Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 dec.

Det fina med att skaffa sig översikt


Datum: 2009-12-16 09:55

Upplever du, lik­som jag, då och då att du bara avverkar uppgift efter uppgift, gör detal­jer­ad sak efter detal­jer­ad sak och att det är som att allt bara snur­rar på utan att du hin­ner reflek­tera över vilken vec­ka det är och vad som är inplan­er­at näs­ta månad? Det är en sak att vara i ett skönt flöde av att allt klaf­far” och du går från klarhet till klarhet och får en mas­sa sak­er gjort, men det är inte den typ av sit­u­a­tion jag menar.

Det till­stånd jag syf­tar på kan du kanske mär­ka genom att du upplever att det bara anti­n­gen är fredag eller måndag hela tiden, att du slås av häp­nad att ett visst möte var redan den­na vec­ka?!” eller att du tycks få ont om tid på slutet av allt du gör. Du ser inte sko­gen för alla träd”, för att använ­da ett månne slitet, men belysande uttryck.

Lös­nin­gen för mig är att skaf­fa mig översikt.

Reka­pit­ulera

Att skaf­fa sig över­sikt är att reka­pit­ulera, att ta kon­trollen över sit­u­a­tio­nen och hit­ta han­dlingskraft att fat­ta ett beslut. Hur ofta har vi inte svårt att fat­ta ett beslut för­rän vi rett ut det hela, för­rän vi skaf­fat oss över­sikt över allt som påverkar?

Allt du har att göra

Du kan skaf­fa dig över­sikt över allt du har att göra genom att skri­va ner allt du har i huvudet som du vet att du har att göra i en att-göra-lista på ett blankt blad. Du kan ock­så skri­va var­je enskild sak på en post-it-lapp för att sedan spri­da ut alla post-it-lap­par­na på kon­fer­en­srums-bor­det och ur den sam­lin­gen väl­ja de tre lap­par som är abso­lut vik­ti­gast att göra först.

En månad bakåt och en framåt

Ta reda på vart du är på väg i det kor­ta per­spek­tivet genom att skum­ma igenom din kalen­der en månad bakåt och en månad framåt i tiden. Vil­ka möten har du haft och vil­ka ska du ha? Vil­ka per­son­er har du träf­fat och ska du träf­fa? På vil­ka ämne­som­rå­den har du haft din tyn­gdpunkt och vad kom­mer din när­maste månad främst hand­la om?

GPS i all ära, men vad går upp mot översikt?

Över­sik­ten hjälper oss ock­så att ori­en­tera oss. När vi höjer blick­en och ser på vår verk­samhets utveck­ling i sto­ra drag, kanske med år som min­s­ta enhet, ser vi para­dox­alt nog tydli­gare vad vi åstad­kom­mit hit­tills och kanske blir det lättare att se vad som är den naturli­ga, önskade fort­sät­tnin­gen framåt i tiden. 

När du ritar upp verk­samhetens his­to­ria på en tid­slin­je, vil­ka bety­delse­ful­la mil­stol­par ser du, som ni passer­at? Vil­ka skulle du vil­ja passera framöver?
Genom att först abstra­hera, kan du sedan fokusera.

Alla dessa bollar

Har du mån­ga bol­lar i luften sam­tidigt, där bol­lar­na är pro­jekt, spän­nande idéer eller rentav brän­der” du behöver släc­ka i din verk­samhet, är det värde­fullt att skaf­fa dig över­sikt över vil­ka de alla är, så du med­vetet kan väl­ja vilken du vill job­ba med just nu. 
Gör en mindmap över alla pro­jekt i luften och vid var­je pro­jekt, skriv ned vad ditt näs­ta steg är, din näs­ta att-göra-uppgift (om det så är att be någon annan göra något). Vips har du en lista av att-göra-uppgifter som du kan beta av i trygg förviss­ning om att du kom­mer framåt på samtli­ga pro­jekt, om du så vill.

Hur gör du?

Hur gör du för att skaf­fa dig över­sikt och över vad? När jag föreläs­er, håller kurs eller job­bar med enskil­da per­son­er känns det för mig som en stor för­mån att höra just hur dessa per­son­er gör för att ta sig själv och sin verk­samhet dit de vill, på ett så effek­tivt sätt som möjligt. Så ock­så här. Välkom­men att läm­na en kom­men­tar nedan.