Att-göra-lista? Visst, men i vilket format? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 aug.

Att-göra-lista? Visst, men i vilket format?


Datum: 2009-08-26 21:21

En cen­tral del i ett struk­tur­erat, per­son­ligt arbetssätt är att-göra-lis­tan. Då menar jag en lista som du har över tid, snarare än en som du bör­jar på nytt med var­je mor­gon. En sam­lad lista över allt du har att göra, konkret beskriv­et och lagom sto­ra uppgifter, ger dig lätt och snabb över­sikt över det du åtag­it dig. Den gör det möjligt för dig att i lugn och ro helt fokusera på det du gör just nu, utan att du behöver hål­la en mas­sa andra sak­er i huvudet sam­tidigt och den ger dig dessu­tom en till­fredsstäl­lelsens endorfin­kick var­je gång du bockar av en uppgift när du slut­fört den.

Men, i vilken form ska att-göra-lis­tan vara? Ja, det är en smak­sak. Här föl­jer sex vari­anter på format.

Out­look-/iCal-uppgifter

Såväl Out­look som mac:ens iCal har smidi­ga funk­tion­er för att läg­ga in att-göra-lis­tor. Sit­ter du mes­tadels vid datorn är det här ett utmärkt alter­na­tiv. Det är lätt att kat­e­goris­era uppgifter­na efter såväl kon­text, d v s det sam­man­hang som du kan arbe­ta med uppgiften i, som efter kund eller pro­jekt. Då blir det ock­så smidigt att sortera dem efter tycke och smak. Du kan läg­ga in dead­line och bli påmind om när du måste bör­ja job­ba med uppgiften. Kanske har du en handda­tor som du kan syn­ka med din sta­tionära dator, så du lätt tar med dig lis­tor­na när du läm­nar kon­toret. iCal kan du dessu­tom syn­ka med Google Cal­en­dar så du kan kom­ma åt dina lis­tor från någon annan dator med internetanslutning.

Excel

Tyck­er du om att job­ba med lis­tan i datorn, är Excel eller annat kalkyl­pro­gram en vari­ant. Ock­så här kan du lätt kat­e­goris­era, sortera och väl­ja att bara se de uppgifter som är aktuel­la just nu.

Wiki

Ett ännu mer lät­tan­vänt alter­na­tiv är en lokal så kallad wiki, vilket byg­ger på sam­ma prin­cip som wikipedia. I den wiki­vari­ant som man kör enbart på sin egen dator (och inte på inter­net), är det helt enkelt en enda html- fil som du öpp­nar i en brows­er, d v s Inter­net Explor­er, Fire­fox eller Safari. Du har lagt upp en artikel för var­je kon­text, d v s en artikel Vid tele­fo­nen”, en Vid en inter­ne­tansluten dator”, en Ären­den — inköp” et c. I respek­tive artikel skriv­er du in uppgifter­na som en punk­tlista. Vit­sen med att använ­da en Wiki istäl­let för t ex Excel är att den går snab­bare att öpp­na och det är lätt att döl­ja alla artik­lar du inte vill se just nu.

Webtjänst

Gillar du weblös­ningar, finns det en hel del webtjän­ster, såsom tjän­sten Remem­ber the Milk” (www​.remem​berthemilk​.com). Där kan du läg­ga upp dina lis­tor i punk­t­form, rent och snyg­gt, och boc­ka av dem på skär­men allt efter­som du slut­för uppgifter­na. Vin­sten med webtjän­st­for­matet är att du kom­mer åt lis­tor­na varhelst du har inter­ne­tanslut­ning. Du kan ock­så dela lis­tor­na med andra, om ni till exem­pel har gemen­sam­ma projekt.

A4-blad

Men, allt här i världen är inte elek­tron­ik och dator­baser­at. Fort­farande har pap­per och pen­na mån­ga förtjän­ster. De behöver inte tid för att star­ta upp, bat­terier­na tar inte slut, de går inte sön­der om man tap­par dem. Kanske trivs du bäst med att ha lis­tor­na på van­li­ga A4-blad, med ett blad per kon­text. Om du vill kan du des­igna mal­lar i datorn och skri­va ut så du får lin­jer­ing och kolum­n­er för dead­line, kund, et c.

Index-kort

Sist, men inte minst, har vi indexko­rt i spelko­rts­for­mat, för vis­sa känt som Hip­ster­P­DAn. Det rör sig om en lagom tjock bunt lap­par i fick­for­mat med förtryckt plats för kund eller pro­jekt, uppgift och i vilken kon­text uppgiften kan slut­föras. Allt­sam­mans sit­ter ihop med hjälp av en doku­ment-kläm­ma. Index-kor­ten är lät­ta att skri­va uppgifter på, de är portabla, behöver ingen upp­start­stid och du kan alltid ha dem med dig. De är en per­son­lig favorit, men jag är part i målet. Jag har för Stiern­holm Con­sult­ing tag­it fram en utveck­lad vari­ant av Hip­ster­P­DAn. Skulle du vara intresser­ad, finns den att köpa i vår web­shop.

Hur gör du?

Har du tips om ytterli­gare sätt att husera dina att-göra-lis­tor, maila mig gär­na och berät­ta. Kanske har du ock­så goda eller dåli­ga erfaren­heter av något särskilt for­mat. Maila dina reflek­tion­er till {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”} eller kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.