Elva saker du kan göra när systemet är nere | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 mars

Elva saker du kan göra när systemet är nere


Datum: 2014-03-11 09:59

Du vet hur det är. Du ska pré­cis göra klart det där som är så högak­tuellt nu och just då blir du utslängd från it-sys­temet. Just då bör­jar oper­a­tivsys­temet upp­dat­era sig och har 26 upp­da­teringar kvar. Just då kraschar datorn. Just då tar bat­terier­na slut i lap­topen och på det här tåget finns det inga vägguttag.

Du kän­ner den där gräs­li­ga frus­tra­tio­nen som så lätt kom­mer när vi själ­va är motiver­ade att göra en sak och något hin­drar oss i vår framfart.

Stress, leda och ibland rent av ils­ka är resultatet.

Men, det är inte kört. Vill vi, finns det alltid något kon­struk­tivt vi kan göra. Kän­ner vi att vi ändå kom­mer ett steg vidare, om än på en annan front än den tänk­ta, slip­per vi frus­tra­tio­nen och blir mer herre över vår egen situation.

Det här kan du göra

Här är elva exem­pel på vad du kan göra på pap­per om du inte har till­gång till din dator och ändå vill nyt­t­ja tiden.

 • For­mulera mail du vet att du har att skriva.
 • Skissa utförli­gare på den där bril­jan­ta idén du fick häromda­gen men som du inte hann job­ba på då.
 • Utfor­ma agen­dan för det där kri­tiska mötet du har i näs­ta vecka.
 • Tän­ka på dem som står dig nära och vad de kan tänkas behö­va just nu, dessa dagar.
 • Bena ut de näs­ta ste­gen i det oer­hört kom­plicer­ade pro­jek­tet du blev ans­varig för igår.
 • Fun­dera på din långsik­ti­ga vision, till exem­pel hur du vill att en dag som idag ska te sig om fem år.
 • Göra en lista på uppgifter du skulle kun­na delegera till andra.
 • Göra en lista på per­son­er du skulle kun­na delegera sak­er till (vilket kan göra det lättare att kom­ma på vad du kan delegera).
 • Ringa in vil­ka uppgifter du har att göra som verk­li­gen är beroende av att just du som per­son gör dem.
 • Hit­ta på det förs­ta, konkre­ta steget du kan ta på den där sur­de­gen som retar dig var­je dag
 • Slapp­na av, tit­ta tomt ut i luften och ta igen dig en stund.

Gör nu så här

 1. På en pap­per­slapp, skriv din egen lista över sak­er du kan göra. Det kan vara exem­plen jag näm­nt här och det kan vara andra du själv kom­mer på.

 2. Lägg lap­pen på en plats i din väs­ka där den är såpass sky­d­dad att den kan lig­ga där ett tag utan att den skryn­klas ihop eller slits.
  Nej, även om du är en fan av det dig­i­ta­la bör du inte läg­ga lis­tan i datorn eller tele­fo­nen. Det kan ju vara den man­ick­en som inte funger­ar när du behöver lappen.

 3. Närhelst du kän­ner att frus­tra­tio­nen bör­jar sti­ga då du inte kan arbe­ta med din dator, ta upp lap­pen och gör något kon­struk­tivt istället.

Kanske en förk­lädd välsignelse

Tar du till de utmärk­ta verk­ty­gen pap­per och pen­na när datorn tril­skas, kom­mer du framåt även om du först upplevde dig stop­pad. Du får gjort sak­er du drag­it dig för och kom­mer kanske till skott med något som bliv­it lig­gande allde­les för länge.

Det kan rent av vara så att dator­lösheten får dig att göra just det som ger dig så under­bar fram­förhåll­ning inför din sto­ra pre­sen­ta­tion om ett par veck­or och den­na gång slip­per du sit­ta uppe och sli­ta så sent kvällen före.

Hur gör du?

Vad brukar du göra för att inte bli hin­drad när sys­temet går ned? Skriv en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.