Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 juni

Nu startar vi Talarnas talarförmedling


Datum: 2020-06-18 09:06

Tänk — plöt­sligt klaf­far allt. Det fall­er på plats. I en tid av förvir­ring och förän­dring fick vi äntli­gen möj­lighet att göra det som alla länge trott var en omöjlighet. 

Vi är några av Sveriges bäs­ta talare som har lång erfaren­het av att lyf­ta, utbil­da och inspir­era Sverige. Nu star­tar vi Talar­nas — en talar­förmedling där vi tar allt ett steg län­gre, i samk­lang med de glob­ala målen. För var­je förmedling ser vi till att stöd­ja utbild­ning och entre­prenörskap i ett annat land till­sam­mans med Zelmer­löw & Björk­man Foun­da­tion.

I en tid när det är vik­ti­gare än någon­sin att hit­ta nya sätt att mötas och inspir­eras ska vi dessu­tom erb­ju­da de bäs­ta dig­i­ta­la lös­ningar­na för föreläs­ningar online. Hos oss hit­tar du bara talare och mod­er­a­tor­er som har kvalitetssäkrats av Sveriges bäs­ta talare.

Jag ser fram emot att till­sam­mans med fenom­e­nala Fri­da Boisen, Christi­na Stiel­li, Anni­ka R Malm­berg och Tobias Karls­son for­ma Talar­nas, dit du vän­der dig som vill boka talare och mod­er­a­tor­er proff­sigt, tryg­gt, enkelt.