Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 mars

Kill your (former) darlings


Datum: 2018-03-21 20:24

När vi för­bät­trar vår struk­tur, ska­par vi nya sak­er. Vi bör­jar använ­da en ny app istäl­let för den vi brukat hit­tills, vi gör nya etiket­ter eller kat­e­gori­er att sät­ta på att göra-uppgifter­na i vår lista, vi ska­par en ny mapp­struk­tur att spara mail eller doku­ment i, vi ändrar en rutin och upp­dat­er­ar check­lis­tan vi har som lath­und för att kom­ma ihåg hur den nya går till, vi läm­nar en webbtjänst som funger­at hyf­sat och går över till en ny som tycks fungera bättre.

Låt det nya ha den lägs­ta tröskeln
Från och med nu vill vi arbe­ta på ett annat sätt — ett sätt vi tror kom­mer att fungera bät­tre. Då gäller det att det nya sät­tet är det lät­taste att väl­ja när varda­gen är som mest inten­siv och risken är som störst att du ändå gör på det gam­la sät­tet, av gam­mal vana.

Har du då det gam­la kvar, är det lätt hänt att det dis­tra­her­ar dig bort från den rät­ta vägen”. Dräp där­för, eller åtmin­stone dölj, dina tidi­gare älsklingsverk­tyg som stött dig i ditt arbete, för nu är de passé: Avin­stallera den gam­la appen, ta bort de gam­la kat­e­gori­er­na så att de inte län­gre går att väl­ja, stu­va undan den gam­la mapp­struk­turen i en arkivmapp, ta ner den gam­la check­lis­tan och sätt upp den nya i dess ställe, ta bort gen­vä­gen till den gam­la webbtjän­sten och lägg istäl­let dit en till den nya.

Själv har jag nyli­gen avpol­let­ter­at en rutin där jag med hjälp av några map­par, appen Hazel och den väna Automa­tor-robot­en i OS X dis­tribuer­at infor­ma­tion automa­tiskt till ett par per­son­er. Numera skickas sam­ma data helt av sig självt via mol­ntjän­ster, men de gam­la scripten och map­par­na låg kvar något län­gre än de behövt, men nu är det borta.

Gör så här
Vill du lättare lyckas bibehål­la din för­fi­nade struk­tur, gör så här nu:

  1. Fun­dera ett varv på vad du på den senaste tiden slu­tat använ­da för att du hit­tat (på) något nytt.

  2. Har du det kvar där det fanns förr, när det var det som gällde?

  3. Ta bort det, så att det inte ens finns på kar­tan” när du ska göra ditt jobb från och med nu. Du kan kassera det helt eller bara döl­ja det, så att det finns men inte syns.

Lättare rätt
Om du stu­var undan det gam­la anam­mar du lättare det nya. När du ska göra något, är det självk­lara valet att använ­da det nya (för det är det enda som syns). Då är chansen större att du får den effekt av struk­tur­förfinin­gen som du önskat.

Hur gör du?
Vad har du nyss läm­nat och skaf­fat eller bör­jat med istäl­let när det gäller din struk­tur? Skriv gär­na en kom­men­tar och dela med dig.