Åtta parkeringsplatser för dina idéer | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 dec.

Åtta parkeringsplatser för dina idéer


Datum: 2011-12-14 11:00

Då och då får du idéer. De är fan­tastiska, geniala, spän­nande idéer och ibland rik­ti­ga snilleblixtar. 

Har du tur, pas­sar de pré­cis in bland det som är vik­ti­gast att job­ba med just nu. Men, mån­ga gånger är det sak­er du inte kan hug­ga tag i nu direkt, efter­som du har så myck­et annat att göra som måste prioriteras.

Om ett tag kanske det är möjligt, om ett halvår. Nu är inte kun­der­na redo, men ge dem två år så kan det hän­da att läget är rätt.

Det är lätt hänt att idén försvin­ner och rin­ner ut i sanden om du bara tänker OK, men inte nu” och läg­ger den i bakhuvudet.

I tryg­gt förvar

Där­för behöver du park­era dem på ett säk­ert ställe så du kan hit­ta just den där per­fek­ta idén när den sto­ra möj­ligheten uppen­barar sig.

Men, var ska du park­era dem? Här kom­mer åtta park­er­ingsplatser för dina idéer.

  1. Skaf­fa dig en idé-lista, där du skriv­er upp geniala, idag ej genom­för­bara idéer. Känn inga krav att definiera några förs­ta steg på de här idéer­na bara för sak­ens skull, utan låt de stå här till rätt tillfälle infaller.
  2. Skriv upp idén på en lapp och lägg den i din idé-hängmapp, som du bläd­drar igenom då och då för att se om du skulle kun­na förverk­li­ga någon av dem just nu.
  3. Gör en mindmap i datorn eller på pap­per, där var­je idé får sin egen gren. Då kan du utveck­la idéer­na med nya grenar och detal­jer närhelst andan fall­er på.
  4. Köp en liten, svart anteck­n­ings­bok för idéer, som du alltid kan bära med dig. Då går det fort att park­era idén var du än är och har du inget att göra i vän­tan på fly­get, vad kan väl vara mer inspirerande förströelselektyr?
  5. Ställ en idé-burk på ditt skrivbord, ur vilken du drar en spän­nande idé när du kän­ner för det.
  6. Sätt upp en idé-tvät­tli­na på ditt kon­tor, där du hänger upp de goda idéer­na för inspi­ra­tion och allmän beskå­dan; alltid är det någon som nap­par på den och hjälper dig förverk­li­ga den.
  7. Pos­ta idéer du inte själv kom­mer att förverk­li­ga på Idé­pe­dia, den fria idébanken, så är det möjligt att någon annan sät­ter dem i ver­ket istället.
  8. Gör som Duarte Design. Sätt upp en idéwhite­board i ett gemen­samt utrymme på före­taget där du postar” idéer för någon annan att kom­mentera och vidareutveckla.

Låt inte idéer­na gå till spillo

Om du har ett snabbt och lät­tar­be­tat sätt att park­era idéer du inte kan göra nu, kom­mer du att ta vara på de fan­tastiska idéer du får i större utsträck­n­ing än annars. Du byg­ger suc­ces­sivt en värde­full bank av embry­on till nya verk­samheter, nya tjän­ster, nya pro­duk­ter, nya möj­ligheter för dig och den verk­samhet du arbe­tar i.

Även om idén inte är genom­för­bar nu, kan allt fal­la på plats när du på ett min­gel träf­far en per­son som dröm­mer om att bli av med det prob­lem din idé skulle lösa. Då vet du pré­cis var du ska leta.

Hur gör du?

Var gör du av de idéer du inte väl­jer att genom­föra nu, så de inte går till spillo? Hur gör du för att sät­ta dem i ver­ket när det är dags? Läm­na en kom­men­tar och berät­ta! Den enda dåli­ga idén är den som inte får springa till liv och gestaltas!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.