Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 sep.

Den som vet vart den vill, vet vad som är rätt


Datum: 2009-09-02 19:07

Vision” är ett begrepp som är van­ligt förekom­mande i före­ta­gan­desam­man­hang. Men, jag upplever ofta att visio­nen som verk­tyg inte nyt­t­jas till sin ful­la potential.

Visio­nen, pré­cis som de andra delar­na av led­ning­sprocessen, är ett kraft­fullt verk­tyg som kan spela en avgörande roll för verk­samheten, till och med dagligen.

Ditåt

Som jag ser det, beskriv­er visio­nen den tänk­ta, framti­da sit­u­a­tion vi vill upp­nå i före­taget. Visio­nen ska få mig som medar­betare att ryckas med, att vil­ja ägna minst 40 h per vec­ka i x år för att kom­ma till den här sit­u­a­tio­nen. Så, visio­nen ska framkalla någon grad av hän­ryck­n­ing, en spän­ning, iver, en skön magkänsla hos mig. Jag tror att ju fler sin­nen visio­nen appeller­ar till, desto effek­ti­vare är den i att inspir­era mig.

Rätt sak nu

Och, föru­tom att motivera oss, hjälper oss visio­nen att i var­je läge avgöra vad som är rätt sak att pri­or­it­era just nu. Det finns ingen objek­tiv san­ning om vad som är rätt sak att göra, utan det beror på vartåt vi sik­tar, vart vi vill.

Visio­nen har ock­så som syfte att vara utgångspunk­ten när vi delar upp vägen till visio­nen i kortare och mer detal­jer­ade delmål, och den är dessu­tom målet vi sik­tar på när vi ska­par de strate­gi­er som ska ta oss från här till dit.

Den kan ock­så vara ett rik­t­märke för hur vi ska agera i vis­sa sit­u­a­tion­er i varda­gen. Allt­så, vi kan frå­ga oss, om jag antar att vi redan är i visio­nens sit­u­a­tion, hur skulle vi agera gen­te­mot den här kun­den då?”

Den 2 sep­tem­ber 2014

Så, beskriv den framti­da sit­u­a­tio­nen på flera oli­ka sätt. När i framti­den inträf­far den? Tre, fem, tio år? Oli­ka tid­sho­risont pas­sar i oli­ka före­tag, beroende på var de är i sin livscykel. 

Hur skulle det vara om du föreställer dig en speci­fik dag om fem år? Var är före­taget verk­samt? Vil­ka kun­der har ni? Hur ser omvärlden på före­taget? Hur stort är före­taget? Vad har hänt på vägen? Hur känns det för medar­be­tar­na att gå till job­bet just den här dagen? Vad präglar kul­turen? Hur ager­ar ni mot era kun­der? På vad lig­ger tyn­gdpunk­ten i verksamheten?

Ju mer liv­fullt vi beskriv­er visio­nen, desto lättare är det för andra att dela den och att kän­na sig attra­her­ade av den.

Ser du klart?

I din verk­samhet, ser du visio­nen klart för ögo­nen? Ska det bli spän­nande och intres­sant att job­ba för att nå den de när­maste åren? Är det tydligt att ni kom­mer att nå visio­nen om ni upp­fyller era mål­sät­tningar för året och för åren som kom­mer? Finns det några aspek­ter av visio­nen som ni inte mäter i varda­gen i form av nyck­eltal, men som ni skulle kun­na stäm­ma av bättre?

Vad bety­der visio­nen för dig?

Hur tänker du själv kring visio­nens roll? Maila mig gär­na på {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} eller kom­mentera nedan. Dina erfaren­heter är värde­ful­la för mig och för andra jag gär­na delar med mig till.

Lyssna till den här artikeln.