Ta en genväg till visionen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Ta en genväg till visionen


Datum: 2021-09-08 11:57

Alla är vi på väg någon­stans, vare sig vi vet vart eller inte. Chansen ökar att det blir som vi önskar om vi definier­ar vart vi vill; med oss själ­va eller med vår verk­samhet. Du som led­er en verk­samhet i någon form har säk­ert for­muler­at en långsik­tig vision om vad ni till­sam­mans ska nå fram till, på flera års sikt.

Ett steg i taget
När visio­nen är på plats, tar job­bet med att nå dit vid. Allt som behöver göras genom åren for­muleras suc­ces­sivt, dag för dag, som att göra-uppgifter på vår lista. Vi tar struk­turen till hjälp för att få job­bet gjort så enkelt som möjligt, men det finns ock­så gen­vä­gar. Allt behöver vi inte göra själ­va. Vi kan få hjälp ock­så utan att be om det uttryckligen.

Sprid din vision
Säk­ert har du märkt hur folk omkring dig gär­na står till tjänst, kom­mer med goda råd (ibland helt oombed­da) och tip­sar om bra pro­duk­ter som gjort livet lättare för dem. Mån­ga av oss får en kick av att kun­na hjäl­pa till. Det känns skönt och menings­fullt att göra gott för någon annan.

Berät­ta där­för för andra utan­för verk­samheten om er eller din vision. Det räck­er inte med att skri­va den på Om oss”-sidan på er sajt, utan tala om den när du träf­far andra. Den behöver då vara kort, konkret och lite his­nande. I Har­vard Busi­ness Reviews mars/april-num­mer 1995 skriv­er John P Kot­ter:

”… if you can’t com­mu­ni­cate the vision to some­one in five min­utes or less and get a reac­tion that sig­ni­fies both under­stand­ing and inter­est, you are not yet done …”.

Världen är min­dre än du tror
Du kom­mer att mär­ka att du, av de mest ovän­tade per­son­er, får hjälp du inte kunde dröm­ma om. Någon kop­plar ihop dig med någon som det skulle vara så värde­fullt att träf­fa. Någon annan ger er en per­son­lig intro­duk­tion till det före­tag ni länge haft på kundönske­lis­tan. Det vis­ar sig att ditt lunch­säll­skap i ett tidi­gare liv” länge arbe­tade i en bran­sch du vet för lite om och hon lär dig gär­na allt ni behöver veta för att lyckas. En kän­ner en på andra sidan jor­den, som i sin tur har ett helt nätverk med andra som ock­så gjort lik­nande resor som du och som älskar att hjäl­pa nykom­lin­gar framåt.

Gör så här

 1. Ta fram er vision och sam­man­fat­ta den i ett par, tre meningar som du skulle svara när du till exem­pel får frå­gan var är ni om tio år?”. Det gör ingent­ing att dessa meningar inte innefat­tar pré­cis allt visio­nen innebär, utan det kan du utveck­la i sam­talet som föl­jer. När jag får frå­gan, svarar jag Den 8 sep 2031 har jag eller har haft minst en kund i var­je världs­del.” (just nu åter­står Sydameri­ka, Afri­ka, Oceanien och Antark­tis (som kan bli klurig att få till, mis­stänker jag)). Bakom det har jag myck­et att säga om min bok, föreläs­ningar och andra strate­gi­er för att göra visio­nen nåbar, men som sam­man­fat­tning duger den­na kor­ta mening definitivt.

 2. Fun­dera på i vil­ka sam­man­hang du kan berät­ta om visio­nen. Är det:
  • på lunch­er
  • i min­gel
  • på möten med kun­der och leverantörer
  • i pre­sen­ta­tion­er

 3. Om du vill, bestäm dig just pré­cis nu för näs­ta tillfälle då du ska tala om er vision. Har du tillfäl­let inbokat i kalen­dern, lägg in en påmin­nelse som plin­gar till några minut­er innan och upp­ma­nar dig att Psst. Tala om visio­nen.”.

Alla vägar led­er till Rom, men oli­ka fort
Om du berät­tar för andra om din eller er vision, kom­mer du att ta gen­vä­gar till att nå den. Du behöver göra min­dre jobb själv och efter­som andra (och du) tyck­er om att hjäl­pa till, vin­ner alla. Lättare framåt i en var­mare och trevli­gare tillvaro.

Vart vill du?
Hur låter din eller din verk­samhets vision? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.