Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 dec.

Släpp in luft i kalendern


Datum: 2011-12-21 11:00

Använ­der du din kalen­der som att-göra-lista?

Lyckas du gis­sa vad du kom­mer att hin­na göra på vilken dag, eller läg­ger du tid på att fly­t­ta sak­er i kalen­dern från en dag till en annan?

Har det hänt att du har mis­sat att göra en uppgift, beroende på att du glömt fly­t­ta den till näs­ta vec­ka, när du inte hun­nit göra den den­na veckan?

Var sparsam med vad du bokar in i din kalender.

Min­dre fix­ering — mer fri

I de flestas vardag dyk­er det upp sak­er hela tiden. Det kom­mer mail, det ringer någon, en kol­le­ga tit­tar för­bi, något inträf­far som kräver din upp­märk­samhet. Då behöver vi pri­or­it­era om.

Om du har få sak­er fix­er­ade i kalen­dern, är du som mest fri att i var­je stund göra det som är det abso­lut rät­ta att göra just då. Oftast kan du i den­na snabbförän­derli­ga vardag inte förut­spå vad som är helt rätt vid en bestämd tid­punkt i framtiden. 

Gör så här

 1. Gå igenom din kalen­der, med bör­jan i den­na vec­ka. Ta bort alla noteringar som inte fall­er inom någon av dessa fyra kategorier: 
  • Möten, till­sam­mans med någon annan/​några andra.
  • Sak­er som du verk­li­gen behöver få gjort pré­cis då och där­för reserver­ar tid till just mel­lan de här klockslagen.
  • Ett par tim­mar du bokat upp för ett möte med dig själv”, för att vara säk­er på att ha fri, disponi­bel tid då du kan ploc­ka uppgifter ur din att-göra-lista.
  • Tid du avsatt för att äntli­gen få gjort den där uppgiften som är vik­tig, men inte särskilt bråt­tom, och som du skju­tit på framti­den allt­för länge.
 2. De noteringar som i själ­va ver­ket var att-göra-uppgifter, lägg till dem på din att-göra-lista istället.
 3. Njut av att du fått luft i kalen­dern”. Det är förvis­so inte ledig tid, men det är tid då du kan göra det som beroende på omständigheter­na har högs­ta pri­or­itet just då.

Färre omfly­t­tningar och snab­bare bokat


Om du bara bokar in möten och tid du dedik­er­at för vik­tigt eget arbete, kom­mer du att behö­va läg­ga min­dre tid på att fly­t­ta noteringar om vad du har att göra framåt och framåt i kalendern. 

Det kom­mer att gå snab­bare för dig att boka möten, efter­som du lättare skil­jer agnar­na från vetet och kvickare avgör när du har tid för ett nytt möte och när du inte har det.

Slut­li­gen, förut­satt att du har en att-göra-lista, arbe­tar du mer kon­sis­tent i det att du har dina att-göra-uppgifter på ett ställe (att-göra-lis­tan) istäl­let för två (att-göra-lis­tan och i kalen­dern), vilket ger dig lättare överblick över vad du har att göra. Det under­lät­tar din prioritering.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att opti­mera ditt kalen­der­an­vän­dande? Var inte blyg, det är fritt fram attdela med dig av dina erfaren­heter. Läm­na en kom­men­tar så kan andra ock­så läsa dina idéer och tankar!