Ät kakan och ha den kvar | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 apr.

Ät kakan och ha den kvar


Datum: 2010-04-07 10:40

Jag har tänkt att den här bloggen inte ska hand­la särskilt myck­et om speci­fi­ka pro­gram­varor, utan mer om smar­ta arbetssätt och förhåll­ningssätt oberoende av vilken mjuk­vara man gillar att job­ba med. 

Men, idag vill jag göra ett undan­tag och tip­sa om ett litet pro­gram som jag har enorm gläd­je av var­je dag.

Allt nära, men inget syns

När jag job­bar vid min dator, vill jag kom­ma åt det jag behöver så snabbt som möjligt, helst utan att behö­va leta upp ett visst pro­gram via Win­dows Start-meny eller hit­ta ett doku­ment via min mapp­struk­tur på datorn. Sam­tidigt vill jag helst att datorns skrivbord är så gott som tomt, så jag slip­per bli dis­tra­her­ad av en mas­sa ovid­kom­mande infor­ma­tion när jag som minst behöver den. 

Jag vill allt­så ha både och; till­gång till allt hela tiden och ändå allt utom synhåll.

Launchy” är ett myck­et litet pro­gram som gör job­bet för mig (finns för PC; motsvarigheten för Mac het­er Quick­sil­ver”). Det är ett s k open source-pro­gram och därigenom gratis och fritt från virus, tro­jan­er och annat hemskt. 

När jag arbe­tar, hänger det osyn­ligt i bak­grun­den och om jag t ex vill öpp­na ett doku­ment där jag gjort noteringar om ett visst pro­jekt, håller jag nere Alt-tan­gen­ten och tryck­er på mel­lanslag. Då visas en avskalad, smal rek­tan­gel överst på skär­men, och i den bör­jar jag skri­va unge­fär vad doku­mentet het­er. Så fort jag skriv­it den förs­ta bok­staven, bör­jar Launchy föres­lå doku­ment för mig. Ju mer jag skriv­er, desto mer rätt gis­sar pro­gram­met, tills det föres­lår just det doku­ment jag sök­er. Då tryck­er jag Enter och doku­mentet öpp­nas. Jag måste säga att jag är för­bluffad och impon­er­ad över hur rätt Launchy gis­sar (i syn­ner­het när jag använt det några dagar).

Peka ut vad Launchy ska bevaka

Launchy har näm­li­gen index­er­at dels vil­ka pro­gram jag har installer­ade, dels de fil­er jag har lig­gande i de map­par som jag bett det hål­la koll på. Det kan låta som det­sam­ma som den van­li­ga sök­funk­tio­nen i Win­dows, men Launchy arbe­tar otroligt myck­et snabbare.

På nolltid

Så, i de fles­ta fall hit­tar och öpp­nar jag rätt doku­ment på nolltid med ett min­i­malt antal knapptryckningar.

Vit­sen med det här är förvis­so att jag vin­ner tid, men det abso­lut vik­ti­gaste för mig är känslan av att rik­tigt snabbt få fram det jag vill, utan att behö­va klic­ka mig från mapp till mapp, bläd­dra bland alla pro­gram i Start- menyn eller leta upp just rätt gen­väg bland alla som annars skulle kun­na fyl­la datorskrivbor­det. Arbetet vid datorn fly­ter så oändligt myck­et smidi­gare jäm­fört med när jag tidi­gare fick klic­ka, bläd­dra, scrol­la & klic­ka igen.

Tes­ta ock­så du

Om du vill, lad­da hem Launchy eller Quick­sil­ver och tes­ta själv. 

Launchy (PC) finner du här: www​.launchy​.net
och Quick­sil­ver (Mac) här: www​.black​tree​.com

Vad är ditt trick?

Hur gör du för att snabbt kun­na öpp­na de doku­ment och pro­gram du vill? 

Kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.