Lite varstans är något annat än alltid | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 okt.

Lite varstans är något annat än alltid


Datum: 2013-10-30 10:14

Du som hört mig föreläsa eller som pré­cis som jag är förtjust i David Allens Get­ting Things Done-metodik, kän­ner till begrep­pet kon­text” i sam­band med att göra-listor.
 

Det hand­lar om att kat­e­goris­era att-göra-uppgifter­na med i vilken kon­text (det vill säga vilket sam­man­hang eller vilken sit­u­a­tion) du behöver vara i för att göra respek­tive uppgift.
 

Vit­sen med att kat­e­goris­era att göra-lis­tan är att den då är lättare att få överblick över, efter­som de mån­ga uppgifter­na är inde­lade i min­dre sektioner.

Kon­tex­tu­alis­era din dag

Har du din lista i något dig­i­talt verk­tyg, sät­ter du kon­tex­ten som en kat­e­gori eller en så kallad tag”. Är lis­tan i pap­pers­form, har du kanske ett sep­a­rat blad för var­je kon­text eller en sym­bol för respek­tive kon­text fram­för var­je uppgift. Har du kat­e­goris­er­at efter kon­text, fokuser­ar du lätt på de uppgifter du kan göra i den kon­text du är i just nu (och kanske kan du rent av döl­ja alla andra helt och hållet).
 

Om du inte gjort det tidi­gare, gör en lista över de kon­tex­ter du befinner dig i om dagar­na i ditt jobb. Hos de jag möter, brukar det bli en lista på mel­lan tre och åtta kon­tex­ter (och ibland till och med en bit över tio sty­ck­en). Det kan hand­la om @Kontoret, @Telefon, @Datorn, @Online, @Hemma, @Tunnelbanan och så vidare.

Får man aldrig vara ledig?

Men, … “, säger då någon trevlig åhörare när jag föreläs­er, “… måste man verk­li­gen göra något var man än är? Det är fak­tiskt vik­tigt att ta en paus ibland!”
 

Ja, det är lätt att få intryck­et att när vi iden­ti­fier­ar vil­ka kon­tex­ter vi rör oss i i job­b­varda­gen gör vi det för att ständigt kun­na ha något att job­ba med; för att hela tiden producera.
 

Lyck­ligtvis är det inte alls det som är vit­sen med kon­text-kat­e­goris­erin­gen. Den frå­ga kon­tex­ter­na hjälper oss med är snarare: Nu är jag här och jag vill nyt­t­ja stun­den här så väl som möjligt. Vad kan jag job­ba med?”
 

Så, betrak­ta kon­text-indel­nin­gen som ett sätt att med så liten ansträngn­ing som möjligt snabbt se vad du skulle kun­na göra just här och nu, snarare än som en upp­man­ing att du aldrig bara får kop­pla av.
 

Du bestäm­mer när du arbe­tar och du bestäm­mer när du vilar, oavsett vilken kon­text du är i.

Gör så här

  1. Ta en titt på din att göra-lista och fun­dera på hur du skulle kun­na göra det än enklare att bara se de sak­er du kan göra där du är nu.
    • Är kon­tex­ter­na så mån­ga att du skulle tjä­na tid och besvär om du drog ner antalet till fem?
    • Skulle det vara lättare för dig att särskil­ja kon­tex­ter­na från varan­dra om uppgifter­na i var­je kon­text hade oli­ka färg­er (eller var över­struk­na i oli­ka färger)?
    • Kan du i ditt verk­tyg för att göra-uppgifter väl­ja att bara se de uppgifter som har en kom­bi­na­tion av ett par, tre kon­tex­ter du snabbt ställer in (på tåget, online, utan ringmöjlighet)?
  2. Kom­mer du på något du kan för­bät­tra, definiera det förs­ta steget som en att göra-uppgift och sätt lämplig kon­text på den (!).
  3. När det pas­sar dig, gör uppgiften och definiera sedan näs­ta steg, och näs­ta, till dess du är klar med justeringen.

Kat­e­goris­era för att kun­na fokusera

Om du finsli­par hur du arbe­tar med kon­tex­ter för dina att göra-uppgifter, kom­mer du att vara helt oberörd inför att du har en oer­hört lång att göra-lista. Allt du har att göra uttryckt som uppgifter i en lång lista är inget prob­lem, efter­som du i prin­cip aldrig tit­tar på hela lis­tan på en gång. När du tit­tar på de sak­er du kan göra i den kon­text du är, känns allt rel­e­vant och du slip­per läg­ga ener­gi på att tit­ta för­bi” och tän­ka bort” uppgifter du ändå inte kan göra något åt där du är just nu.

Har du tidi­gare inte använt dig av kon­text-kat­e­goris­erin­gen, rek­om­mender­ar jag dig att tes­ta det. Den har gjort min vardag så oer­hört myck­et enklare, trots att det är en täm­li­gen enkel finess.

Hur gör du?

Hur gör du för att i var­je läge bara se de att göra-uppgifter som du kan göra något åt där du är just nu? Skriv mer än gär­na en kom­men­tar och dela med dig av dina tankar och erfarenheter.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.