Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 okt.

Lite varstans är något annat än alltid


Datum: 2013-10-30 10:14

Du som hört mig föreläsa eller som pré­cis som jag är förtjust i David Allens Get­ting Things Done-metodik, kän­ner till begrep­pet kon­text” i sam­band med att göra-listor.
 

Det hand­lar om att kat­e­goris­era att-göra-uppgifter­na med i vilken kon­text (det vill säga vilket sam­man­hang eller vilken sit­u­a­tion) du behöver vara i för att göra respek­tive uppgift.
 

Vit­sen med att kat­e­goris­era att göra-lis­tan är att den då är lättare att få överblick över, efter­som de mån­ga uppgifter­na är inde­lade i min­dre sektioner.

Kon­tex­tu­alis­era din dag

Har du din lista i något dig­i­talt verk­tyg, sät­ter du kon­tex­ten som en kat­e­gori eller en så kallad tag”. Är lis­tan i pap­pers­form, har du kanske ett sep­a­rat blad för var­je kon­text eller en sym­bol för respek­tive kon­text fram­för var­je uppgift. Har du kat­e­goris­er­at efter kon­text, fokuser­ar du lätt på de uppgifter du kan göra i den kon­text du är i just nu (och kanske kan du rent av döl­ja alla andra helt och hållet).
 

Om du inte gjort det tidi­gare, gör en lista över de kon­tex­ter du befinner dig i om dagar­na i ditt jobb. Hos de jag möter, brukar det bli en lista på mel­lan tre och åtta kon­tex­ter (och ibland till och med en bit över tio sty­ck­en). Det kan hand­la om @Kontoret, @Telefon, @Datorn, @Online, @Hemma, @Tunnelbanan och så vidare.

Får man aldrig vara ledig?

Men, … “, säger då någon trevlig åhörare när jag föreläs­er, “… måste man verk­li­gen göra något var man än är? Det är fak­tiskt vik­tigt att ta en paus ibland!”
 

Ja, det är lätt att få intryck­et att när vi iden­ti­fier­ar vil­ka kon­tex­ter vi rör oss i i job­b­varda­gen gör vi det för att ständigt kun­na ha något att job­ba med; för att hela tiden producera.
 

Lyck­ligtvis är det inte alls det som är vit­sen med kon­text-kat­e­goris­erin­gen. Den frå­ga kon­tex­ter­na hjälper oss med är snarare: Nu är jag här och jag vill nyt­t­ja stun­den här så väl som möjligt. Vad kan jag job­ba med?”
 

Så, betrak­ta kon­text-indel­nin­gen som ett sätt att med så liten ansträngn­ing som möjligt snabbt se vad du skulle kun­na göra just här och nu, snarare än som en upp­man­ing att du aldrig bara får kop­pla av.
 

Du bestäm­mer när du arbe­tar och du bestäm­mer när du vilar, oavsett vilken kon­text du är i.

Gör så här

  1. Ta en titt på din att göra-lista och fun­dera på hur du skulle kun­na göra det än enklare att bara se de sak­er du kan göra där du är nu.
    • Är kon­tex­ter­na så mån­ga att du skulle tjä­na tid och besvär om du drog ner antalet till fem?
    • Skulle det vara lättare för dig att särskil­ja kon­tex­ter­na från varan­dra om uppgifter­na i var­je kon­text hade oli­ka färg­er (eller var över­struk­na i oli­ka färger)?
    • Kan du i ditt verk­tyg för att göra-uppgifter väl­ja att bara se de uppgifter som har en kom­bi­na­tion av ett par, tre kon­tex­ter du snabbt ställer in (på tåget, online, utan ringmöjlighet)?
  2. Kom­mer du på något du kan för­bät­tra, definiera det förs­ta steget som en att göra-uppgift och sätt lämplig kon­text på den (!).
  3. När det pas­sar dig, gör uppgiften och definiera sedan näs­ta steg, och näs­ta, till dess du är klar med justeringen.

Kat­e­goris­era för att kun­na fokusera

Om du finsli­par hur du arbe­tar med kon­tex­ter för dina att göra-uppgifter, kom­mer du att vara helt oberörd inför att du har en oer­hört lång att göra-lista. Allt du har att göra uttryckt som uppgifter i en lång lista är inget prob­lem, efter­som du i prin­cip aldrig tit­tar på hela lis­tan på en gång. När du tit­tar på de sak­er du kan göra i den kon­text du är, känns allt rel­e­vant och du slip­per läg­ga ener­gi på att tit­ta för­bi” och tän­ka bort” uppgifter du ändå inte kan göra något åt där du är just nu.

Har du tidi­gare inte använt dig av kon­text-kat­e­goris­erin­gen, rek­om­mender­ar jag dig att tes­ta det. Den har gjort min vardag så oer­hört myck­et enklare, trots att det är en täm­li­gen enkel finess.

Hur gör du?

Hur gör du för att i var­je läge bara se de att göra-uppgifter som du kan göra något åt där du är just nu? Skriv mer än gär­na en kom­men­tar och dela med dig av dina tankar och erfarenheter.