Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 dec.

Åtta parkeringsplatser för dina idéer


Datum: 2011-12-14 11:00

Då och då får du idéer. De är fan­tastiska, geniala, spän­nande idéer och ibland rik­ti­ga snilleblixtar. 

Har du tur, pas­sar de pré­cis in bland det som är vik­ti­gast att job­ba med just nu. Men, mån­ga gånger är det sak­er du inte kan hug­ga tag i nu direkt, efter­som du har så myck­et annat att göra som måste prioriteras.

Om ett tag kanske det är möjligt, om ett halvår. Nu är inte kun­der­na redo, men ge dem två år så kan det hän­da att läget är rätt.

Det är lätt hänt att idén försvin­ner och rin­ner ut i sanden om du bara tänker OK, men inte nu” och läg­ger den i bakhuvudet.

I tryg­gt förvar

Där­för behöver du park­era dem på ett säk­ert ställe så du kan hit­ta just den där per­fek­ta idén när den sto­ra möj­ligheten uppen­barar sig.

Men, var ska du park­era dem? Här kom­mer åtta park­er­ingsplatser för dina idéer.

  1. Skaf­fa dig en idé-lista, där du skriv­er upp geniala, idag ej genom­för­bara idéer. Känn inga krav att definiera några förs­ta steg på de här idéer­na bara för sak­ens skull, utan låt de stå här till rätt tillfälle infaller.
  2. Skriv upp idén på en lapp och lägg den i din idé-hängmapp, som du bläd­drar igenom då och då för att se om du skulle kun­na förverk­li­ga någon av dem just nu.
  3. Gör en mindmap i datorn eller på pap­per, där var­je idé får sin egen gren. Då kan du utveck­la idéer­na med nya grenar och detal­jer närhelst andan fall­er på.
  4. Köp en liten, svart anteck­n­ings­bok för idéer, som du alltid kan bära med dig. Då går det fort att park­era idén var du än är och har du inget att göra i vän­tan på fly­get, vad kan väl vara mer inspirerande förströelselektyr?
  5. Ställ en idé-burk på ditt skrivbord, ur vilken du drar en spän­nande idé när du kän­ner för det.
  6. Sätt upp en idé-tvät­tli­na på ditt kon­tor, där du hänger upp de goda idéer­na för inspi­ra­tion och allmän beskå­dan; alltid är det någon som nap­par på den och hjälper dig förverk­li­ga den.
  7. Pos­ta idéer du inte själv kom­mer att förverk­li­ga på Idé­pe­dia, den fria idébanken, så är det möjligt att någon annan sät­ter dem i ver­ket istället.
  8. Gör som Duarte Design. Sätt upp en idéwhite­board i ett gemen­samt utrymme på före­taget där du postar” idéer för någon annan att kom­mentera och vidareutveckla.

Låt inte idéer­na gå till spillo

Om du har ett snabbt och lät­tar­be­tat sätt att park­era idéer du inte kan göra nu, kom­mer du att ta vara på de fan­tastiska idéer du får i större utsträck­n­ing än annars. Du byg­ger suc­ces­sivt en värde­full bank av embry­on till nya verk­samheter, nya tjän­ster, nya pro­duk­ter, nya möj­ligheter för dig och den verk­samhet du arbe­tar i.

Även om idén inte är genom­för­bar nu, kan allt fal­la på plats när du på ett min­gel träf­far en per­son som dröm­mer om att bli av med det prob­lem din idé skulle lösa. Då vet du pré­cis var du ska leta.

Hur gör du?

Var gör du av de idéer du inte väl­jer att genom­föra nu, så de inte går till spillo? Hur gör du för att sät­ta dem i ver­ket när det är dags? Läm­na en kom­men­tar och berät­ta! Den enda dåli­ga idén är den som inte får springa till liv och gestaltas!