Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Ta en genväg till visionen


Datum: 2021-09-08 11:57

Alla är vi på väg någon­stans, vare sig vi vet vart eller inte. Chansen ökar att det blir som vi önskar om vi definier­ar vart vi vill; med oss själ­va eller med vår verk­samhet. Du som led­er en verk­samhet i någon form har säk­ert for­muler­at en långsik­tig vision om vad ni till­sam­mans ska nå fram till, på flera års sikt.

Ett steg i taget
När visio­nen är på plats, tar job­bet med att nå dit vid. Allt som behöver göras genom åren for­muleras suc­ces­sivt, dag för dag, som att göra-uppgifter på vår lista. Vi tar struk­turen till hjälp för att få job­bet gjort så enkelt som möjligt, men det finns ock­så gen­vä­gar. Allt behöver vi inte göra själ­va. Vi kan få hjälp ock­så utan att be om det uttryckligen.

Sprid din vision
Säk­ert har du märkt hur folk omkring dig gär­na står till tjänst, kom­mer med goda råd (ibland helt oombed­da) och tip­sar om bra pro­duk­ter som gjort livet lättare för dem. Mån­ga av oss får en kick av att kun­na hjäl­pa till. Det känns skönt och menings­fullt att göra gott för någon annan.

Berät­ta där­för för andra utan­för verk­samheten om er eller din vision. Det räck­er inte med att skri­va den på Om oss”-sidan på er sajt, utan tala om den när du träf­far andra. Den behöver då vara kort, konkret och lite his­nande. I Har­vard Busi­ness Reviews mars/april-num­mer 1995 skriv­er John P Kot­ter:

”… if you can’t com­mu­ni­cate the vision to some­one in five min­utes or less and get a reac­tion that sig­ni­fies both under­stand­ing and inter­est, you are not yet done …”.

Världen är min­dre än du tror
Du kom­mer att mär­ka att du, av de mest ovän­tade per­son­er, får hjälp du inte kunde dröm­ma om. Någon kop­plar ihop dig med någon som det skulle vara så värde­fullt att träf­fa. Någon annan ger er en per­son­lig intro­duk­tion till det före­tag ni länge haft på kundönske­lis­tan. Det vis­ar sig att ditt lunch­säll­skap i ett tidi­gare liv” länge arbe­tade i en bran­sch du vet för lite om och hon lär dig gär­na allt ni behöver veta för att lyckas. En kän­ner en på andra sidan jor­den, som i sin tur har ett helt nätverk med andra som ock­så gjort lik­nande resor som du och som älskar att hjäl­pa nykom­lin­gar framåt.

Gör så här

 1. Ta fram er vision och sam­man­fat­ta den i ett par, tre meningar som du skulle svara när du till exem­pel får frå­gan var är ni om tio år?”. Det gör ingent­ing att dessa meningar inte innefat­tar pré­cis allt visio­nen innebär, utan det kan du utveck­la i sam­talet som föl­jer. När jag får frå­gan, svarar jag Den 8 sep 2031 har jag eller har haft minst en kund i var­je världs­del.” (just nu åter­står Sydameri­ka, Afri­ka, Oceanien och Antark­tis (som kan bli klurig att få till, mis­stänker jag)). Bakom det har jag myck­et att säga om min bok, föreläs­ningar och andra strate­gi­er för att göra visio­nen nåbar, men som sam­man­fat­tning duger den­na kor­ta mening definitivt.

 2. Fun­dera på i vil­ka sam­man­hang du kan berät­ta om visio­nen. Är det:
  • på lunch­er
  • i min­gel
  • på möten med kun­der och leverantörer
  • i pre­sen­ta­tion­er

 3. Om du vill, bestäm dig just pré­cis nu för näs­ta tillfälle då du ska tala om er vision. Har du tillfäl­let inbokat i kalen­dern, lägg in en påmin­nelse som plin­gar till några minut­er innan och upp­ma­nar dig att Psst. Tala om visio­nen.”.

Alla vägar led­er till Rom, men oli­ka fort
Om du berät­tar för andra om din eller er vision, kom­mer du att ta gen­vä­gar till att nå den. Du behöver göra min­dre jobb själv och efter­som andra (och du) tyck­er om att hjäl­pa till, vin­ner alla. Lättare framåt i en var­mare och trevli­gare tillvaro.

Vart vill du?
Hur låter din eller din verk­samhets vision? Berät­ta för mig!