Den som vet vart den vill, vet vad som är rätt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 sep.

Den som vet vart den vill, vet vad som är rätt


Datum: 2009-09-02 19:07

Vision” är ett begrepp som är van­ligt förekom­mande i före­ta­gan­desam­man­hang. Men, jag upplever ofta att visio­nen som verk­tyg inte nyt­t­jas till sin ful­la potential.

Visio­nen, pré­cis som de andra delar­na av led­ning­sprocessen, är ett kraft­fullt verk­tyg som kan spela en avgörande roll för verk­samheten, till och med dagligen.

Ditåt

Som jag ser det, beskriv­er visio­nen den tänk­ta, framti­da sit­u­a­tion vi vill upp­nå i före­taget. Visio­nen ska få mig som medar­betare att ryckas med, att vil­ja ägna minst 40 h per vec­ka i x år för att kom­ma till den här sit­u­a­tio­nen. Så, visio­nen ska framkalla någon grad av hän­ryck­n­ing, en spän­ning, iver, en skön magkänsla hos mig. Jag tror att ju fler sin­nen visio­nen appeller­ar till, desto effek­ti­vare är den i att inspir­era mig.

Rätt sak nu

Och, föru­tom att motivera oss, hjälper oss visio­nen att i var­je läge avgöra vad som är rätt sak att pri­or­it­era just nu. Det finns ingen objek­tiv san­ning om vad som är rätt sak att göra, utan det beror på vartåt vi sik­tar, vart vi vill.

Visio­nen har ock­så som syfte att vara utgångspunk­ten när vi delar upp vägen till visio­nen i kortare och mer detal­jer­ade delmål, och den är dessu­tom målet vi sik­tar på när vi ska­par de strate­gi­er som ska ta oss från här till dit.

Den kan ock­så vara ett rik­t­märke för hur vi ska agera i vis­sa sit­u­a­tion­er i varda­gen. Allt­så, vi kan frå­ga oss, om jag antar att vi redan är i visio­nens sit­u­a­tion, hur skulle vi agera gen­te­mot den här kun­den då?”

Den 2 sep­tem­ber 2014

Så, beskriv den framti­da sit­u­a­tio­nen på flera oli­ka sätt. När i framti­den inträf­far den? Tre, fem, tio år? Oli­ka tid­sho­risont pas­sar i oli­ka före­tag, beroende på var de är i sin livscykel. 

Hur skulle det vara om du föreställer dig en speci­fik dag om fem år? Var är före­taget verk­samt? Vil­ka kun­der har ni? Hur ser omvärlden på före­taget? Hur stort är före­taget? Vad har hänt på vägen? Hur känns det för medar­be­tar­na att gå till job­bet just den här dagen? Vad präglar kul­turen? Hur ager­ar ni mot era kun­der? På vad lig­ger tyn­gdpunk­ten i verksamheten?

Ju mer liv­fullt vi beskriv­er visio­nen, desto lättare är det för andra att dela den och att kän­na sig attra­her­ade av den.

Ser du klart?

I din verk­samhet, ser du visio­nen klart för ögo­nen? Ska det bli spän­nande och intres­sant att job­ba för att nå den de när­maste åren? Är det tydligt att ni kom­mer att nå visio­nen om ni upp­fyller era mål­sät­tningar för året och för åren som kom­mer? Finns det några aspek­ter av visio­nen som ni inte mäter i varda­gen i form av nyck­eltal, men som ni skulle kun­na stäm­ma av bättre?

Vad bety­der visio­nen för dig?

Hur tänker du själv kring visio­nens roll? Maila mig gär­na på {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} eller kom­mentera nedan. Dina erfaren­heter är värde­ful­la för mig och för andra jag gär­na delar med mig till.

Lyssna till den här artikeln.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.