Bromsa in när ruschen är över | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 aug.

Bromsa in när ruschen är över


Datum: 2017-08-29 16:08

Det hän­der att vi har en dead­line inför vilken arbet­shastigheten accel­ererar den sista tiden. För en del hän­der det säl­lan, för andra ofta. All­tefter­som dagen D (eller tim­men T, för den delen) när­mar sig arbe­tar vi inten­si­vare och inten­si­vare. Rappt respon­der­ar vi på mejl och men­tions som hand­lar om det vi ska lev­er­era. Uppgifter som inte har med dead­li­nen att göra gör vi med vän­ster­han­den (om ens alls just nu) och då och då går det upp för oss hur tun­nelseende vi bliv­it — med den­na dead­line i fokus.

Så är dagen för­bi. Vi hann! Som­li­ga går nu luften ur, de tryck­er till rejält på brom­sen och direkt går de ner i varv. Andra har gasen i bot­ten hela vägen fram till lever­ans och när den är gjord fort­sät­ter de i full kar­riär framåt i sam­ma tem­po som om ingent­ing har hänt — men på andra uppgifter, till exem­pel dem de inte hun­nit med den senaste tiden.

Fort och för­mod­li­gen fel
När tem­pot är högt är risken att vi inte gör de bäs­ta av val av bara farten. Vi dräm­mer till på upp­studs på det som dök upp, utan att reflek­tera över om det var det rät­ta att läg­ga kraft på just nu. Vi skulle min­dre slän­ga pär­lor åt svin och pri­or­it­era mer rätt om vi, nu när det inte är fullt så bråt­tom, bara sänk­te tem­pot en smu­la och tänk­te efter ett varv till innan vi gick till handling.

Går inte inten­siteten ned av sig själv efter dead­line, har vi nyt­ta av att själ­va agera för att den ska göra så.

Gör så här
Kän­ner du igen dig i att du lätt fort­sät­ter i sam­ma tem­po ock­så efter lever­ans och du då skulle vil­ja pri­or­it­era mer sansat gör så här:

  1. Ta en titt i din kalen­der och hit­ta näs­ta lämpli­ga dead­line då du gör på ett annat sätt än tidigare.

  2. Boka in reflek­tion­stid med dig själv dagen efter lever­ans. Kan du vika hela dagen för att göra något helt annat än ditt van­li­ga arbete (en prom­e­nad i sko­gen, en dag på spa, fritt reflek­tion­sar­bete off site” eller något annat)? Kan du högst avsät­ta ett par tim­mar? En halv­timme? En kvart? Vad som helst är mer än ingen reflek­tion­stid alls.

  3. När du reflek­ter­ar, töm huvudet på det du tänker på om vad du har på tape­ten just nu. Vad för sak­er har nu, i det­ta nya läge, hög pri­or­itet den när­maste tiden? Vad för typiska uppgifter från vem och om vad ska du uppen­bart inte pri­or­it­era fram­för allt annat — oavsett hur myck­et de lar­mar och står i?

Eller, gör så här:

  • Beskriv det här fenomenet för en kol­le­ga eller en vän du vet inte råkar ut för sam­ma sak och be den­na frå­ga dig om det inte är dags för en stunds efter­tanke när lever­ansen är inne. Du vet redan nu när dead­line är, så ni kan rent av bestäm­ma en tid eller dag för det­ta. Kan­hän­da blir det ännu lättare gjort om ni bokar in en lunch dagen efter dead­line, för lunch­er är kanske lättare att hål­la fast vid och ta på all­var än enkla kan du påmin­na mig?”-inbokningar.

Eller, hit­ta på ditt eget sätt att upp­märk­sam­ma dig själv på att det går bra att sän­ka tem­pot nu när dead­line är avk­larad (om du vill göra det, vill säga).

Mer med­veten­het
Om du sänker tem­pot när det inte är fullt så bråt­tom, kom­mer du skaf­fa dig mer sin­nes­när­varo att fat­ta med­vet­na pri­or­i­ter­ings­beslut. Istäl­let för att slå till på vol­ley vad som helst kom­mer läg­ger du kraft på rätt bol­lar, vilket du har gläd­je av i det större per­spek­tivet och i längden.

Hur gör du?
Vad är ditt bäs­ta sätt att kom­ma till sans efter att du spur­tat mot en dead­line? Du är varmt välkom­men att dela med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.