Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 nov.

Idésuccé!


Datum: 2009-11-06 17:36

Det blev verk­li­gen suc­cé. Vi lyck­ades gener­era långt fler idéer än de 365 st vi hade som mål i exper­i­mentet 365 idéer på 3,65 tim­mar” nu i ons­dags den 4 novem­ber på Entre­prenörs­da­gen i Göte­borg. Eld­själen Navid Modiri hade tag­it ini­tia­tivet till den­na hap­pen­ing för att lansera Idépedia.se, där Stiern­holm Con­sult­ing har för­må­nen att vara medskapare.

Kreatörs­grup­per, satel­lit­grup­per, privatpersoner

Själv var jag idéledare för en av de tre kreatörs­grup­per­na som hade som uppgift att gener­era idéer. Grup­per­na bestod av kreatör­er av all­sköns oli­ka slag: musik­er, entre­prenör­er, kon­st­när­er, arkitek­ter, design­stu­den­ter, före­ta­gare, forskare m m. Dessu­tom fanns det runt om i lan­det satel­lit­grup­per, på före­tag, på högskolor och på Värld­skul­tur­muséet här i stan, som från sitt håll skick­ade in idéer under de kor­ta tim­mar­na mel­lan 12:30 och 16:09 då exper­i­mentet påg­ick. Till ytter­mera vis­so bidrog pri­vat­per­son­er med idéer som e‑postades, face­bookades och twit­trades in till Idépedia.

Häm­ta hem en idé

Därmed är då Idé­pe­dia sjösatt; en öppen, fri, idé­data­bas dit vem som helst kan pos­ta sina idéer man inte hin­ner eller för­mår förverk­li­ga. Därifrån kan ock­så vem som helst ploc­ka idéer och sät­ta dem i ver­ket. En del av oss får mer idéer än vi kan förverk­li­ga. Andra av oss är otroligt skick­li­ga på att få sak­er att hän­da och dri­va pro­jekt i mål. Idé­pe­dia är till för bägge sorter. 

Efter­som data­basen är öppen och idéer­na inte kan sky­d­das, är det fullt möjligt att flera sät­ter igång med att förverk­li­ga sam­ma idé, oberoende av varandra. 

Bäst entre­prenör vinner.

Läs mer

Artikel i Göte­borgs-Posten

Inslag i TV4 Nyheter­na