Sidhuvud

Så här får du mest effekt av strukturkursen

Så trevligt att du vill gå struk­turkurs för mig om ett tag. Du kom­mer att få lära dig mån­ga verk­tyg, metoder och knep som hjälper dig stär­ka struk­turen i ditt arbete.

För att få ut mes­ta möjli­ga av kursen är det tre sak­er du kan göra redan nu, i förväg.

Det kan vara myck­et” när du är tillbaka

När kursen är slut kom­mer du att ha sam­lat på dig en rejäl hand­full idéer som du vill tes­ta och verk­tyg du vill bör­ja använ­da i job­bet. Mån­ga delt­a­gare uttryck­er att de kän­ner sig ivri­ga att sät­ta igång direkt när kursen är klar. 

Sam­tidigt kom­mer du att ha en mängd mejl i din inko­rg som du inte hun­nit ta hand om, för du har var­it på kurs. Dina kol­le­gor har inte heller kun­nat få tag på dig, så de kom­mer att vara gla­da att äntli­gen kun­na be dig om de där sak­er­na de behöver din hjälp med.

Det är ett mis­stag att då tän­ka: Jag får ta de här mejlen/​frågorna/​mötena först, så sät­ter jag igång med struk­turen när det bliv­it lite lugnare.”

Tre sak­er du kan förbereda

Istäl­let:

  1. Redan nu, vik tid i din kalen­der direkt efter kursen (till exem­pel mor­gonen där­på) för att sät­ta igång med struk­turidéer­na. Kan du vika en halvdag är det top­pen, två tim­mar är bra och lyckas du inte avsät­ta mer än en halv­timme är det ändå något. Vis­sa delt­a­gare viker hela dagen, vilket är strå­lande, såklart.
  2. För­bered dig på att du då behöver få arbe­ta ostörd. Sätt dig någon annanstans än där kol­le­gor­na är vana vid att ha dig och för­bered kol­le­gor­na på att du kom­mer att vara otill­gäng­lig ock­så då — även om du på pap­pret inte är på kurs.
  3. Mota Olle i grind, d v s i den mån du kan, gör klart uppgifter med dead­line direkt efter kursen före kursen. Några dagar före kurs­da­gen, frå­ga kol­le­gor­na om de redan nu vet med sig att de dagen efter kursen kom­mer att behö­va din hjälp med något. Är det någon infor­ma­tion du kan ta fram till dem redan nu? Något som du kan för­bere­da, så att de klarar sig” utan dig den förs­ta dagen efter kursen? Har du möten när du tänkt bör­ja med struk­turen, gör vad du kan för att fly­t­ta dem.

Du kom­mer fort igång med strukturen

Du genom­för dina idéer lät­tast och for­t­ast om du gör det direkt när du har dem färs­ka i min­net. Då gör de nyt­ta för dig tidigt och du får snabbt nyt­ta av det du lärt dig i kursen — var­je dag, hela veck­an, var­je vec­ka, året om.

Vi ses snart!

"David" i handskrift

Vill du ha struktur redan nu?

Man i brun kavaj och blå slips småler in i kameran en solig dag

Kan du inte vänta till kursdagen, utan vill ha strukturtips redan nu? Se om du hittar något matnyttigt på Strukturbloggen - till exempel det här blogginlägget om att underlätta det du gör ofta.

Jag vill få struktur direkt