När du inte har tid för en röjdag | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 apr.

När du inte har tid för en röjdag


Datum: 2012-04-25 12:30

Du som upplever att du har så myck­et pap­per, sak­er och gre­jer omkring dig att du har svårt att kon­cen­tr­era dig på rätt uppgift, efter­som du blir dis­tra­her­ad av allt du ser så fort du lyfter blick­en för att tän­ka efter; visst skulle det vara skönt med en lugnare arbetsmiljö?Ju mer sak­er du har omkring dig när du arbe­tar, desto mer tid läg­ger du på att hantera alla de där sakerna.


Ju fler gam­la pub­lika­tion­er du har kvar, efter­som du förut trodde att de var bra att ha, desto större är san­no­likheten att du behöver leta efter dem som verk­li­gen är till nyt­ta för dig nu, om du ens hit­tar dem överhuvudtaget.

Färre sak­er — mer utrymme

Gör dig av med sådant du inte län­gre behöver. Kanske är det gam­malt och inak­tuellt, kanske funger­ar det inte län­gre, kanske inspir­erade det dig igår, men alls inte idag. 


Ju mer du bara har sak­er och doku­ment du verk­li­gen behöver, desto lättare är det att hit­ta dem utan ansträngn­ing. Ju färre pry­lar och högar du har på ditt kon­tor, desto större fysiskt utrymme får du över till de vik­ti­ga uppgifter du behöver få gjort så enkelt som möjligt.Är du skapt som jag, ger dig rena ytor dessu­tom mer sinnesro.


Men, till­hör du vår skara, vi som tänker unge­fär: Ja, jag bor­de verk­li­gen göra ett rik­tigt röj, men det hin­ner jag inte nu; jag får ta det till som­maren när det är litet lugnare.”


Det finns fak­tiskt andra vägar. Principen om små steg är tillämplig ock­så när det gäller detta.

Gör så här

 1. Ge dig själv en utman­ing: Bestäm dig för att göra dig av med en sak om dagen. 
  Det kan vara en pryl, pen­nor du egentli­gen inte trivs med, tid­ningar du aldrig kom­mer att läsa, gam­mal doku­men­ta­tion ingen är intresser­ad av län­gre, något du fått i gåva och där­för tror att du måste behål­la el dyl. 
  Att göra dig av med” bety­der att ge bort, slän­ga eller säl­ja. Att stu­va undan i en låda eller bära bort till arkivet räk­nas inte.
 2. För att göra ditt ren­sning­spro­jekt konkret, dedik­era ett lin­jer­at blad till att log­ga hur det fortskrider.
 3. Skriv var­je dag upp vad du gör dig av med just idag.
 4. Bestäm dig för hur lång din utman­ing ska vara. 
  • Håller du på till dess att det lin­jer­ade bladet är fullt?
  • Gör du det­ta var­je dag i ett år (c a 250 arbetsdagar)?
 5. När du har lust eller när du rent av är helt färdig, hör av dig till mig och berät­ta hur det gått och vad det fått för effekt för dig och din vardag. Du når mig bland annat genom att maila mig.

Att leta är leda

Kan­hän­da får utmanin­gen sam­ma effekt för dig som för mig, näm­li­gen en stor känsla av lät­tnad, färre ställen att leta på (och därmed min­dre tid till letande) och mer lust och ork att fyl­la på med nytt mate­r­i­al som fak­tiskt inspir­erar just nu istäl­let för förr.

Hur gör du?

Hur gör du för att slip­pa visuel­la dis­trak­tion­er när du arbe­tar? Skriv en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.