Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Den goda vanan får dig på banan


Datum: 2013-03-06 16:13

Har du sådana där småuppgifter som ska fixas löpande, och som du har svårt att kom­ma ihåg?

Du tänker om och om igen Ja, just det, jag ska ju …”.

Visst, du kanske har dem upp­skriv­na som återkom­mande uppgifter på din att-göra-lista, men av någon out­grundlig anled­ning tycks det alltid vara på fel ställe eller vid fel tid­punkt du ser dem och blir påmind om dem. Var­je gång du kom­mer på att du mis­sat att göra den där småuppgiften är det lika retligt och du blir smått frus­tr­erad, vilket inte direkt är en fruk­t­bar känsla.

Kanske tänker du rent av att du är hop­plös och att det är just typiskt”.

Utan att tänka

Ju mer du kunde få småuppgifter­na gjor­da med automatik, desto min­dre bör­da skulle du bära, min­dre frus­tr­erad skulle du bli och min­dre hård mot dig själv skulle du vara.

Gör uppgifter­na till vanor.

Allt­så, definiera och des­igna vanor som innebär att du genom­för uppgifter­na och etablera dessa vanor över tid.

Gör så här

 1. Definiera konkret vad den nya vanan ska innebära. Du kan till exem­pel for­mulera dig i ter­mer av: 
  • När jag …, så ska jag samtidigt … .”
  • Innan jag …, så ska jag gå för­bi … och … .”
  • I sam­band med att jag …, så ska jag pas­sa på att … .”
  • Direkt när jag kom­mer till job­bet på mor­gonen, ska jag … .”

 2. Bestäm dig för vad du ska åstad­kom­ma för att betrak­ta vanan som etablerad.

  • Forskn­ing vis­ar att det tar mel­lan 18 och 254 dagar att etablera en ny vana. 
   a) Sät­ter du en pinne” på en lapp på ditt kon­tor för var­je dag i rad du fullföl­jer din tänk­ta vana och firar du när antalet pin­nar på lap­pen är 18 (eller 254)?
   b) Tar du hjälp av appen Strides för att motivera dig att fullföl­ja vanebildandet?
  • Eller, betrak­tar du vanan som etabler­ad då du utan att ha skriv­it upp det, kom­mit ihåg att göra det vanan innebär tio gånger i rad?
  • Är vanan etabler­ad när du förs­ta gån­gen gör småuppgiften utan att alls tän­ka på att du ska göra den?

 3. Hit­ta på ett sätt att belö­na dig när vanan är etablerad.

  • Bjud dig på något gott
  • Gör något du mår bra av
  • Ge dig något du läng­tat efter
  • Ta en stund för dig själv och njut av vet­skapen att du kan ändra ditt arbetssätt om och när du vill

 4. Bestäm dig för när du ska bör­ja med vanebildandet

  • På måndag”
  • Vid näs­ta månadsskifte”
  • Näs­ta gång det är dags”’

 5. Vill du hel­gar­dera dig, be en kol­le­ga eller god vän maila dig om ett par månad­er och frå­ga hur det gått. Nog kom­mer du att vil­ja fullföl­ja då?

 6. Sätt igång!

Göra, gjorde, gjort!

Om du gör vanor av återkom­mande småuppgifter, blir de gjor­da utan att du behöver tän­ka när­mare på det.

Lägg märke till hur skönt det är att fixa sak­er som med automatik, utan att behö­va plan­era in när du ska göra det. Det blir gjort som du vill ha gjort, med syn­nerli­gen liten ansträngn­ing. Är det inte effek­tivitet, så säg?

Hur gör du?

Hur gör du för att göra något till en vana? Skriv en kom­men­tar och berätta!