Automatisera någonting (ytterligare) | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Automatisera någonting (ytterligare)


Datum: 2017-03-06 08:49

Har vi bra ord­ning på vad vi har att göra och det mate­r­i­al behöver och hanter­ar vi våra infor­ma­tions­flö­den så sys­tem­a­tiskt att vi kän­ner oss on top of things” snarare än under­st i högen och pri­or­it­er­ar vi målmed­vetet så att vi gör det vik­ti­ga fram­för det som bara är bråt­tom — då är det naturli­ga näs­ta utveck­lingssteget att få uppgifter­na gjor­da automatiskt.

Ju mer vi får sak­er gjor­da utan ansträngn­ing och tid­såt­gång från vår sida, desto mer ork och utrymme får vi till det vi helst vill ägna oss åt. Det är inte den av vis­sa befa­rade framtid då allas våra arbeten tag­its över av rob­o­tar och vi är allde­les sysslolösa jag talar om, utan det finns fak­tiskt en hel del vi kan automa­tis­era här och nu, idag.

De små tin­gens tyranni
De cen­trala, avancer­ade uppgifter­na där din kärnkom­pe­tens och begåvn­ing behövs som mest ska du fort­sät­ta att göra själv, men alla utför vi ock­så en hel mängd små­op­er­a­tioner dagli­gen och stundli­gen, som varken är särskilt inspirerande eller beroende av att det är just vi som gör dem. Vi sparar ner något, byter namn på något, fly­t­tar något till en annan mapp, skriv­er ut något, stu­var om några celler, sorter­ar på ett annat sätt, skriv­er sam­ma sak på mån­ga ställen, går in någon­stans och läg­ger ut något där.

Det­ta ständi­ga pys­sel”, som en bekant till mig nyss uttryck­te det, är förvis­so småsak­er, men ock­så de tar tid — särskilt när något stru­lar när vi bara skulle göra det­ta lil­la”. Vi hit­tar inte map­pen där det ska lig­ga, vi kom­mer inte ihåg var vi skulle gå in, vi tap­par grep­pet när vi ska klic­ka och dra och får bör­ja om från bör­jan igen. Det är då som frus­tra­tio­nen väcks och minut­er­na tickar och vi blir allt­mer stres­sade över att dessa småsak­er kom­mer i vägen för det viktiga.

Hjälp du redan har
I våra mejl­pro­gram, kon­tor­spro­gram” och oper­a­tivsys­tem finns i regel en hel del pys­se­le­lim­inerande automa­tis­er­ings­funk­tion­er som är täm­li­gen enkla att lära sig, men jag upplever att allt­för få av oss använ­der dem. Så, låt oss slå ett slag för dessa nu.

De kan till exem­pel heta makron/​macros”, regler/​rules”, snabbsteg/​quick steps”, snabbdelar/​quick parts”, scripts”, VBA”, Automa­tor” och annat. Med täm­li­gen enkla medel kan vi låta dem göra dessa små oper­a­tioner för oss och det utan att vi behöver skaf­fa några nya pro­gram­varor eller be någon om lov att få göra det.

Du lär dig lätt själv hur du går tillvä­ga, för inter­net ful­lkom­ligt kryl­lar av guider och instruk­tion­er — såväl offi­ciel­la” sådana som vide­or och instruk­tions­blog­g­poster av entu­si­aster. Här finner du till exem­pel utbild­nings­cen­trat” för Office-paketet och till annat sök­er du dig fram. Du behöver inte lära dig allt på en gång, utan för nu räck­er det med ett enda ytterli­gare knep, så blir arbetet var­je dag åtmin­stone ett uns lättare.

Gör så här

  1. Bestäm dig för att lära dig något nytt om de inbyg­g­da automa­tis­er­ings­funk­tion­er­na den­na vec­ka. Du behöver inte från bör­jan veta **vad** du vill automa­tis­era, utan det kom­mer du att få en idé om när du lär dig vad som går att göra.

  2. Sök nu på en kom­bi­na­tion av tuto­r­i­al”, guide”, overview”, macro”, rules”, script”, automa­tor”, vba”, office”, lotus notes”, out­look”, os x”, win­dows” eller något annat.

  3. Välj en video eller blog­g­post som verkar intres­sant och se eller läs den direkt eller skriv en att göra-uppgift som innebär att du gör det.

  4. Får du mers­mak, sök på en ny kom­bi­na­tion som prickar än mer rätt på det pys­sel du nu fått en aning om att du skulle kun­na bli av med.

En extra knuff i rät­tan stund
Om du lär dig mer om de inbyg­g­da automa­tis­er­ings­funk­tion­er du redan har i din dator och tilläm­par någon (om än bara en), slip­per du utföra något moment du tidi­gare gjort ofta. Istäl­let kan du se på när det blir gjort helt automa­tiskt. Mig skänker det en känsla av att jag får ovän­tad hjälp från någon som vill mig väl.

Även om vi fort­farande har de större, mer avancer­ade uppgifter­na att göra, är dessa små gratis­skjut­sar framåt då och då under dagen väl värt besväret att lära oss något nytt.

Hur har du automatiserat?
Vad har du gjort för automa­tis­er­ing som du njuter särskilt myck­et av just nu? Du får mer än gär­na dela med dig i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.