Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 sep.

Minns och gör rätt sak på rätt plats


Datum: 2012-09-19 12:00

Hur ofta hän­der det att du tänker tankar som När jag ändå är där, kan jag ju också …”?Det kan hand­la om att du bliv­it tip­sad om en otroligt häftig byg­gnad du bara måste se” näs­ta gång du kom­mer till Toronto. Det kan vara att köpa passep­a­rtout-pap­per i kon­st­närs­ma­te­ri­al­bu­tiken i sam­band med att du äter lunch på den trevli­ga kro­gen som lig­ger vägg i vägg.Kanske ska du tit­ta för­bi din tidi­gare kol­le­gas kon­tor och häl­sa när du ändå är på ett annat möte i sam­ma hus.Att tän­ka det är lätt, men att kom­ma ihåg det är ofta myck­et värre.

Inte när, utan var

Det här är att-göra-uppgifter som du ser var­je gång du skum­mar igenom din lista, men det är inte tid­sutrym­met som styr om du kan göra dem eller inte, utan det är plat­sen du är på. 

Bara för att du har fem minut­er över kan du inte tit­ta in till din tidi­gare kol­le­ga, utan ni behöver vara på sam­ma plats för att få till handslaget.

Få ut mes­ta möjliga

Du behöver hit­ta ett sätt att lagra dina platsspeci­fi­ka att-göra-uppgifter så du så automa­tiskt och smidigt som möjligt blir påmind om vad du kan göra just där du för tillfäl­let råkar vara. 

Du vill naturligtvis att det går fort och lätt att hit­ta vad du kan pas­sa på att göra när du ändå är där, i den där staden.

Gör så här

Idag får du tre förslag på hur du kan göra.

 1. Sätt plat­spre­fix på dina att-göra-uppgifter
   
  Bestäm dig för att alltid inle­da den här typen av uppgifter med t ex I Oslo, …” eller I Doha, …” eller Vid Har­ry Hjörnes plats, …”. 

  Det blir då lätt att sortera uppgifter­na i bok­stavsor­d­ning i din att-göra-lista (eller söka efter plat­sens namn) och snabbt hit­ta de sak­er du skulle kun­na göra där. Om du vill, kan du ska­pa en egen kon­text för den här uppgift-typen, t ex “@Plats”. Då kan du snabbt fil­tr­era bort alla uppgifter som inte är platsspeci­fi­ka och ännu lättare hit­ta de som kan göras här och nu. 

  Som du förstår lig­ger nyck­eln här i att du kon­sekvent gör som du bestämt dig för (som så ofta).
 2. Gör en och bara en mindmap över städer och platser och tips på vad du kan göra, vad du kan se och vem du kan träf­fa när du ändå är där. 

  När du är på väg till stäl­let ifrå­ga, öpp­na mindmapen på din dator och se om du ska plan­era in någon av uppgifterna.
 3. Använd en mobi­lapp som säger till vad du bestämt dig för att göra när du när­mar dig en viss plats. 

  Har du en iPhone, finns t ex app:en IFTTT, som sig­naler­ar med ett med­de­lande när du är på ett ställe där du satt en mark­er­ing på kar­tan. Använ­der du istäl­let Android, ger en kom­bi­na­tion av app:arna Locale och Astrid sam­ma funktion.

Inga fler missar!

Gör du så här, ska­par du dig lätt ett ställe där du lagrar alla de goda tips du får från vän­ner, bekan­ta, blog­gar och glas­si­ga magasin. 

Du slip­per bara läg­ga dem på min­net. Genom att du har en tydlig process för att hantera dyli­ka tips, ökar san­no­likheten drastiskt att du ock­så kom­mer ihåg att göra slag i sak­en när du är på genom­re­sa i en viss stad.

Hur gör du?

Hur gör du för att bli påmind om vad du kan göra just där du just nu är? Skriv en kom­men­tar och berätta.