Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 feb.

Så här är det att gå strukturkurs på distans


Datum: 2021-02-04 12:33

Bety­der att job­ba effek­ti­vare och mer struk­tur­erat att du behöver arbe­ta ännu hår­dare, mer stres­sat och skär­pa till dig!”?

Är det verk­li­gen möjligt att orka hål­la intres­set uppe under en heldags struk­turkurs på dis­tans via Zoom?

Och, hur går det för mig som föreläsare att göra ett så tor­rt ämne som struk­tur på job­bet” att bli roligt och inspirerande?

Christi­na Brors­dot­ter har alla svaren på det­ta, för hon har gått struk­turkursen som jag håller genom Kun­skaps­grup­pens försorg.

Hör här vad hon har att förtäl­ja i det­ta kor­ta sam­tal med Kun­skaps­grup­pens Fredrik Bankler.

Dessu­tom får du i inter­vjun reda på var­för körsång kan lik­nas vid en extra gen­erös slags fotboll!

Kom­mande kurstillfällen

Vill du gå i Christi­nas fot­spår och vara med på en av våra struk­turkurs­er, finner du utförlig info och kom­mande kurs­da­tum här.