Att se sina framsteg som en simbassäng | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 dec.

Att se sina framsteg som en simbassäng


Datum: 2009-12-11 10:16

Ock­så i höst har jag haft upp­drag för Dri­vhusets Spi­ra Före­tag-pro­jekt, där 10 täm­li­gen nys­tar­tade före­tag får hjälp att byg­ga verk­samheten under sex månader.

Min roll var att tidigt i pro­jek­tet föreläsa och hål­la work­shop om hur man for­muler­ar en långsik­tig vision och hur man bry­ter ner den i mer konkre­ta mål och mil­stol­par att vägledas av i varda­gen. Någon månad senare träf­fade jag var­je före­ta­gare på tu man hand för att hjäl­pa dem med deras speci­fi­ka frågeställ­ningar när det gäller att ta före­taget dit man vill så enkelt som möjligt.

När jag träf­fade illus­tratören och for­m­gi­varen Cecil­ia Pet­ters­son, talade vi om hur hon skulle tydlig­göra för sig själv var hon står i var och en av de han­dlings­plan­er som led­er till det långsik­ti­ga målet. Jag tror på att visu­alis­era sådant på ett sätt som främst appeller­ar till den som själ­va visu­alis­erin­gen är till för, snarare än att göra det på rätt sätt”, enligt skol­bo­ken. Då är san­no­likheten större att verk­tyget ock­så används i varda­gen, istäl­let för att stu­vas undan i en pärm någonstans.

Av någon anled­ning kom vi att tala om hennes före­tags väg till visio­nen som en sim­bassäng med flera banor, där banor­na var pro­duk­ter och kon­cept som alla behövde ta sig hela läng­den fram, ända in i kaklet.

För någon vec­ka sedan fick jag ett mail från Cecilia. 

Hon berät­tade att hon arbe­tat vidare med sim­bassäng­metaforen och åskådlig­gjort den i en skiss, som du finner här.

Jag tyck­er att den är suverän. På ett enkelt sätt kan hon föl­ja hur långt i processen hon kom­mit för var­je pro­duk­tkon­cept, från förs­ta sam­talet till en möjlig kund ända fram till det att pro­duk­ten finns ute på mark­naden. Jag har lätt att förestäl­la mig vilken skön känsla det är att dra” i färgmark­erin­gen ett snäpp till till höger, efter att man gjort ett tydligt framsteg.

Hur gör du för att se hur långt du kom­mit på din väg dit du vill? Kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.