En hälsning till Karlshamns Kommun | David Stiernholm

Sidhuvud

En hälsning till Karlshamns Kommun

Vill du frå­ga mig något om struk­tur innan vi ses eller om du vill berät­ta något om dig och ditt jobb som jag bor­de kän­na till, varmt välkom­men att skri­va till mig.

Pro­gram för dagen

Kl 9:00 – 10:15

 • Intro­duk­tion
 • Metod för hur du tar hand om en strid ström av inkom­mande mail, chatt-med­de­landen, tele­fon­sam­tal, pap­per, kun­der, kol­le­gor et c utan att drunk­na i fysiska och dig­i­ta­la högar
 • Lös­ning på det van­li­gast förekom­mande struk­tur­mis­staget när det gäller att göra-uppgifter
 • Knep för att bli av med surdegar
 • Tips om hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista så den blir lät­thanterlig även om den innehåller allt du har att göra

Fika 10:15 – 10:35

Kl 10:35 – 12:00

 • Goda exem­pel på verk­tyg för att husera dina att göra-uppgifter
 • Genomgång av hur du kan använ­da Out­look Uppgifter, Microsoft To-Do och Excel till att vara en effek­tiv att göra-lista
 • Tips om den just nu bäs­ta webbtjän­sten för att göra-uppgifter
 • Tips om de för dagen bäs­ta att göra-list-appar­na för iPhone och Android
 • Vad du behöver göra för att lagra pap­per på ett sätt som gör att du hit­tar dem snabbt när du behöver dem och ändå bibehåller ditt stä­dade skrivbord tomt
 • Hur du ska­par en kon­sekvent dig­i­tal mapp­struk­tur som håller över tid och som går att förk­lara för andra
 • Metod för att hantera alla inkom­mande mail, så du får tom mail­box var­je vecka
 • Hur du gör för att använ­da chat­baser­ade samar­bet­splat­tfor­mar som Microsoft Teams, Slack och andra på ett fokuser­at och effek­tivt sätt när du ock­så har mail att hantera

Lunch: 12:00 – 13:00

Kl 13:00 – 14:10

 • Tre pri­or­i­ter­ingsme­toder i varda­gen, på lång sikt och när det bara är för mycket
 • Övn­ing i att sät­ta mål som hjälper dig avgöra vad som är rik­tigt vik­tigt och stöder dig i att pri­or­it­era rätt i vardagen

Fika 14:10 – 14:30

Kl 14:30 – 16:00

 • Genomgång av de fem van­li­gaste tid­stju­var­na och vad vi konkret kan göra för att slip­pa dem nu och i framtiden
 • Idéer om vad du kan göra för att min­s­ka dis­trak­tion­er­na och avbrot­ten i varda­gen på jobbet
 • Tre verk­tyg för att fören­kla vårt arbete var­je dag och mer eller min­dre automa­tis­era en del av våra uppgifter
 • Metod för att lättare lyckas etablera de nya vanor det struk­tur­erade arbetssät­tet innebär
 • Knep för att kom­ma igen när du halkat till­ba­ka i gam­la hjulspår
 • Lästips för att bli ännu mer strukturerad
 • Avs­lut­ning

  På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.