Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 dec.

En gemensam plats är knappt en plats


Datum: 2021-12-13 16:06

Det som inte är platt och hål­bart ska vi ändå för­vara någon­stans, om vi behöver det då och då och vill slip­pa leta efter det var­je gång. Det kan vara en väs­ka med ett demok­it i, en extra rejäl tejprulle, en extern hård­disk, en spe­cialkniv, en appa­rat eller något helt annat. Kort sagt, vi använ­der alla arbet­sred­skap som inte går att sät­ta in i pär­mar eller vad vi nu har valt för lagringsplats när det gäller pappersmaterialet. 
När vi struk­tur­erar vår arbet­splats erfar vi fort hur fören­k­lande det är när var sak får sin plats och det finns en plats för var sak. För något hit­tar vi en hyl­la, för något annat ett fack. En sak pas­sar per­fekt i en av lådor­na och en atti­ralj går pré­cis ned i en ask.

Men den här”, då? Den sak­en vi just nu plock­at upp. Var ska den vara? Äsch, jag ställer den här; på skrivbor­det eller på gol­vet. Där står den bra.”.

Gör den det?

Fly den fly­tande ytan
Det är van­skligt att låta något få en plats på en yta som ock­så används till annat. Skulle sak­en sak­nas är det inte tydligt att den är bor­ta, för dess plats är inte tom (för den används ock­så till annat). När vi ska stäl­la ifrån oss den, får vi någon gång väl­ja en annan plats, för det stod redan något där vi brukar stäl­la den.

Där­för behöver vi under­lät­ta för oss genom att göra plac­erin­gen tydligare.

Gör så här

 1. Om du just nu är på din arbet­splats, se dig omkring.

 2. Har du någon oum­bärlig sak som löst” står på en yta och som skulle bli lättare att hål­la reda på om plat­sen blev vikt just för den?

 3. Välj ett sätt att viga plat­sen för sak­en. Du kan t ex:
  • sät­ta dit en etikett
  • skri­va en snygg skylt
  • ruta eller ringa in den genom att tej­pa runt, måla runt, rita runt eller rent av kri­ta runt
  • läg­ga under ett annat mate­r­i­al för att mark­era plat­sen, t ex ett pap­per i avvikande färg eller ett under­lägg som sky­d­dar ytan under

 4. Gör det du behöver för att vika plat­sen nu direkt eller for­mulera en att göra-uppgift om du väl­jer att göra det senare.

Slipp jaga efter det saknade
Om du mark­er­ar upp den giv­na plat­sen ock­så för sak­er som ställs på skrivbor­det eller på gol­vet, ser du tydli­gare om de sak­nas innan du behöver dem. När du vill använ­da dem, finns de till­hands oftare än annars. Genom att du så tydligt kan boc­ka av” att sak­en är till­bakaställd känns det ock­så mer till­fredsstäl­lande att stä­da upp och få ord­ning. Du läg­ger min­dre tid på att leta och slip­per jaga sak­en just när det pas­sar dig som minst.

Hur gjorde du?
Hur märk­te du upp plat­sen för sak­en som står på en gemen­sam yta? Berät­ta för mig!