”Jag har inte tid” | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

”Jag har inte tid”


Datum: 2016-05-02 10:53

Jag har inte tid.” Hur ofta hör vi inte det? Hur ofta säger vi det inte själ­va? Och, hur mån­ga gånger har vi inte hört eller läst någon säga att tid är det enda vi alla har lika myck­et av” och att vi ska vara noga med vad vi gör med den.

Ändå upplever vi då och då att tiden är knapp och att vi inte heller den här veck­an har tid till det vi egentli­gen tyck­er är vik­tigt. Visst, att vi säger jag har inte tid”, skulle kun­na vara ett sätt att lätt tac­ka nej till något vi blir ombed­da att göra, men jag tror att utsagan oftast kom­mer ur en upprik­tig känsla av att vi inte har tid, att vi inte hin­ner med något ytterli­gare — oavsett hur gär­na vi skulle vil­ja det.

Fler och fler sak­er blir det
Var­för tar då tiden slut? För, på ett sätt gör den det. Vi kan inte hin­na med hur myck­et som helst var­je dag. Ting tar tid och vill vi göra mån­ga ting, får vi knappt med tid kvar.

En del av oss har lätt för att säga ja” när vi blir ombed­da att göra något. Andra är flit­i­ga med att själv hit­ta på fler och fler sak­er man skulle kun­na göra” eller som måste bli gjort”.

Inte stres­sa, inte gå miste om
Det skulle vara lätt av mig att proklam­era säg ja till färre sak­er” eller lär dig att säga nej”, men jag tror att det­ta är ett mer intrikat prob­lem än så. Annars hade så mån­ga inte haft tid”. Vi vill göra en kor­rekt bedömn­ing av vad vi ska göra och inte göra, för vi vill dels inte stres­sa, dels så klart få gjort sådant som är vik­tigt om vi har tid trots att vi upplever att det är myck­et nu”.

Vi kan där­för försö­ka göra det lätt för oss att i stun­den säga ja och nej till rätt sak­er, så vi får tid över (att dispon­era till det som är viktigt).

Tre tid­sre­lat­er­ade ting
Som jag ser det, är det tre sak­er vi behöver väga in i bedömnin­gen om vi ska göra något eller inte göra något — oavsett om det är något vi blir ombed­da att göra, om vi får ett erb­ju­dande att vara med på något eller om det är något vi själ­va kom­mer på att vi kan göra:

  • Är aktiviteten/​uppgiften viktig?

  • Hur myck­et tid har vi till vårt förfogande?

  • Hur lång tid skulle det­ta ta i anspråk?

Gör så här
Vill du hjäl­pa dig själv att lättare svara på om du har tid eller inte, frå­ga dig själv:

  1. Vad är det som för dig avgör vad som är vik­tigt? För det fles­ta är det de mål de har att upp­nå i sin roll. De uppgifter är vik­ti­ga som bidrar till målen. Har du inga tydli­ga mål eller tyck­er att mål­be­grep­pet är abstrakt? Frå­ga dig då vil­ka arbet­suppgifter som är själ­va kär­nan i din roll. De är troli­gen de vik­ti­ga. Det­ta är inte svart/​vitt. Du får göra sådant som inte är vik­tigt i rela­tion till målen, men när min tid är knapp, gör jag helst de uppgifter som bidrar till det jag vill åstad­kom­ma (de som bidrar till mina mål).

  2. Hur får du en bild av hur myck­et tid du har till för­fo­gande? Att tit­ta i kalen­dern och se hur myck­et luck­or där finns lig­ger nära till hands. Där ser du möten och de uppgifter du reserver­at tid för att göra. Men, resten? I vän­tan på det att göra-listverk­tyg som vis­ar hur myck­et tid att göra-uppgifter­na i lis­tan rep­re­sen­ter­ar per dag (jag har inte hit­tat något, har du?), får vi ta till en sch­ablon. Själv har jag labor­erat mig fram till att jag behöver minst 10 obokade tim­mar per vec­ka. När bokad tid över­stiger 30 tim­mar, är det fullt. Då blockar jag de resterande tim­mar­na i kalen­dern. Ett alter­na­tiv är att du på för­hand bokar in de 10 (?) egen-tid-tim­mar­na som återkom­mande i kalen­dern (och spelar fem­ton-spel med dem, som jag skriv­it om tidi­gare), då blir det fullt med automatik.

  3. Hur vet du hur lång tid uppgiften tar? Blir du ombedd att hjäl­pa till, frå­ga hur lång tid det tar. Eller, om du ska göra bedömnin­gen själv och du beteck­nar dig som tid­sop­ti­mist — dub­bla den tid­såt­gång du först gis­sar på. I värs­ta fall kom­mer du att få tid över.

  4. Var någon av dessa frå­gor svåra att svara på? Definiera en att göra-uppgift som innebär förs­ta steget mot att finna ett bät­tre svar än du nu kunde ge dig själv. Det kan vara något så enkelt som att du går igenom din att göra-lista och upp­skat­tar tid­såt­gån­gen (och skriv­er dit den) på de uppgifter som den innehåller. För egen del är mitt näs­ta steg i det­ta att mod­i­fiera ett script jag hit­tat, som exporter­ar alla mina att göra-uppgifter ur det listverk­tyg jag använ­der, för fort­satt bearbetning.

Fak­ta ger rätt svar på tal
Om du har eller skaf­far dig konkre­ta svar på de frå­gor jag ställde ovan, kom­mer du att i stun­den ha lättare att svara kor­rekt på om du har tid till något ytterli­gare eller ej. Risken blir min­dre att du tar på dig för myck­et att göra eller att du tackar nej till sak­er du hade hun­nit med och som var vik­ti­ga för det du vill åstad­kom­ma. Känsla i all ära, men när det gäller tid­splaner­ing för­l­i­tar jag mig hellre på fakta.

Hur gör du?
Har du hit­tat ett snabbt och lätt sätt att göra en träff­säk­er upp­skat­tning av om du har tid eller inte? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.