Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Nu finns strukturboken på norska!


Datum: 2013-09-12 09:35

Min bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar!”, som pub­licer­ades för­ra året har verk­li­gen mot­tag­its med öpp­na armar av den sven­s­ka läsarskaran. Mån­ga är det som köpt, läst och finsli­pat sin struk­tur. En hel del (några var­je vec­ka) har mailat mig efter bokens dag 10 och berät­tat hur det känts så långt i trän­ing­spro­gram­met. Det är mail jag tyck­er myck­et om att få. Tack, om du är en av dem som skrivit.

Boken har tryck­ts i tre upplagor (hit­tills) och nu är det Norges tur. Idag pub­liceras den nors­ka över­sät­tnin­gen Bli super­struk­tur­ert på 31 dager” av Kom­mune­for­laget och jag ser verk­li­gen fram emot att höra av mina nors­ka läsare framöver.

Läs­er du helst struk­tur­bo­ken på nors­ka, beställer du den här.