen gläd­jas åt att de är över. De kor­ta stun­der­na av att se allt vi fått gjort blir de små seg­rar som är så vik­ti­ga för att vi ska trivas med vår inre arbetsmiljö. Du ger dig en metaforisk klapp på axeln och kan låta din inre röst utbrista i ett glatt Bra jobbat!”.

Hur gör du?
Hur gör du för att tydlig­göra för dig själv att du åstad­kom­mit mer de senaste dagar­na än vad du spon­tant kom­mer ihåg? Läm­na en kom­men­tar och berätta.