Vill du förbättra ditt arbetssätt? - Ändra miljön. | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 okt.

Vill du förbättra ditt arbetssätt? - Ändra miljön.


Datum: 2014-10-08 09:07

Mina störs­ta struk­tur­för­bät­tringar har jag gjort i sam­band med att jag bytt kon­tor och till och med jobb. När allt ändå är nytt, känns en ny vana mer eller min­dre inte som så stor förändring.

När jag har kurs­delt­a­gare som allde­les nyss bör­jat ett nytt jobb, brukar jag grat­ulera dem. Få har ett så gyl­lene utgångsläge för ruti­n­förfin­ing som de.

Men, det finns en vardag mel­lan job­byte­na. Då vill vi ock­så bli mer struk­tur­erade. Ibland förän­drar vi med lät­thet, ibland är det svårare. När du tes­tat att struk­tur­era dig men miss­ly­ck­ats gång på gång, är det dags att ta till radikala grepp.

Det sit­ter något i väggarna
Kog­ni­tions­forskare menar att vi minns sak­er lättare i den miljö där vi först lärde oss dem. Stu­den­ter får till exem­pel högre provre­sul­tat när provet hålls i sam­ma lokal som de under­visats i. Det vis­ar sig näm­li­gen att detal­jer i miljön och rum­met tjä­nar som minnes-trig­gers”, även om vi är omed­vet­na om det.

Forskaren David Neal vid insti­tu­tio­nen för psykolo­gi och neu­roveten­skap vid Duke Uni­ver­si­ty menar att när vi gör sådant vi gör väldigt ofta, på rutin och som vanor, när­mast över­låter vi kon­trollen över vad vi gör till miljön och det som finns i vår omgivn­ing. Det gäller i syn­ner­het uppgifter vi dessu­tom alltid gör på sam­ma plats. Vi gör som vi gör på job­bet, efter­som det är så vi gör på job­bet”. När vi kom­mer till­ba­ka från ett möte och har en bunt pap­per i han­den, läg­ger vi den bun­ten till vän­ster på skrivbor­det innan vi sät­ter oss, där­för att det är så vi brukar göra när vi kom­mer till­ba­ka från ett möte.

Det före­fall­er smart av oss att göra rutin av en hel del av det vi gör om dagar­na, efter­som det då går mer med automatik och vi får ork över till att arbe­ta kon­cen­tr­erat med de mer krä­vande uppgifterna.
Det fina med vanor­na är att vi själ­va kan des­igna dem så de gyn­nar oss som mest.

Neal har fun­nit att då vi vill förän­dra dessa högfrekven­ta vanor som styrs så myck­et av miljön, är det just miljön vi bör förän­dra (så vi lättare etabler­ar en ny vana).

Den yttre förän­drin­gen föder den inre
Så, om du bestäm­mer dig för att arbe­ta på ett mer struk­tur­erat sätt än tidi­gare, till exem­pel för att du fått någon idé när du läst Klart!, förän­dra något i miljön du brukar göra momenten i.

Gör så här

 1. Bestäm dig för en jobb-vana du har idag och som du vill förändra.

 2. Gör tydligt för dig hur du skulle vil­ja göra det du gör istäl­let för som idag. Du kan rita upp det som en process, du kan for­mulera det i ter­mer av När jag …, vill jag från och med nu …”, du kan skri­va det på en lapp som en upp­man­ing till dig själv.

 3. Hit­ta på något sätt att förän­dra den fysiska miljön så det inte län­gre är som van­ligt. Till exempel:
  • Skaf­fa en annan sorts pen­na att skri­va med
  • Byt plats på högar­na på skrivbordet
  • Gör en tom yta kring skärmen
  • Fly­t­ta om bokhyllorna
  • Vänd skrivbor­det så det står åt andra hållet
  • Frå­ga på veck­omötet vem av dina kol­le­gor som vill byta kon­torsrum med dig. Jag behöver för­fi­na mitt sätt att job­ba och det går lättare efter ett miljöom­byte.” Kol­le­gan kanske ock­så vill göra en förän­dring. Då kan ni sporra varandra.
  • Har ni flexkon­tor, välj en annan arbet­sarea än du brukar.
  • Skaf­fa ett nytt skrivbordsunderlägg
  • Byt bak­grunds­bild på datorskrivbor­det och töm det på ikoner
  • Ta bort besöks­bor­det och ‑sto­lar­na du ändå inte använ­der till annat än pappersförvaring
  • Välj en annan väg in på kon­toret från och med nu
  • Lägg tele­fo­nen i bak­luck­an när du kör bil, så den inte lig­ger lät­till­gäng­lig med fres­telser som SMS, Face­book och mail
  • Ska ni snart fly­t­ta hela ert kon­tor till en annan plats, ta chansen att bör­ja med de nya vanor­na i sam­band med flytten

 4. Gör i varda­gen sedan på det nya sättet.

 5. Fall­er du till­ba­ka i gam­la vanor igen, hit­ta på någonting ytterli­gare som du kan förän­dra i den fysiska miljön och bör­ja igen.

Lättare etabler­at och lättare bibehållet
Om du förän­drar den fysiska miljön i sam­band med att du förän­drar ditt arbetssätt, blir det lättare att etablera de nya vanorn och lättare att sedan bibehål­la de nyli­gen etablerade.
Struk­tur­för­bät­trin­gen blir inte lika ansträn­gande som annars och du risker­ar inte i sam­ma utsträck­n­ing att hal­ka till­ba­ka i gam­la hjulspår.

Hur gör du?
Vad skulle du lät­tast kun­na förän­dra i din fysiska miljö för att fören­kla för dig i att etablera nya vanor? Berät­ta gär­na; Skriv en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.