Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 okt.

Vill du förbättra ditt arbetssätt? - Ändra miljön.


Datum: 2014-10-08 09:07

Mina störs­ta struk­tur­för­bät­tringar har jag gjort i sam­band med att jag bytt kon­tor och till och med jobb. När allt ändå är nytt, känns en ny vana mer eller min­dre inte som så stor förändring.

När jag har kurs­delt­a­gare som allde­les nyss bör­jat ett nytt jobb, brukar jag grat­ulera dem. Få har ett så gyl­lene utgångsläge för ruti­n­förfin­ing som de.

Men, det finns en vardag mel­lan job­byte­na. Då vill vi ock­så bli mer struk­tur­erade. Ibland förän­drar vi med lät­thet, ibland är det svårare. När du tes­tat att struk­tur­era dig men miss­ly­ck­ats gång på gång, är det dags att ta till radikala grepp.

Det sit­ter något i väggarna
Kog­ni­tions­forskare menar att vi minns sak­er lättare i den miljö där vi först lärde oss dem. Stu­den­ter får till exem­pel högre provre­sul­tat när provet hålls i sam­ma lokal som de under­visats i. Det vis­ar sig näm­li­gen att detal­jer i miljön och rum­met tjä­nar som minnes-trig­gers”, även om vi är omed­vet­na om det.

Forskaren David Neal vid insti­tu­tio­nen för psykolo­gi och neu­roveten­skap vid Duke Uni­ver­si­ty menar att när vi gör sådant vi gör väldigt ofta, på rutin och som vanor, när­mast över­låter vi kon­trollen över vad vi gör till miljön och det som finns i vår omgivn­ing. Det gäller i syn­ner­het uppgifter vi dessu­tom alltid gör på sam­ma plats. Vi gör som vi gör på job­bet, efter­som det är så vi gör på job­bet”. När vi kom­mer till­ba­ka från ett möte och har en bunt pap­per i han­den, läg­ger vi den bun­ten till vän­ster på skrivbor­det innan vi sät­ter oss, där­för att det är så vi brukar göra när vi kom­mer till­ba­ka från ett möte.

Det före­fall­er smart av oss att göra rutin av en hel del av det vi gör om dagar­na, efter­som det då går mer med automatik och vi får ork över till att arbe­ta kon­cen­tr­erat med de mer krä­vande uppgifterna.
Det fina med vanor­na är att vi själ­va kan des­igna dem så de gyn­nar oss som mest.

Neal har fun­nit att då vi vill förän­dra dessa högfrekven­ta vanor som styrs så myck­et av miljön, är det just miljön vi bör förän­dra (så vi lättare etabler­ar en ny vana).

Den yttre förän­drin­gen föder den inre
Så, om du bestäm­mer dig för att arbe­ta på ett mer struk­tur­erat sätt än tidi­gare, till exem­pel för att du fått någon idé när du läst Klart!, förän­dra något i miljön du brukar göra momenten i.

Gör så här

 1. Bestäm dig för en jobb-vana du har idag och som du vill förändra.

 2. Gör tydligt för dig hur du skulle vil­ja göra det du gör istäl­let för som idag. Du kan rita upp det som en process, du kan for­mulera det i ter­mer av När jag …, vill jag från och med nu …”, du kan skri­va det på en lapp som en upp­man­ing till dig själv.

 3. Hit­ta på något sätt att förän­dra den fysiska miljön så det inte län­gre är som van­ligt. Till exempel:
  • Skaf­fa en annan sorts pen­na att skri­va med
  • Byt plats på högar­na på skrivbordet
  • Gör en tom yta kring skärmen
  • Fly­t­ta om bokhyllorna
  • Vänd skrivbor­det så det står åt andra hållet
  • Frå­ga på veck­omötet vem av dina kol­le­gor som vill byta kon­torsrum med dig. Jag behöver för­fi­na mitt sätt att job­ba och det går lättare efter ett miljöom­byte.” Kol­le­gan kanske ock­så vill göra en förän­dring. Då kan ni sporra varandra.
  • Har ni flexkon­tor, välj en annan arbet­sarea än du brukar.
  • Skaf­fa ett nytt skrivbordsunderlägg
  • Byt bak­grunds­bild på datorskrivbor­det och töm det på ikoner
  • Ta bort besöks­bor­det och ‑sto­lar­na du ändå inte använ­der till annat än pappersförvaring
  • Välj en annan väg in på kon­toret från och med nu
  • Lägg tele­fo­nen i bak­luck­an när du kör bil, så den inte lig­ger lät­till­gäng­lig med fres­telser som SMS, Face­book och mail
  • Ska ni snart fly­t­ta hela ert kon­tor till en annan plats, ta chansen att bör­ja med de nya vanor­na i sam­band med flytten

 4. Gör i varda­gen sedan på det nya sättet.

 5. Fall­er du till­ba­ka i gam­la vanor igen, hit­ta på någonting ytterli­gare som du kan förän­dra i den fysiska miljön och bör­ja igen.

Lättare etabler­at och lättare bibehållet
Om du förän­drar den fysiska miljön i sam­band med att du förän­drar ditt arbetssätt, blir det lättare att etablera de nya vanorn och lättare att sedan bibehål­la de nyli­gen etablerade.
Struk­tur­för­bät­trin­gen blir inte lika ansträn­gande som annars och du risker­ar inte i sam­ma utsträck­n­ing att hal­ka till­ba­ka i gam­la hjulspår.

Hur gör du?
Vad skulle du lät­tast kun­na förän­dra i din fysiska miljö för att fören­kla för dig i att etablera nya vanor? Berät­ta gär­na; Skriv en kommentar!