Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 nov.

"Ät aldrig mangon hel" på Connect Västs frukostseminarium


Datum: 2009-11-13 10:36

Igår tors­dag hade jag för­må­nen att tala på Con­nect Västs återkom­mande frukost­sem­i­nar­i­um i mag­nifi­ka Taube-salen på Elite Park Avenue Hotel här i Göteborg. 

Dry­ga 60 entre­prenör­er, styrelse­proffs, invester­are, revi­sor­er, VDar, forskare m fl fick sig till livs fyra tum­re­gler för att etablera och bibehål­la god per­son­lig struktur.

När det gäller struk­tur, finns det en upp­sjö av mjuk­varor, kalen­drar och man­ick­er som ska hjäl­pa oss bli effek­ti­vare i varda­gen. Men, jag upplever att det mån­ga gånger mest hand­lar om våra förhåll­ningssätt och vad vi har för metod när vi använ­der dessa hjälpmedel, snarare än verk­ty­gen i sig. Där­för är just tum­re­gler så värde­ful­la, efter­som de är lät­ta att bära med sig och kan tilläm­pas på alla verk­tyg, oavsett om man trivs bäst med datorn eller med pen­na och papper.

Mot slutet av föreläs­nin­gen ini­tier­ade mod­er­a­torn Ulf Gus­tavs­son tre minut­ers inten­sivt erfaren­het­sut­byte delt­a­gar­na sinsemel­lan vid de åtta run­da bor­den, om deras bäs­ta knep när det gäller per­son­lig effektivitet.

Ett axplock av det som kom fram var:

  • Cc:a mail så lite som möjligt.”
  • Släng, släng, släng!”
  • Har du myck­et att göra, sätt upp en lista med de 100 vik­ti­gaste uppgifter­na. Skär bort 95 av dem och fokusera på att slut­föra de fem abso­lut viktigaste.”
  • Som ett alter­na­tiv till att sortera mail i oli­ka map­par, kat­e­goris­era dem med färger.”
  • Väl­jer du sam­ma struk­turverk­tyg som dina kol­le­gor, blir delegeringar och uppföljningar så myck­et smidigare.”


Min föreläs­ning Ät aldrig man­gon hel” finns att köpa som ljud­bok här.

Läs tidi­gare inlägg om föreläs­nin­gen på Plyhm­blog.