Släpp in luft i kalendern | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 dec.

Släpp in luft i kalendern


Datum: 2011-12-21 11:00

Använ­der du din kalen­der som att-göra-lista?

Lyckas du gis­sa vad du kom­mer att hin­na göra på vilken dag, eller läg­ger du tid på att fly­t­ta sak­er i kalen­dern från en dag till en annan?

Har det hänt att du har mis­sat att göra en uppgift, beroende på att du glömt fly­t­ta den till näs­ta vec­ka, när du inte hun­nit göra den den­na veckan?

Var sparsam med vad du bokar in i din kalender.

Min­dre fix­ering — mer fri

I de flestas vardag dyk­er det upp sak­er hela tiden. Det kom­mer mail, det ringer någon, en kol­le­ga tit­tar för­bi, något inträf­far som kräver din upp­märk­samhet. Då behöver vi pri­or­it­era om.

Om du har få sak­er fix­er­ade i kalen­dern, är du som mest fri att i var­je stund göra det som är det abso­lut rät­ta att göra just då. Oftast kan du i den­na snabbförän­derli­ga vardag inte förut­spå vad som är helt rätt vid en bestämd tid­punkt i framtiden. 

Gör så här

 1. Gå igenom din kalen­der, med bör­jan i den­na vec­ka. Ta bort alla noteringar som inte fall­er inom någon av dessa fyra kategorier: 
  • Möten, till­sam­mans med någon annan/​några andra.
  • Sak­er som du verk­li­gen behöver få gjort pré­cis då och där­för reserver­ar tid till just mel­lan de här klockslagen.
  • Ett par tim­mar du bokat upp för ett möte med dig själv”, för att vara säk­er på att ha fri, disponi­bel tid då du kan ploc­ka uppgifter ur din att-göra-lista.
  • Tid du avsatt för att äntli­gen få gjort den där uppgiften som är vik­tig, men inte särskilt bråt­tom, och som du skju­tit på framti­den allt­för länge.
 2. De noteringar som i själ­va ver­ket var att-göra-uppgifter, lägg till dem på din att-göra-lista istället.
 3. Njut av att du fått luft i kalen­dern”. Det är förvis­so inte ledig tid, men det är tid då du kan göra det som beroende på omständigheter­na har högs­ta pri­or­itet just då.

Färre omfly­t­tningar och snab­bare bokat


Om du bara bokar in möten och tid du dedik­er­at för vik­tigt eget arbete, kom­mer du att behö­va läg­ga min­dre tid på att fly­t­ta noteringar om vad du har att göra framåt och framåt i kalendern. 

Det kom­mer att gå snab­bare för dig att boka möten, efter­som du lättare skil­jer agnar­na från vetet och kvickare avgör när du har tid för ett nytt möte och när du inte har det.

Slut­li­gen, förut­satt att du har en att-göra-lista, arbe­tar du mer kon­sis­tent i det att du har dina att-göra-uppgifter på ett ställe (att-göra-lis­tan) istäl­let för två (att-göra-lis­tan och i kalen­dern), vilket ger dig lättare överblick över vad du har att göra. Det under­lät­tar din prioritering.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att opti­mera ditt kalen­der­an­vän­dande? Var inte blyg, det är fritt fram attdela med dig av dina erfaren­heter. Läm­na en kom­men­tar så kan andra ock­så läsa dina idéer och tankar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.