Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 okt.

Mål först, prioritering sedan


Datum: 2012-10-24 12:00

När vi har mer att göra än vi hin­ner, behöver vi pri­or­it­era bland det vi har att göra.Allt kan inte göras sam­tidigt och inom dagens lopp, utan vi har att bestäm­ma vad som ska göras först och vad som ska föl­ja därefter.Som du säk­ert vet, finns det en hand­full pri­or­i­ter­ingsme­toder att ta till. En del har du redan läst om i Klart! (viktigt/​bråttommatrisen, till exem­pel) och en del kom­mer du att få läsa om framöver.Metoder i all ära, men för att de över­hu­vud­taget ska vara till hjälp, är det en sak vi behöver ha klart för oss.

Uppgifter väger oli­ka tungt

Allt det vi gör i varda­gen, alla uppgifter, är inget självän­damål. De syf­tar alltid till att vi åstad­kom­mer någonting, stort eller smått. De är ämnade att vara små byg­g­ste­nar som till­sam­mans med våra kol­le­gors uppgifter ska­par verk­samhetens väg framåt.Men, vis­sa uppgifter bidrar myck­et till vägen framåt och andra min­dre. Att pri­or­it­era rätt är att pri­or­it­era de uppgifter som i hög grad bidrar till att verk­samheten utveck­las till det vi vill.Tydlig­gör där­för vil­ka mål du har att upp­fyl­la, just i din befattning.Vet vi inte vart vi ska, kan vi inte veta vad som är vik­tigt. Är målen oty­dli­ga, är vi hän­visade till magkänslan, ryg­gmär­gen och rep­til­hjär­nan för vår pri­or­i­ter­ing. Vår arbetsvardag blir bra myck­et behagli­gare om vi istäl­let pri­or­it­er­ar medvetet.

Gör så här

  1. Ta ett blankt blad, fat­ta en pen­na och skriv snabbt ner dina tre främ­s­ta mål för det­ta året. Kom­mer du på fler, skriv ner dem också.

    Målen kan vara nyck­eltal som mäter hur ni lyckas när det gäller intäk­ter, resul­tat, volym, kvalitet, ser­vicenivå, kund­nöjd­het, medar­be­tarnöjd­het eller annat. Om du har någon eller några vik­ti­ga dead­lines under året, kan de ock­så betrak­tas som mål. Likaså kan målen vara i form av mil­stol­par, det vill säga hän­delser vi tror är vik­ti­ga att de inträf­far för att vi ska nå våra mål på lång sikt.

  2. Har du svårt att kom­ma på några mål, tit­ta på de gemen­sam­ma målen för din avdel­ning och frå­ga dig vad du gör i din roll som bidrar till att upp­fyl­la de målen. For­mulera dina indi­vidu­el­la verk­samhetsmål utifrån det.

  3. Du kan ock­så frå­ga din chef. Om hon eller han inte heller vet, är det en möj­lighet till en värde­full diskus­sion där ni vaskar fram mål som under­lät­tar för dig i vardagen.

  4. Om du mis­stänker att du kom­mer att behö­va bli påmind om vil­ka målen är då och då, skriv dem på en lapp som du sät­ter på ett ställe på kon­toret där du ofta råkar se den.

Tydli­ga pri­or­i­teringar ger avs­lapp­nad effektivitet

Om du tydlig­gör vil­ka mål du har att arbe­ta mot, har du grund­förut­sät­tnin­gen för att kun­na göra rätt pri­or­i­ter­ing på såväl kort som lång sikt i ditt jobb.Du kom­mer att ha lättare att snabbt avgöra vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga och vil­ka som inte är det. Därmed arbe­tar du mer i trygg förviss­ning om att du just nu gör pré­cis rätt sak. Det finns inget annat du istäl­let bor­de göra.

Hur gör du?

Hur gör du för att tydlig­göra dina mål för dig själv? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta för att dela med dig till andra i behov av tips.