Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 dec.

Att se sina framsteg som en simbassäng


Datum: 2009-12-11 10:16

Ock­så i höst har jag haft upp­drag för Dri­vhusets Spi­ra Före­tag-pro­jekt, där 10 täm­li­gen nys­tar­tade före­tag får hjälp att byg­ga verk­samheten under sex månader.

Min roll var att tidigt i pro­jek­tet föreläsa och hål­la work­shop om hur man for­muler­ar en långsik­tig vision och hur man bry­ter ner den i mer konkre­ta mål och mil­stol­par att vägledas av i varda­gen. Någon månad senare träf­fade jag var­je före­ta­gare på tu man hand för att hjäl­pa dem med deras speci­fi­ka frågeställ­ningar när det gäller att ta före­taget dit man vill så enkelt som möjligt.

När jag träf­fade illus­tratören och for­m­gi­varen Cecil­ia Pet­ters­son, talade vi om hur hon skulle tydlig­göra för sig själv var hon står i var och en av de han­dlings­plan­er som led­er till det långsik­ti­ga målet. Jag tror på att visu­alis­era sådant på ett sätt som främst appeller­ar till den som själ­va visu­alis­erin­gen är till för, snarare än att göra det på rätt sätt”, enligt skol­bo­ken. Då är san­no­likheten större att verk­tyget ock­så används i varda­gen, istäl­let för att stu­vas undan i en pärm någonstans.

Av någon anled­ning kom vi att tala om hennes före­tags väg till visio­nen som en sim­bassäng med flera banor, där banor­na var pro­duk­ter och kon­cept som alla behövde ta sig hela läng­den fram, ända in i kaklet.

För någon vec­ka sedan fick jag ett mail från Cecilia. 

Hon berät­tade att hon arbe­tat vidare med sim­bassäng­metaforen och åskådlig­gjort den i en skiss, som du finner här.

Jag tyck­er att den är suverän. På ett enkelt sätt kan hon föl­ja hur långt i processen hon kom­mit för var­je pro­duk­tkon­cept, från förs­ta sam­talet till en möjlig kund ända fram till det att pro­duk­ten finns ute på mark­naden. Jag har lätt att förestäl­la mig vilken skön känsla det är att dra” i färgmark­erin­gen ett snäpp till till höger, efter att man gjort ett tydligt framsteg.

Hur gör du för att se hur långt du kom­mit på din väg dit du vill? Kom­mentera nedan.