Välkommen till Talarnas frukostföreläsningsvecka… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 nov.

Välkommen till Talarnas frukostföreläsningsvecka FEM-I-RAD!


Datum: 2020-11-11 16:27

Välkom­men till frukost­föreläs­ningsveck­an FEM-I-RAD till­sam­mans med mig och mina med­grun­dare på TALAR­NAS och några av våra utval­da profiler! 

Under vec­ka 48 ställer vi fem av våra bäs­ta talare längst fram, var­je mor­gon kl. 07.30, för att du ska kun­na ta del av deras berät­telser, kom­pe­tens och kun­skap. Du väl­jer. En eller två eller alla föreläsningar.

Van­ligtvis brukar frukost­föreläs­ningar kom­ma med en kopp kaffe och min­gel men ingent­ing är som van­ligt och den här gån­gen möts vi på webben! Vi och våra part­ners bjud­er på en timme till­sam­mans med oss och någon (eller flera) av de fan­tastiska talare vi på TALAR­NAS arbe­tar med.

Anmälan gör du på länken här och du kom­mer att upp­täc­ka att det finns mas­sor att vin­na på att ta med alla kol­le­gor in i webb­sänd­nin­gen. Till exem­pel både hotel­löver­nat­tningar och bokpaket!

Pro­gram

23 novem­ber MAR­TIN OCH BRIT: Pan­demin vs Demokratin
Jour­nal­is­ten Mar­tin Schib­bye och medies­trate­gen Brit Stak­ston står på sce­nen. De har under­sökt sit­u­a­tio­nen i över 50 län­der och kom­mer att berät­ta om de stater som använt pan­demin som ursäkt för att inskrän­ka demokratin och de män­skli­ga rät­tigheter­na. Men ock­så om undan­ta­gen där demokratin seg­rat när mot­sät­tningar­na skärpts.


24 novem­ber MAG­DALE­NA FORS­BERG
: Vad krävs för att lyckas?
Den fan­tastiska Mag­dale­na Fors­berg har ordet. Hon som vet att gen­vä­gar inte går att ta om man ska lyckas, vare sig det hand­lar om idrott eller dans. Men hur ska man orka, hur ska man lyckas, vad är det som avgör och vad vill jag egentli­gen offra för att kom­ma dit? Hör Mag­dale­na berät­ta om det hon har insett krävs.


25 novem­ber med ROBERT KAR­JEL
: Att göra det otänkbara hanter­bart
Den bril­jan­ta Robert Kar­jel äger mor­gonen hos oss och pratar om hur vi måste göra det otänkbara hanter­bart och hur vi gör det. Han reflek­ter­ar ur egna erfaren­heter kring vad kris­er och omväl­vande hän­delser gör med män­niskor och samhällen och de möj­ligheter som fak­tiskt upp­står när struk­tur­er och gam­la san­ningar inte län­gre kan ge någon vägvis­ning om hur man nu ska fort­sät­ta framåt.


26 novem­ber med FRI­DA BOISEN
: Berät­ta aldrig det här
Den ständigt aktuel­la Fri­da Boisen berät­tar om mam­mans avskeds­brev till henne: Nu fick du som du ville”. Fri­da tar oss igenom en stark, per­son­lig resa, genom skam och skuld, men ger oss ock­så hopp, insik­ter och vik­ti­ga enkla red­skap på hur vi alla med våra ord och han­dlin­gar kan räd­da en män­niska från att ta sitt liv.


27 novem­ber med MAR­TIN MUTUM­BA
: Äkta hela vägen
Du får möta Mar­tin Mutum­ba och lyssna på hans his­nande berät­telse som både bör­jade och slu­tade när han i augusti 2018 var tvun­gen att kli­va av sin kar­riär som kreativ ytter­mit­tfältare i AIK. Om sak­naden till fot­bollen, demon­er och känslan av miss­ly­ckande som han nyli­gen sam­manställt till en bok skriv­en av jour­nal­is­ten Erik Niva.

Anmäl dig nu.

Varmt välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.