Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 apr.

Ät kakan och ha den kvar


Datum: 2010-04-07 10:40

Jag har tänkt att den här bloggen inte ska hand­la särskilt myck­et om speci­fi­ka pro­gram­varor, utan mer om smar­ta arbetssätt och förhåll­ningssätt oberoende av vilken mjuk­vara man gillar att job­ba med. 

Men, idag vill jag göra ett undan­tag och tip­sa om ett litet pro­gram som jag har enorm gläd­je av var­je dag.

Allt nära, men inget syns

När jag job­bar vid min dator, vill jag kom­ma åt det jag behöver så snabbt som möjligt, helst utan att behö­va leta upp ett visst pro­gram via Win­dows Start-meny eller hit­ta ett doku­ment via min mapp­struk­tur på datorn. Sam­tidigt vill jag helst att datorns skrivbord är så gott som tomt, så jag slip­per bli dis­tra­her­ad av en mas­sa ovid­kom­mande infor­ma­tion när jag som minst behöver den. 

Jag vill allt­så ha både och; till­gång till allt hela tiden och ändå allt utom synhåll.

Launchy” är ett myck­et litet pro­gram som gör job­bet för mig (finns för PC; motsvarigheten för Mac het­er Quick­sil­ver”). Det är ett s k open source-pro­gram och därigenom gratis och fritt från virus, tro­jan­er och annat hemskt. 

När jag arbe­tar, hänger det osyn­ligt i bak­grun­den och om jag t ex vill öpp­na ett doku­ment där jag gjort noteringar om ett visst pro­jekt, håller jag nere Alt-tan­gen­ten och tryck­er på mel­lanslag. Då visas en avskalad, smal rek­tan­gel överst på skär­men, och i den bör­jar jag skri­va unge­fär vad doku­mentet het­er. Så fort jag skriv­it den förs­ta bok­staven, bör­jar Launchy föres­lå doku­ment för mig. Ju mer jag skriv­er, desto mer rätt gis­sar pro­gram­met, tills det föres­lår just det doku­ment jag sök­er. Då tryck­er jag Enter och doku­mentet öpp­nas. Jag måste säga att jag är för­bluffad och impon­er­ad över hur rätt Launchy gis­sar (i syn­ner­het när jag använt det några dagar).

Peka ut vad Launchy ska bevaka

Launchy har näm­li­gen index­er­at dels vil­ka pro­gram jag har installer­ade, dels de fil­er jag har lig­gande i de map­par som jag bett det hål­la koll på. Det kan låta som det­sam­ma som den van­li­ga sök­funk­tio­nen i Win­dows, men Launchy arbe­tar otroligt myck­et snabbare.

På nolltid

Så, i de fles­ta fall hit­tar och öpp­nar jag rätt doku­ment på nolltid med ett min­i­malt antal knapptryckningar.

Vit­sen med det här är förvis­so att jag vin­ner tid, men det abso­lut vik­ti­gaste för mig är känslan av att rik­tigt snabbt få fram det jag vill, utan att behö­va klic­ka mig från mapp till mapp, bläd­dra bland alla pro­gram i Start- menyn eller leta upp just rätt gen­väg bland alla som annars skulle kun­na fyl­la datorskrivbor­det. Arbetet vid datorn fly­ter så oändligt myck­et smidi­gare jäm­fört med när jag tidi­gare fick klic­ka, bläd­dra, scrol­la & klic­ka igen.

Tes­ta ock­så du

Om du vill, lad­da hem Launchy eller Quick­sil­ver och tes­ta själv. 

Launchy (PC) finner du här: www​.launchy​.net
och Quick­sil­ver (Mac) här: www​.black​tree​.com

Vad är ditt trick?

Hur gör du för att snabbt kun­na öpp­na de doku­ment och pro­gram du vill? 

Kom­mentera nedan.