Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 nov.

Öppen föreläsning på mässan Ekonomi & Företag 2021-12-02


Datum: 2021-11-10 13:13

Vill du veta hur jag får tiden att räc­ka till?

Jag arbe­tar 4 dagar i veck­an, 37 veck­or om året. Det innebär att jag har freda­gar­na ledi­ga och jag har 15 veck­o­rs semester. 

Men, hur får jag då tiden att räc­ka till när jag både dri­ver min egen föreläsarverk­samhet och är med­grun­dare till talar­förmedlin­gen Talar­nas?

Tors­da­gen den 2 decem­ber föreläs­er jag på mäs­san Ekono­mi & Före­tag på Kistamäs­san just under rubriken Få tiden att räc­ka till”. Då kom­mer jag att dela med mig av några nyck­elknep som gör att mina arbetsveck­or går ihop. 

Det kostar ingent­ing att se föreläs­nin­gen och entrén till mäs­san är ock­så fri, men du behöver skaf­fa en bil­jett här.

Jag hop­pas att vi ses den 2 dec!