Idésuccé | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 nov.

Idésuccé!


Datum: 2009-11-06 17:36

Det blev verk­li­gen suc­cé. Vi lyck­ades gener­era långt fler idéer än de 365 st vi hade som mål i exper­i­mentet 365 idéer på 3,65 tim­mar” nu i ons­dags den 4 novem­ber på Entre­prenörs­da­gen i Göte­borg. Eld­själen Navid Modiri hade tag­it ini­tia­tivet till den­na hap­pen­ing för att lansera Idépedia.se, där Stiern­holm Con­sult­ing har för­må­nen att vara medskapare.

Kreatörs­grup­per, satel­lit­grup­per, privatpersoner

Själv var jag idéledare för en av de tre kreatörs­grup­per­na som hade som uppgift att gener­era idéer. Grup­per­na bestod av kreatör­er av all­sköns oli­ka slag: musik­er, entre­prenör­er, kon­st­när­er, arkitek­ter, design­stu­den­ter, före­ta­gare, forskare m m. Dessu­tom fanns det runt om i lan­det satel­lit­grup­per, på före­tag, på högskolor och på Värld­skul­tur­muséet här i stan, som från sitt håll skick­ade in idéer under de kor­ta tim­mar­na mel­lan 12:30 och 16:09 då exper­i­mentet påg­ick. Till ytter­mera vis­so bidrog pri­vat­per­son­er med idéer som e‑postades, face­bookades och twit­trades in till Idépedia.

Häm­ta hem en idé

Därmed är då Idé­pe­dia sjösatt; en öppen, fri, idé­data­bas dit vem som helst kan pos­ta sina idéer man inte hin­ner eller för­mår förverk­li­ga. Därifrån kan ock­så vem som helst ploc­ka idéer och sät­ta dem i ver­ket. En del av oss får mer idéer än vi kan förverk­li­ga. Andra av oss är otroligt skick­li­ga på att få sak­er att hän­da och dri­va pro­jekt i mål. Idé­pe­dia är till för bägge sorter. 

Efter­som data­basen är öppen och idéer­na inte kan sky­d­das, är det fullt möjligt att flera sät­ter igång med att förverk­li­ga sam­ma idé, oberoende av varandra. 

Bäst entre­prenör vinner.

Läs mer

Artikel i Göte­borgs-Posten

Inslag i TV4 Nyheter­na

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.