Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 aug.

Att-göra-lista? Visst, men i vilket format?


Datum: 2009-08-26 21:21

En cen­tral del i ett struk­tur­erat, per­son­ligt arbetssätt är att-göra-lis­tan. Då menar jag en lista som du har över tid, snarare än en som du bör­jar på nytt med var­je mor­gon. En sam­lad lista över allt du har att göra, konkret beskriv­et och lagom sto­ra uppgifter, ger dig lätt och snabb över­sikt över det du åtag­it dig. Den gör det möjligt för dig att i lugn och ro helt fokusera på det du gör just nu, utan att du behöver hål­la en mas­sa andra sak­er i huvudet sam­tidigt och den ger dig dessu­tom en till­fredsstäl­lelsens endorfin­kick var­je gång du bockar av en uppgift när du slut­fört den.

Men, i vilken form ska att-göra-lis­tan vara? Ja, det är en smak­sak. Här föl­jer sex vari­anter på format.

Out­look-/iCal-uppgifter

Såväl Out­look som mac:ens iCal har smidi­ga funk­tion­er för att läg­ga in att-göra-lis­tor. Sit­ter du mes­tadels vid datorn är det här ett utmärkt alter­na­tiv. Det är lätt att kat­e­goris­era uppgifter­na efter såväl kon­text, d v s det sam­man­hang som du kan arbe­ta med uppgiften i, som efter kund eller pro­jekt. Då blir det ock­så smidigt att sortera dem efter tycke och smak. Du kan läg­ga in dead­line och bli påmind om när du måste bör­ja job­ba med uppgiften. Kanske har du en handda­tor som du kan syn­ka med din sta­tionära dator, så du lätt tar med dig lis­tor­na när du läm­nar kon­toret. iCal kan du dessu­tom syn­ka med Google Cal­en­dar så du kan kom­ma åt dina lis­tor från någon annan dator med internetanslutning.

Excel

Tyck­er du om att job­ba med lis­tan i datorn, är Excel eller annat kalkyl­pro­gram en vari­ant. Ock­så här kan du lätt kat­e­goris­era, sortera och väl­ja att bara se de uppgifter som är aktuel­la just nu.

Wiki

Ett ännu mer lät­tan­vänt alter­na­tiv är en lokal så kallad wiki, vilket byg­ger på sam­ma prin­cip som wikipedia. I den wiki­vari­ant som man kör enbart på sin egen dator (och inte på inter­net), är det helt enkelt en enda html- fil som du öpp­nar i en brows­er, d v s Inter­net Explor­er, Fire­fox eller Safari. Du har lagt upp en artikel för var­je kon­text, d v s en artikel Vid tele­fo­nen”, en Vid en inter­ne­tansluten dator”, en Ären­den — inköp” et c. I respek­tive artikel skriv­er du in uppgifter­na som en punk­tlista. Vit­sen med att använ­da en Wiki istäl­let för t ex Excel är att den går snab­bare att öpp­na och det är lätt att döl­ja alla artik­lar du inte vill se just nu.

Webtjänst

Gillar du weblös­ningar, finns det en hel del webtjän­ster, såsom tjän­sten Remem­ber the Milk” (www​.remem​berthemilk​.com). Där kan du läg­ga upp dina lis­tor i punk­t­form, rent och snyg­gt, och boc­ka av dem på skär­men allt efter­som du slut­för uppgifter­na. Vin­sten med webtjän­st­for­matet är att du kom­mer åt lis­tor­na varhelst du har inter­ne­tanslut­ning. Du kan ock­så dela lis­tor­na med andra, om ni till exem­pel har gemen­sam­ma projekt.

A4-blad

Men, allt här i världen är inte elek­tron­ik och dator­baser­at. Fort­farande har pap­per och pen­na mån­ga förtjän­ster. De behöver inte tid för att star­ta upp, bat­terier­na tar inte slut, de går inte sön­der om man tap­par dem. Kanske trivs du bäst med att ha lis­tor­na på van­li­ga A4-blad, med ett blad per kon­text. Om du vill kan du des­igna mal­lar i datorn och skri­va ut så du får lin­jer­ing och kolum­n­er för dead­line, kund, et c.

Index-kort

Sist, men inte minst, har vi indexko­rt i spelko­rts­for­mat, för vis­sa känt som Hip­ster­P­DAn. Det rör sig om en lagom tjock bunt lap­par i fick­for­mat med förtryckt plats för kund eller pro­jekt, uppgift och i vilken kon­text uppgiften kan slut­föras. Allt­sam­mans sit­ter ihop med hjälp av en doku­ment-kläm­ma. Index-kor­ten är lät­ta att skri­va uppgifter på, de är portabla, behöver ingen upp­start­stid och du kan alltid ha dem med dig. De är en per­son­lig favorit, men jag är part i målet. Jag har för Stiern­holm Con­sult­ing tag­it fram en utveck­lad vari­ant av Hip­ster­P­DAn. Skulle du vara intresser­ad, finns den att köpa i vår web­shop.

Hur gör du?

Har du tips om ytterli­gare sätt att husera dina att-göra-lis­tor, maila mig gär­na och berät­ta. Kanske har du ock­så goda eller dåli­ga erfaren­heter av något särskilt for­mat. Maila dina reflek­tion­er till {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} eller kom­mentera nedan.