Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

11 nov.

Välkommen till Talarnas frukostföreläsningsvecka FEM-I-RAD!


Datum: 2020-11-11 16:27

Välkom­men till frukost­föreläs­ningsveck­an FEM-I-RAD till­sam­mans med mig och mina med­grun­dare på TALAR­NAS och några av våra utval­da profiler! 

Under vec­ka 48 ställer vi fem av våra bäs­ta talare längst fram, var­je mor­gon kl. 07.30, för att du ska kun­na ta del av deras berät­telser, kom­pe­tens och kun­skap. Du väl­jer. En eller två eller alla föreläsningar.

Van­ligtvis brukar frukost­föreläs­ningar kom­ma med en kopp kaffe och min­gel men ingent­ing är som van­ligt och den här gån­gen möts vi på webben! Vi och våra part­ners bjud­er på en timme till­sam­mans med oss och någon (eller flera) av de fan­tastiska talare vi på TALAR­NAS arbe­tar med.

Anmälan gör du på länken här och du kom­mer att upp­täc­ka att det finns mas­sor att vin­na på att ta med alla kol­le­gor in i webb­sänd­nin­gen. Till exem­pel både hotel­löver­nat­tningar och bokpaket!

Pro­gram

23 novem­ber MAR­TIN OCH BRIT: Pan­demin vs Demokratin
Jour­nal­is­ten Mar­tin Schib­bye och medies­trate­gen Brit Stak­ston står på sce­nen. De har under­sökt sit­u­a­tio­nen i över 50 län­der och kom­mer att berät­ta om de stater som använt pan­demin som ursäkt för att inskrän­ka demokratin och de män­skli­ga rät­tigheter­na. Men ock­så om undan­ta­gen där demokratin seg­rat när mot­sät­tningar­na skärpts.


24 novem­ber MAG­DALE­NA FORS­BERG
: Vad krävs för att lyckas?
Den fan­tastiska Mag­dale­na Fors­berg har ordet. Hon som vet att gen­vä­gar inte går att ta om man ska lyckas, vare sig det hand­lar om idrott eller dans. Men hur ska man orka, hur ska man lyckas, vad är det som avgör och vad vill jag egentli­gen offra för att kom­ma dit? Hör Mag­dale­na berät­ta om det hon har insett krävs.


25 novem­ber med ROBERT KAR­JEL
: Att göra det otänkbara hanter­bart
Den bril­jan­ta Robert Kar­jel äger mor­gonen hos oss och pratar om hur vi måste göra det otänkbara hanter­bart och hur vi gör det. Han reflek­ter­ar ur egna erfaren­heter kring vad kris­er och omväl­vande hän­delser gör med män­niskor och samhällen och de möj­ligheter som fak­tiskt upp­står när struk­tur­er och gam­la san­ningar inte län­gre kan ge någon vägvis­ning om hur man nu ska fort­sät­ta framåt.


26 novem­ber med FRI­DA BOISEN
: Berät­ta aldrig det här
Den ständigt aktuel­la Fri­da Boisen berät­tar om mam­mans avskeds­brev till henne: Nu fick du som du ville”. Fri­da tar oss igenom en stark, per­son­lig resa, genom skam och skuld, men ger oss ock­så hopp, insik­ter och vik­ti­ga enkla red­skap på hur vi alla med våra ord och han­dlin­gar kan räd­da en män­niska från att ta sitt liv.


27 novem­ber med MAR­TIN MUTUM­BA
: Äkta hela vägen
Du får möta Mar­tin Mutum­ba och lyssna på hans his­nande berät­telse som både bör­jade och slu­tade när han i augusti 2018 var tvun­gen att kli­va av sin kar­riär som kreativ ytter­mit­tfältare i AIK. Om sak­naden till fot­bollen, demon­er och känslan av miss­ly­ckande som han nyli­gen sam­manställt till en bok skriv­en av jour­nal­is­ten Erik Niva.

Anmäl dig nu.

Varmt välkom­men!