Hur du jobbar effektivt och strukturerat hemifrån | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 mars

Hur du jobbar effektivt och strukturerat hemifrån


Datum: 2020-03-17 08:56

Just i dessa dagar är fenomenet job­ba hemifrån” mer aktuellt än någon­sin tidi­gare, för mån­ga verk­samheter låter (eller beor­drar) sin per­son­al att istäl­let för på kon­toret job­ba hemifrån.

Bort­sett från vad det­ta innebär i smittsky­ddshänseende (för det sak­nar jag sakkun­skap att bedö­ma) finns det både pos­i­ti­va och neg­a­ti­va sidor av detta.

Lugn och ro

För dem som van­ligtvis arbe­tar i öppen kon­torsmiljö och som upplever att de ideli­gen blir avbrut­na och dis­tra­her­ade blir det nu lättare att få arbe­ta fokuser­at när de istäl­let job­bar mol allena i hem­mamiljö. I en studie vid Syd­ney-uni­ver­sitetet 2013 fann de Dear och Kim att det som upplevdes vara det störs­ta bekym­ret hos män­niskor som arbe­tar i öppen kon­torsmiljö var ljud­in­tegritet, det vill säga att vi över­hör andras sam­tal som vi inte är involver­ade i och de hör våra. Det bekym­ret slip­per den som arbe­tar hemma.

Fixa och ploc­ka och ordna

En del som arbe­tar hem­ma då och då vit­tnar dock om att de har svårt att arbe­ta kon­cen­tr­erat efter­som de lätt fast­nar i att ploc­ka disk och läg­ga i tvätt istäl­let för att göra det arbet­suppgifter de behöver få gjort. De är ju ändå hem­ma, liksom.

Men, såk­lart finns det sak­er var och en av oss kan göra för att det hem­fly­t­tade arbetet ska främ­jas och det hela bli en pos­i­tiv upplevelse i allt det­ta viruselände.

Gör så här

Här är några idéer på vad du kan göra i struk­turhänseende för att job­ba hemma”-perioden ska bli en välkom­men förändring:

  1. Avgrän­sa arbetet från friti­den. För mån­ga finns en risk att den här sit­u­a­tio­nen gör att arbete och fritid fly­ter ihop — fram­förallt att arbetet fly­ter ut och tar opro­por­tion­erlig plats på bekost­nad av friti­den. Inhägna där­för arbetet i tid eller rum eller båda. Bestäm dig för var hem­ma som du arbe­tar istäl­let för att arbe­ta lite varstans. Kan du stän­ga om det du gör till ditt arbet­srum är det ett plus, för då kan du stän­ga om den plat­sen när arbetet är slut för dagen. Har du en tydlig plats för arbetet, kan du gå till job­bet” ock­så hem­ma och det blir tydligt för dig när du inte län­gre är på job­bet” och du med gott samvete kan vara ledig. Kan du inte avgrän­sa arbetet i rum, så gör det i tid. Bestäm dig för när du job­bar och håll dig till det. Sätt ett larm på tele­fo­nen som säger till dig att job­bet är slut för dagen. Vill du i den här extra­ordinära sit­u­a­tio­nen tes­ta att för­läg­ga job­bet till de tider som pas­sar bät­tre med din familjs rytm än van­lig kon­torstid, bestäm dig ändå för när en arbetsstund bör­jar och slu­tar. Job­bar du en stund på kvällen, slu­ta när du bestämt dig för det, så att du får kvälls­fritid likväl som kvällsjobb.
     
  2. Visa andra när du vill vara ostörd. Pré­cis som för kol­le­gor­na på kon­toret kan det vara svårt för dem du bor med att veta om du är till­gäng­lig för frå­gor eller hjälp eller om du egentli­gen hellre vill vara ostörd. Diskutera hur du (eller ni) tydligt ska sig­nalera att ni vill vara ostör­da och kom överens om en sig­nal. Det kan vara en kul och lättsam sig­nal om ni vill, så att ni inte upplever det hela allde­les för kon­torigt”.
     
  3. Om du sak­nar kol­le­gor­na och kän­ner dig så isol­er­ad, ensam och uteläm­nad till dig själv att du har svårt att hit­ta moti­va­tio­nen att ha sam­ma arbets­fart som på kon­toret, gör en dis­tansar­betes­pakt med din favoritkol­le­ga. Träf­fas över Skype, Teams, Zoom eller annan lik­nande dis­tans­mötestjänst och sätt upp små sprint­ar” under dagen. Ni hörs av (och ses) och berät­tar för varan­dra vad ni ska få gjort den när­maste tim­men, job­bar sedan på egen hand och när en timme är för­bi, ses ni igen och berät­tar hur det gått. Kanske tar ni en fika och småpratar — pré­cis som vore ni på kontoret?

Du und­viker krånglen

Om du tar till lik­nande struk­turknep som du brukar använ­da på kon­toret — eller allde­les nya — som hjälper dig att bli av med fall­gropar­na, risker­na, krån­glen och de andra neg­a­ti­va aspek­ter­na av att job­ba hem­ma, kom­mer ditt hem­maar­bete att bli smidi­gare och en mer pos­i­tiv upplevelse än annars. Kan­hän­da får du rent av mers­mak för att arbe­ta på dis­tans och kan ta med dig nyt­ti­ga erfaren­heter in i din ordi­nar­ie jobb­si­t­u­a­tion när den här pan­demin slut­li­gen är över.

Hur gör du?

Vad har du för knep för att trivas bät­tre med hem­maar­betet? Tip­sa mig i en kom­men­tar, för jag är nyfiken på vad du har för erfarenheter.

Du kan få fler tips

Vill du ha fler av mina tips om knep, verk­tyg och metoder som under­lät­tar arbetet (på job­bet som hem­ma), får du det i mina böck­er, på min YouTube-kanal, i mitt veck­o­brev, i mina föreläs­ningar och på några ytterli­gare ställen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.