"Ät aldrig mangon hel" på Connect Västs… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

"Ät aldrig mangon hel" på Connect Västs frukostseminarium


Datum: 2009-11-13 10:36

Igår tors­dag hade jag för­må­nen att tala på Con­nect Västs återkom­mande frukost­sem­i­nar­i­um i mag­nifi­ka Taube-salen på Elite Park Avenue Hotel här i Göteborg. 

Dry­ga 60 entre­prenör­er, styrelse­proffs, invester­are, revi­sor­er, VDar, forskare m fl fick sig till livs fyra tum­re­gler för att etablera och bibehål­la god per­son­lig struktur.

När det gäller struk­tur, finns det en upp­sjö av mjuk­varor, kalen­drar och man­ick­er som ska hjäl­pa oss bli effek­ti­vare i varda­gen. Men, jag upplever att det mån­ga gånger mest hand­lar om våra förhåll­ningssätt och vad vi har för metod när vi använ­der dessa hjälpmedel, snarare än verk­ty­gen i sig. Där­för är just tum­re­gler så värde­ful­la, efter­som de är lät­ta att bära med sig och kan tilläm­pas på alla verk­tyg, oavsett om man trivs bäst med datorn eller med pen­na och papper.

Mot slutet av föreläs­nin­gen ini­tier­ade mod­er­a­torn Ulf Gus­tavs­son tre minut­ers inten­sivt erfaren­het­sut­byte delt­a­gar­na sinsemel­lan vid de åtta run­da bor­den, om deras bäs­ta knep när det gäller per­son­lig effektivitet.

Ett axplock av det som kom fram var:

  • Cc:a mail så lite som möjligt.”
  • Släng, släng, släng!”
  • Har du myck­et att göra, sätt upp en lista med de 100 vik­ti­gaste uppgifter­na. Skär bort 95 av dem och fokusera på att slut­föra de fem abso­lut viktigaste.”
  • Som ett alter­na­tiv till att sortera mail i oli­ka map­par, kat­e­goris­era dem med färger.”
  • Väl­jer du sam­ma struk­turverk­tyg som dina kol­le­gor, blir delegeringar och uppföljningar så myck­et smidigare.”


Min föreläs­ning Ät aldrig man­gon hel” finns att köpa som ljud­bok här.

Läs tidi­gare inlägg om föreläs­nin­gen på Plyhm­blog.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.