Den goda vanan får dig på banan | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Den goda vanan får dig på banan


Datum: 2013-03-06 16:13

Har du sådana där småuppgifter som ska fixas löpande, och som du har svårt att kom­ma ihåg?

Du tänker om och om igen Ja, just det, jag ska ju …”.

Visst, du kanske har dem upp­skriv­na som återkom­mande uppgifter på din att-göra-lista, men av någon out­grundlig anled­ning tycks det alltid vara på fel ställe eller vid fel tid­punkt du ser dem och blir påmind om dem. Var­je gång du kom­mer på att du mis­sat att göra den där småuppgiften är det lika retligt och du blir smått frus­tr­erad, vilket inte direkt är en fruk­t­bar känsla.

Kanske tänker du rent av att du är hop­plös och att det är just typiskt”.

Utan att tänka

Ju mer du kunde få småuppgifter­na gjor­da med automatik, desto min­dre bör­da skulle du bära, min­dre frus­tr­erad skulle du bli och min­dre hård mot dig själv skulle du vara.

Gör uppgifter­na till vanor.

Allt­så, definiera och des­igna vanor som innebär att du genom­för uppgifter­na och etablera dessa vanor över tid.

Gör så här

 1. Definiera konkret vad den nya vanan ska innebära. Du kan till exem­pel for­mulera dig i ter­mer av: 
  • När jag …, så ska jag samtidigt … .”
  • Innan jag …, så ska jag gå för­bi … och … .”
  • I sam­band med att jag …, så ska jag pas­sa på att … .”
  • Direkt när jag kom­mer till job­bet på mor­gonen, ska jag … .”

 2. Bestäm dig för vad du ska åstad­kom­ma för att betrak­ta vanan som etablerad.

  • Forskn­ing vis­ar att det tar mel­lan 18 och 254 dagar att etablera en ny vana. 
   a) Sät­ter du en pinne” på en lapp på ditt kon­tor för var­je dag i rad du fullföl­jer din tänk­ta vana och firar du när antalet pin­nar på lap­pen är 18 (eller 254)?
   b) Tar du hjälp av appen Strides för att motivera dig att fullföl­ja vanebildandet?
  • Eller, betrak­tar du vanan som etabler­ad då du utan att ha skriv­it upp det, kom­mit ihåg att göra det vanan innebär tio gånger i rad?
  • Är vanan etabler­ad när du förs­ta gån­gen gör småuppgiften utan att alls tän­ka på att du ska göra den?

 3. Hit­ta på ett sätt att belö­na dig när vanan är etablerad.

  • Bjud dig på något gott
  • Gör något du mår bra av
  • Ge dig något du läng­tat efter
  • Ta en stund för dig själv och njut av vet­skapen att du kan ändra ditt arbetssätt om och när du vill

 4. Bestäm dig för när du ska bör­ja med vanebildandet

  • På måndag”
  • Vid näs­ta månadsskifte”
  • Näs­ta gång det är dags”’

 5. Vill du hel­gar­dera dig, be en kol­le­ga eller god vän maila dig om ett par månad­er och frå­ga hur det gått. Nog kom­mer du att vil­ja fullföl­ja då?

 6. Sätt igång!

Göra, gjorde, gjort!

Om du gör vanor av återkom­mande småuppgifter, blir de gjor­da utan att du behöver tän­ka när­mare på det.

Lägg märke till hur skönt det är att fixa sak­er som med automatik, utan att behö­va plan­era in när du ska göra det. Det blir gjort som du vill ha gjort, med syn­nerli­gen liten ansträngn­ing. Är det inte effek­tivitet, så säg?

Hur gör du?

Hur gör du för att göra något till en vana? Skriv en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.