Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 mars

Elva saker du kan göra när systemet är nere


Datum: 2014-03-11 09:59

Du vet hur det är. Du ska pré­cis göra klart det där som är så högak­tuellt nu och just då blir du utslängd från it-sys­temet. Just då bör­jar oper­a­tivsys­temet upp­dat­era sig och har 26 upp­da­teringar kvar. Just då kraschar datorn. Just då tar bat­terier­na slut i lap­topen och på det här tåget finns det inga vägguttag.

Du kän­ner den där gräs­li­ga frus­tra­tio­nen som så lätt kom­mer när vi själ­va är motiver­ade att göra en sak och något hin­drar oss i vår framfart.

Stress, leda och ibland rent av ils­ka är resultatet.

Men, det är inte kört. Vill vi, finns det alltid något kon­struk­tivt vi kan göra. Kän­ner vi att vi ändå kom­mer ett steg vidare, om än på en annan front än den tänk­ta, slip­per vi frus­tra­tio­nen och blir mer herre över vår egen situation.

Det här kan du göra

Här är elva exem­pel på vad du kan göra på pap­per om du inte har till­gång till din dator och ändå vill nyt­t­ja tiden.

 • For­mulera mail du vet att du har att skriva.
 • Skissa utförli­gare på den där bril­jan­ta idén du fick häromda­gen men som du inte hann job­ba på då.
 • Utfor­ma agen­dan för det där kri­tiska mötet du har i näs­ta vecka.
 • Tän­ka på dem som står dig nära och vad de kan tänkas behö­va just nu, dessa dagar.
 • Bena ut de näs­ta ste­gen i det oer­hört kom­plicer­ade pro­jek­tet du blev ans­varig för igår.
 • Fun­dera på din långsik­ti­ga vision, till exem­pel hur du vill att en dag som idag ska te sig om fem år.
 • Göra en lista på uppgifter du skulle kun­na delegera till andra.
 • Göra en lista på per­son­er du skulle kun­na delegera sak­er till (vilket kan göra det lättare att kom­ma på vad du kan delegera).
 • Ringa in vil­ka uppgifter du har att göra som verk­li­gen är beroende av att just du som per­son gör dem.
 • Hit­ta på det förs­ta, konkre­ta steget du kan ta på den där sur­de­gen som retar dig var­je dag
 • Slapp­na av, tit­ta tomt ut i luften och ta igen dig en stund.

Gör nu så här

 1. På en pap­per­slapp, skriv din egen lista över sak­er du kan göra. Det kan vara exem­plen jag näm­nt här och det kan vara andra du själv kom­mer på.

 2. Lägg lap­pen på en plats i din väs­ka där den är såpass sky­d­dad att den kan lig­ga där ett tag utan att den skryn­klas ihop eller slits.
  Nej, även om du är en fan av det dig­i­ta­la bör du inte läg­ga lis­tan i datorn eller tele­fo­nen. Det kan ju vara den man­ick­en som inte funger­ar när du behöver lappen.

 3. Närhelst du kän­ner att frus­tra­tio­nen bör­jar sti­ga då du inte kan arbe­ta med din dator, ta upp lap­pen och gör något kon­struk­tivt istället.

Kanske en förk­lädd välsignelse

Tar du till de utmärk­ta verk­ty­gen pap­per och pen­na när datorn tril­skas, kom­mer du framåt även om du först upplevde dig stop­pad. Du får gjort sak­er du drag­it dig för och kom­mer kanske till skott med något som bliv­it lig­gande allde­les för länge.

Det kan rent av vara så att dator­lösheten får dig att göra just det som ger dig så under­bar fram­förhåll­ning inför din sto­ra pre­sen­ta­tion om ett par veck­or och den­na gång slip­per du sit­ta uppe och sli­ta så sent kvällen före.

Hur gör du?

Vad brukar du göra för att inte bli hin­drad när sys­temet går ned? Skriv en kom­men­tar och berätta!