Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 jan.

Idag börjar 2022!


Datum: 2022-01-10 13:41

Då är det den andra månda­gen i jan­u­ari och med det drar jag igång verk­samhet­såret 2022

Jag hop­pas att framtid­sut­sik­ter­na för oss alla ser lika ljusa ut som den göte­borgs­ka väder­leken den­na strå­lande dag — pan­de­mi eller inte. Att döma av dagens Covid-19-presskon­fer­ens tycks vi vara hän­visade till dis­tansar­bete ock­så den när­maste tiden, så ses vi, gör vi säk­ert det via en skärm i Zoom eller Teams. 

Kanske föreläs­er jag för dig och dina kol­le­gor? Kanske går du en online-kurs för mig och lär dig struk­tur på egen hand och i eget tempo?

Oavsett, ser jag fram emot vad det när­maste året har att bjuda.