Det fina med att skaffa sig översikt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 dec.

Det fina med att skaffa sig översikt


Datum: 2009-12-16 09:55

Upplever du, lik­som jag, då och då att du bara avverkar uppgift efter uppgift, gör detal­jer­ad sak efter detal­jer­ad sak och att det är som att allt bara snur­rar på utan att du hin­ner reflek­tera över vilken vec­ka det är och vad som är inplan­er­at näs­ta månad? Det är en sak att vara i ett skönt flöde av att allt klaf­far” och du går från klarhet till klarhet och får en mas­sa sak­er gjort, men det är inte den typ av sit­u­a­tion jag menar.

Det till­stånd jag syf­tar på kan du kanske mär­ka genom att du upplever att det bara anti­n­gen är fredag eller måndag hela tiden, att du slås av häp­nad att ett visst möte var redan den­na vec­ka?!” eller att du tycks få ont om tid på slutet av allt du gör. Du ser inte sko­gen för alla träd”, för att använ­da ett månne slitet, men belysande uttryck.

Lös­nin­gen för mig är att skaf­fa mig översikt.

Reka­pit­ulera

Att skaf­fa sig över­sikt är att reka­pit­ulera, att ta kon­trollen över sit­u­a­tio­nen och hit­ta han­dlingskraft att fat­ta ett beslut. Hur ofta har vi inte svårt att fat­ta ett beslut för­rän vi rett ut det hela, för­rän vi skaf­fat oss över­sikt över allt som påverkar?

Allt du har att göra

Du kan skaf­fa dig över­sikt över allt du har att göra genom att skri­va ner allt du har i huvudet som du vet att du har att göra i en att-göra-lista på ett blankt blad. Du kan ock­så skri­va var­je enskild sak på en post-it-lapp för att sedan spri­da ut alla post-it-lap­par­na på kon­fer­en­srums-bor­det och ur den sam­lin­gen väl­ja de tre lap­par som är abso­lut vik­ti­gast att göra först.

En månad bakåt och en framåt

Ta reda på vart du är på väg i det kor­ta per­spek­tivet genom att skum­ma igenom din kalen­der en månad bakåt och en månad framåt i tiden. Vil­ka möten har du haft och vil­ka ska du ha? Vil­ka per­son­er har du träf­fat och ska du träf­fa? På vil­ka ämne­som­rå­den har du haft din tyn­gdpunkt och vad kom­mer din när­maste månad främst hand­la om?

GPS i all ära, men vad går upp mot översikt?

Över­sik­ten hjälper oss ock­så att ori­en­tera oss. När vi höjer blick­en och ser på vår verk­samhets utveck­ling i sto­ra drag, kanske med år som min­s­ta enhet, ser vi para­dox­alt nog tydli­gare vad vi åstad­kom­mit hit­tills och kanske blir det lättare att se vad som är den naturli­ga, önskade fort­sät­tnin­gen framåt i tiden. 

När du ritar upp verk­samhetens his­to­ria på en tid­slin­je, vil­ka bety­delse­ful­la mil­stol­par ser du, som ni passer­at? Vil­ka skulle du vil­ja passera framöver?
Genom att först abstra­hera, kan du sedan fokusera.

Alla dessa bollar

Har du mån­ga bol­lar i luften sam­tidigt, där bol­lar­na är pro­jekt, spän­nande idéer eller rentav brän­der” du behöver släc­ka i din verk­samhet, är det värde­fullt att skaf­fa dig över­sikt över vil­ka de alla är, så du med­vetet kan väl­ja vilken du vill job­ba med just nu. 
Gör en mindmap över alla pro­jekt i luften och vid var­je pro­jekt, skriv ned vad ditt näs­ta steg är, din näs­ta att-göra-uppgift (om det så är att be någon annan göra något). Vips har du en lista av att-göra-uppgifter som du kan beta av i trygg förviss­ning om att du kom­mer framåt på samtli­ga pro­jekt, om du så vill.

Hur gör du?

Hur gör du för att skaf­fa dig över­sikt och över vad? När jag föreläs­er, håller kurs eller job­bar med enskil­da per­son­er känns det för mig som en stor för­mån att höra just hur dessa per­son­er gör för att ta sig själv och sin verk­samhet dit de vill, på ett så effek­tivt sätt som möjligt. Så ock­så här. Välkom­men att läm­na en kom­men­tar nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.