Du måste inte arbeta bara digitalt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

09 dec.

Du måste inte arbeta bara digitalt


Datum: 2021-12-09 09:30

Att ha pap­per och i syn­ner­het att ha myck­et pap­per betrak­tas allt mer av som­li­ga som något gammaldags, upplever jag. Någon beskriv­er skam­set hur mån­ga högar som belam­rar skrivbor­det och någon annan uttryck­er otill­fredsstäl­lelse i att den fort­farande” noter­ar på pap­per på möten.

Med risk för att jag över­tolkar, blir jag en smu­la bek­lämd när jag hör det. Jag tyck­er näm­li­gen att det är synd att vi kän­ner skam för något — i onö­dan. Prob­lemet är inte att vi använ­der pap­per, utan möjli­gen hur vi gör det.

Inte så dumt, ändå
Pap­per i sig är ett medi­um som har mån­ga förtjän­ster. Själv skriv­er jag helst på pap­per på mina möten, efter­som jag upplever att en skärm blir en bar­riär mel­lan mig och den jag träf­far. Den här tex­ten skrivs i förs­ta skedet i en pap­per­san­teck­n­ings­bok, efter­som Fas­ten Seat­belts-lam­pan lyser och jag inte får ha igång någon elek­tro­n­isk utrust­ning och jag vill fån­ga mina tankar nu direkt.

Dock med viss risk
Men, om mötes­no­terin­gen blir lig­gande kvar någon­stans i ett block och vi mis­sar något vi på mötet sade att vi skulle göra, blir det prob­lem. Om högar­na tar så myck­et plats att vi får svårt att kom­ma åt att arbe­ta blir pap­pren en häm­sko. Om jag hade glömt den lil­la anteck­n­ings­bo­ken bakom inflight-mag­a­sinet, hade du inte fått läsa det här.

Så, istäl­let för att tän­ka om dig att du bor­de arbe­ta helt dig­i­talt, fun­dera på vad du behöver för­fi­na för att kun­na tillå­ta dig att använ­da pap­per i vis­sa sit­u­a­tion­er och ändå dra nyt­ta av det dig­i­ta­las förtjänster.

Gör så här

 1. Frå­ga dig; i vil­ka sit­u­a­tion­er är du särskilt nöjd med pap­per och pen­na som medium?
  • Är det när du för mötesanteckningar?
  • Är det när du kom­mer på något du inte får glöm­ma att göra och det är så hek­tiskt omkring dig att du risker­ar att snabbt glöm­ma insik­ten du fått och du där­för skriv­er ned det påkom­na på en liten lapp snabbt som blixten?
  • Är det när du skissar fram hur det nya pro­jek­tet ska se ut genom att göra en stor mindmap på ett A3-blad?

 2. Hit­ta på ett sätt att dig­i­talis­era kon­tentan av det hand­skriv­na fort och lätt.
  • Fotografer­ar du mötes­no­teringar­na med mobi­lap­pen SwiftScan och skickar dem till din egen mail, var­ifrån du sparar dem i pro­jek­tmap­pen (efter att du lagt in att göra-uppgifter­na i din att göra-lista)?
  • Använ­der du White­lines förnäm­li­ga Link-block och ‑app som automa­tiskt dig­i­talis­er­ar dina anteck­ningar och skickar dem dit du vill?
  • Innan du avs­lu­tar pro­jek­t­skiss­nin­gen i mindmap:en, läg­ger du in alla näs­ta steg i din dig­i­ta­la att göra-lista så du direkt kan kom­ma igång med att göra saker?
  • Har du en porta­bel inko­rgsplas­tmapp i din väs­ka där du läg­ger alla snab­blap­par som du väl till­ba­ka på kon­toret tar hand om och gör dig­i­ta­la att göra-uppgifter av?
  • Är det något helt annat du behöver göra för att täp­pa till läck­a­gen i ditt informationsinflöde?

 3. Kan du inte genom­föra med en gång det du behöver justera, skriv i det­ta nu upp som en att göra-uppgift det förs­ta steget av den­na din strukturförfining.

Ha kakan kvar och ät den samtidigt
För, om du byg­ger en sta­bil länk mel­lan det fysiska och det dig­i­ta­la, får du nju­ta av såväl de goda sidor­na av pap­per som av det smidi­ga med det dig­i­ta­la. Du kan släp­pa tanken på att du bor­de” göra på ett helt annat sätt än du egentli­gen helst vill och det ger dig en skön känsla av att vara framme” åtmin­stone på ett område.

Hur gör du?
Vad är din favoritöver­bryg­gn­ing mel­lan det fysiska och dig­i­ta­la? Skriv till mig och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.