Sidhuvud

En hälsning till Karlshamns Kommun

Vill du frå­ga mig något om struk­tur innan vi ses eller om du vill berät­ta något om dig och ditt jobb som jag bor­de kän­na till, varmt välkom­men att skri­va till mig.

Pro­gram för dagen

Kl 9:00 – 10:15

 • Intro­duk­tion
 • Metod för hur du tar hand om en strid ström av inkom­mande mail, chatt-med­de­landen, tele­fon­sam­tal, pap­per, kun­der, kol­le­gor et c utan att drunk­na i fysiska och dig­i­ta­la högar
 • Lös­ning på det van­li­gast förekom­mande struk­tur­mis­staget när det gäller att göra-uppgifter
 • Knep för att bli av med surdegar
 • Tips om hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista så den blir lät­thanterlig även om den innehåller allt du har att göra

Fika 10:15 – 10:35

Kl 10:35 – 12:00

 • Goda exem­pel på verk­tyg för att husera dina att göra-uppgifter
 • Genomgång av hur du kan använ­da Out­look Uppgifter, Microsoft To-Do och Excel till att vara en effek­tiv att göra-lista
 • Tips om den just nu bäs­ta webbtjän­sten för att göra-uppgifter
 • Tips om de för dagen bäs­ta att göra-list-appar­na för iPhone och Android
 • Vad du behöver göra för att lagra pap­per på ett sätt som gör att du hit­tar dem snabbt när du behöver dem och ändå bibehåller ditt stä­dade skrivbord tomt
 • Hur du ska­par en kon­sekvent dig­i­tal mapp­struk­tur som håller över tid och som går att förk­lara för andra
 • Metod för att hantera alla inkom­mande mail, så du får tom mail­box var­je vecka
 • Hur du gör för att använ­da chat­baser­ade samar­bet­splat­tfor­mar som Microsoft Teams, Slack och andra på ett fokuser­at och effek­tivt sätt när du ock­så har mail att hantera

Lunch: 12:00 – 13:00

Kl 13:00 – 14:10

 • Tre pri­or­i­ter­ingsme­toder i varda­gen, på lång sikt och när det bara är för mycket
 • Övn­ing i att sät­ta mål som hjälper dig avgöra vad som är rik­tigt vik­tigt och stöder dig i att pri­or­it­era rätt i vardagen

Fika 14:10 – 14:30

Kl 14:30 – 16:00

 • Genomgång av de fem van­li­gaste tid­stju­var­na och vad vi konkret kan göra för att slip­pa dem nu och i framtiden
 • Idéer om vad du kan göra för att min­s­ka dis­trak­tion­er­na och avbrot­ten i varda­gen på jobbet
 • Tre verk­tyg för att fören­kla vårt arbete var­je dag och mer eller min­dre automa­tis­era en del av våra uppgifter
 • Metod för att lättare lyckas etablera de nya vanor det struk­tur­erade arbetssät­tet innebär
 • Knep för att kom­ma igen när du halkat till­ba­ka i gam­la hjulspår
 • Lästips för att bli ännu mer strukturerad
 • Avs­lut­ning