Mål först, prioritering sedan | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 okt.

Mål först, prioritering sedan


Datum: 2012-10-24 12:00

När vi har mer att göra än vi hin­ner, behöver vi pri­or­it­era bland det vi har att göra.Allt kan inte göras sam­tidigt och inom dagens lopp, utan vi har att bestäm­ma vad som ska göras först och vad som ska föl­ja därefter.Som du säk­ert vet, finns det en hand­full pri­or­i­ter­ingsme­toder att ta till. En del har du redan läst om i Klart! (viktigt/​bråttommatrisen, till exem­pel) och en del kom­mer du att få läsa om framöver.Metoder i all ära, men för att de över­hu­vud­taget ska vara till hjälp, är det en sak vi behöver ha klart för oss.

Uppgifter väger oli­ka tungt

Allt det vi gör i varda­gen, alla uppgifter, är inget självän­damål. De syf­tar alltid till att vi åstad­kom­mer någonting, stort eller smått. De är ämnade att vara små byg­g­ste­nar som till­sam­mans med våra kol­le­gors uppgifter ska­par verk­samhetens väg framåt.Men, vis­sa uppgifter bidrar myck­et till vägen framåt och andra min­dre. Att pri­or­it­era rätt är att pri­or­it­era de uppgifter som i hög grad bidrar till att verk­samheten utveck­las till det vi vill.Tydlig­gör där­för vil­ka mål du har att upp­fyl­la, just i din befattning.Vet vi inte vart vi ska, kan vi inte veta vad som är vik­tigt. Är målen oty­dli­ga, är vi hän­visade till magkänslan, ryg­gmär­gen och rep­til­hjär­nan för vår pri­or­i­ter­ing. Vår arbetsvardag blir bra myck­et behagli­gare om vi istäl­let pri­or­it­er­ar medvetet.

Gör så här

  1. Ta ett blankt blad, fat­ta en pen­na och skriv snabbt ner dina tre främ­s­ta mål för det­ta året. Kom­mer du på fler, skriv ner dem också.

    Målen kan vara nyck­eltal som mäter hur ni lyckas när det gäller intäk­ter, resul­tat, volym, kvalitet, ser­vicenivå, kund­nöjd­het, medar­be­tarnöjd­het eller annat. Om du har någon eller några vik­ti­ga dead­lines under året, kan de ock­så betrak­tas som mål. Likaså kan målen vara i form av mil­stol­par, det vill säga hän­delser vi tror är vik­ti­ga att de inträf­far för att vi ska nå våra mål på lång sikt.

  2. Har du svårt att kom­ma på några mål, tit­ta på de gemen­sam­ma målen för din avdel­ning och frå­ga dig vad du gör i din roll som bidrar till att upp­fyl­la de målen. For­mulera dina indi­vidu­el­la verk­samhetsmål utifrån det.

  3. Du kan ock­så frå­ga din chef. Om hon eller han inte heller vet, är det en möj­lighet till en värde­full diskus­sion där ni vaskar fram mål som under­lät­tar för dig i vardagen.

  4. Om du mis­stänker att du kom­mer att behö­va bli påmind om vil­ka målen är då och då, skriv dem på en lapp som du sät­ter på ett ställe på kon­toret där du ofta råkar se den.

Tydli­ga pri­or­i­teringar ger avs­lapp­nad effektivitet

Om du tydlig­gör vil­ka mål du har att arbe­ta mot, har du grund­förut­sät­tnin­gen för att kun­na göra rätt pri­or­i­ter­ing på såväl kort som lång sikt i ditt jobb.Du kom­mer att ha lättare att snabbt avgöra vil­ka uppgifter som är vik­ti­ga och vil­ka som inte är det. Därmed arbe­tar du mer i trygg förviss­ning om att du just nu gör pré­cis rätt sak. Det finns inget annat du istäl­let bor­de göra.

Hur gör du?

Hur gör du för att tydlig­göra dina mål för dig själv? Skriv gär­na en kom­men­tar och berät­ta för att dela med dig till andra i behov av tips.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.