Pang på rödbetan! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 okt.

Pang på rödbetan!


Datum: 2011-10-19 12:00

Det var en gång en ung man (och det var jag) som skulle pre­sen­tera en rätt så radikal idé för en möjlig samar­betspart­ner, som i det här fal­l­et var en något äldre man.

Jag och min kol­le­ga skulle helt enkelt säl­ja in vårt fan­tastiska pro­jekt till före­taget ifrå­ga och vi behövde där­för få med den här 
man­nen på tåget.

Han var myck­et upp­ta­gen, efter­trak­tad och senior på många 
sätt, så efter myck­et om och men fick vi bokat ett kort möte.

När vi till slut släpptes in till hans rum, efter att ha vän­tat en tim­ma efter överen­skom­men tid, sat­te vi oss mit­te­mot hon­om vid det gigan­tiska ekskrivbor­det och pack­ade upp vårt presentationsmaterial.

Jag hann bara inle­da med:
Tack för att vi fick kom­ma. Låt mig ta bak­grun­den till att vi är här och vil­ka vi …” 
… när han avbröt mig med: 
Stopp! Säg vad ni vill göra. Tyck­er jag det är bra, kan vi ta allt det andra sedan.”

Jag blev täm­li­gen per­plex, men fann mig, pre­sen­ter­ade direkt vår idé, fick hon­om med på noter­na och med det hade pro­jek­tet en partner.

Kom till kritan

Det finns ett informellt begrepp inom US Marines för det här: BLUF — Bot­tom Line Up Front. Där innebär det att när du pre­sen­ter­ar något för ett befäl högre än dig, fat­ta dig kort och kom till kri­tan. Fall­er den i god jord, finns det gott om tid till detal­jer senare.

Mitt möte med den seniore entre­prenören var nu fem år sedan, men jag har kom­mit att tän­ka på det mån­ga gånger sedan dess. Fram­förallt har jag inspir­erats av hur han lyck­ades ta ställ­ning till så mån­ga förslag, fat­ta så mån­ga beslut och få så myck­et gjort, genom att ha just BLUF-förhållningssättet.

Så, gå ock­så du pang på röd­be­tan. Eller, om det inte är du som talar, be den som talar om att gå pang på rödbetan. 

Säk­ert kan ock­så du dra dig till minnes ett möte som tog evig tid på sig att kom­ma igång. Det segades på med bak­grund och pre­sen­ta­tion­er och resone­mang och diskus­sion­er runt, runt och ni kom inte till skott för­rän efter allt för länge. Kanske var du själv den som tog ett för stort grepp inled­ningsvis. Tro mig, det har jag varit.

Man kan kän­na igen BLUF-förhåll­ningssät­tet i en exec­u­tive sum­ma­ry i en affär­s­plan, ett prospekt el dyl. Läs snab­bgenomgån­gen och är den intres­sant nog, förd­ju­pa dig i resten först då.

Gör så här

Den när­maste veck­an, tes­ta hur litet bak­grund du kan kom­ma undan med att dra när du har möte. Pro­va att gå pang på röd­be­tan och upp­täck att ni kan run­da av mötet en stund innan utsatt sluttid.

Exper­i­mentera ock­så med BLUF-förhåll­ningssät­tet när du skriv­er mail. Fat­ta dig kort, helt enkelt.

Kortare, kon­cis­are och snabbare

Dina möten kom­mer att bli kortare, så du kom­mer att hin­na fler utan behö­va job­ba mer.
Du kom­mer ock­så att läg­ga min­dre tid på att skri­va mail, så du får mer tid över till annat (eller så du hin­ner skic­ka fler).

Om du kan leva med att beslut­sun­der­laget blir kon­cis­are än idag, kom­mer du att fat­ta beslut snab­bare, vilket ger högre hastighet framåt ditåt du vill med verksamheten.
Kortare möten, mer kon­cisa mail och snab­bare beslut led­er till att du åstad­kom­mer fler sak­er, om det är vad du strä­var efter.

Gå inte till överdrift

Slut­li­gen: Nej, jag säger inte att du aldrig ska dra bak­grun­den”. I mån­ga fall behöver vi veta mer om varan­dra än ett förs­ta intryck för att etablera ett till­räck­ligt starkt förtroende och tryg­ghet i det som ska göras.

Hur gör du?

När du hade ett rik­tigt effek­tivt möte senast, vad var det du gjorde för att det skulle bli det? Berät­ta gär­na i en kommentar!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.