Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 apr.

När du inte har tid för en röjdag


Datum: 2012-04-25 12:30

Du som upplever att du har så myck­et pap­per, sak­er och gre­jer omkring dig att du har svårt att kon­cen­tr­era dig på rätt uppgift, efter­som du blir dis­tra­her­ad av allt du ser så fort du lyfter blick­en för att tän­ka efter; visst skulle det vara skönt med en lugnare arbetsmiljö?Ju mer sak­er du har omkring dig när du arbe­tar, desto mer tid läg­ger du på att hantera alla de där sakerna.


Ju fler gam­la pub­lika­tion­er du har kvar, efter­som du förut trodde att de var bra att ha, desto större är san­no­likheten att du behöver leta efter dem som verk­li­gen är till nyt­ta för dig nu, om du ens hit­tar dem överhuvudtaget.

Färre sak­er — mer utrymme

Gör dig av med sådant du inte län­gre behöver. Kanske är det gam­malt och inak­tuellt, kanske funger­ar det inte län­gre, kanske inspir­erade det dig igår, men alls inte idag. 


Ju mer du bara har sak­er och doku­ment du verk­li­gen behöver, desto lättare är det att hit­ta dem utan ansträngn­ing. Ju färre pry­lar och högar du har på ditt kon­tor, desto större fysiskt utrymme får du över till de vik­ti­ga uppgifter du behöver få gjort så enkelt som möjligt.Är du skapt som jag, ger dig rena ytor dessu­tom mer sinnesro.


Men, till­hör du vår skara, vi som tänker unge­fär: Ja, jag bor­de verk­li­gen göra ett rik­tigt röj, men det hin­ner jag inte nu; jag får ta det till som­maren när det är litet lugnare.”


Det finns fak­tiskt andra vägar. Principen om små steg är tillämplig ock­så när det gäller detta.

Gör så här

 1. Ge dig själv en utman­ing: Bestäm dig för att göra dig av med en sak om dagen. 
  Det kan vara en pryl, pen­nor du egentli­gen inte trivs med, tid­ningar du aldrig kom­mer att läsa, gam­mal doku­men­ta­tion ingen är intresser­ad av län­gre, något du fått i gåva och där­för tror att du måste behål­la el dyl. 
  Att göra dig av med” bety­der att ge bort, slän­ga eller säl­ja. Att stu­va undan i en låda eller bära bort till arkivet räk­nas inte.
 2. För att göra ditt ren­sning­spro­jekt konkret, dedik­era ett lin­jer­at blad till att log­ga hur det fortskrider.
 3. Skriv var­je dag upp vad du gör dig av med just idag.
 4. Bestäm dig för hur lång din utman­ing ska vara. 
  • Håller du på till dess att det lin­jer­ade bladet är fullt?
  • Gör du det­ta var­je dag i ett år (c a 250 arbetsdagar)?
 5. När du har lust eller när du rent av är helt färdig, hör av dig till mig och berät­ta hur det gått och vad det fått för effekt för dig och din vardag. Du når mig bland annat genom att maila mig.

Att leta är leda

Kan­hän­da får utmanin­gen sam­ma effekt för dig som för mig, näm­li­gen en stor känsla av lät­tnad, färre ställen att leta på (och därmed min­dre tid till letande) och mer lust och ork att fyl­la på med nytt mate­r­i­al som fak­tiskt inspir­erar just nu istäl­let för förr.

Hur gör du?

Hur gör du för att slip­pa visuel­la dis­trak­tion­er när du arbe­tar? Skriv en kom­men­tar och berätta.