Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 mars

Vecka 13, 2020: Virtuellt


Datum: 2020-03-30 13:50

Ett pos­i­tivt resul­tat av det­ta coro­n­akriselände tror jag kom­mer vara att det virtuel­la mötandet blir ett allde­les van­ligt och etabler­at sätt att träf­fas. Jag tror inte att det kom­mer att ersät­ta på-plats-och-ställe-möte­na, men det kom­mer att bli ett självk­lart alter­na­tiv mer än det var­it tidigare.

I veck­an hade vi i talar­förenin­gen i tis­dags Zoom-möte om att ha Zoom-möte och labor­erat med polling och break­out rooms. Jag inter­vjuades i ons­dags av New York-baser­ade föreläsarkol­le­gan Therese Ged­da och veck­an avs­lu­tades med att jag på tors­da­gen körde ner till Malmö för att föreläsa på bran­schor­gan­i­sa­tio­nen Kost & Närings årli­ga Kostda­gar­na-kon­fer­ens, som det här året blev virtuell. Vi var ett tio­tal per­son­er på plats på Malmö Live och 700 delt­a­gare utsprid­da i sina hemorter runt hela lan­det. Syn­nerli­gen roligt!

Så, ordet för veck­an får bli virtuellt”.