Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 aug.

Wisory - videorådgivningen för chefer - erbjuder nu också strukturhjälp


Datum: 2021-08-19 12:29

Jag är glad att kun­na berät­ta att jag nu är en av råd­gi­var­na hos Wiso­ry — vide­oråd­givn­ingstjän­sten för chefer där du får till­gång till de främ­s­ta råd­gi­var­na inom HR/​organisation, ledarskap, kom­mu­nika­tion, entre­prenörskap, förän­dringsar­bete och myck­et mer.

Genom Wiso­ry bokar du lätt råd­givn­ingsses­sion­er i Zoom/​Teams när du behöver hjälp att få bukt med ett bekym­mer i ditt arbete — när du behöver stär­ka struk­turen, till exempel.

Ta en titt på Wiso­ry och på alla hand­plock­ade råd­gi­vare du har att väl­ja mellan!