Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 mars

Hur du jobbar effektivt och strukturerat hemifrån


Datum: 2020-03-17 08:56

Just i dessa dagar är fenomenet job­ba hemifrån” mer aktuellt än någon­sin tidi­gare, för mån­ga verk­samheter låter (eller beor­drar) sin per­son­al att istäl­let för på kon­toret job­ba hemifrån.

Bort­sett från vad det­ta innebär i smittsky­ddshänseende (för det sak­nar jag sakkun­skap att bedö­ma) finns det både pos­i­ti­va och neg­a­ti­va sidor av detta.

Lugn och ro

För dem som van­ligtvis arbe­tar i öppen kon­torsmiljö och som upplever att de ideli­gen blir avbrut­na och dis­tra­her­ade blir det nu lättare att få arbe­ta fokuser­at när de istäl­let job­bar mol allena i hem­mamiljö. I en studie vid Syd­ney-uni­ver­sitetet 2013 fann de Dear och Kim att det som upplevdes vara det störs­ta bekym­ret hos män­niskor som arbe­tar i öppen kon­torsmiljö var ljud­in­tegritet, det vill säga att vi över­hör andras sam­tal som vi inte är involver­ade i och de hör våra. Det bekym­ret slip­per den som arbe­tar hemma.

Fixa och ploc­ka och ordna

En del som arbe­tar hem­ma då och då vit­tnar dock om att de har svårt att arbe­ta kon­cen­tr­erat efter­som de lätt fast­nar i att ploc­ka disk och läg­ga i tvätt istäl­let för att göra det arbet­suppgifter de behöver få gjort. De är ju ändå hem­ma, liksom.

Men, såk­lart finns det sak­er var och en av oss kan göra för att det hem­fly­t­tade arbetet ska främ­jas och det hela bli en pos­i­tiv upplevelse i allt det­ta viruselände.

Gör så här

Här är några idéer på vad du kan göra i struk­turhänseende för att job­ba hemma”-perioden ska bli en välkom­men förändring:

  1. Avgrän­sa arbetet från friti­den. För mån­ga finns en risk att den här sit­u­a­tio­nen gör att arbete och fritid fly­ter ihop — fram­förallt att arbetet fly­ter ut och tar opro­por­tion­erlig plats på bekost­nad av friti­den. Inhägna där­för arbetet i tid eller rum eller båda. Bestäm dig för var hem­ma som du arbe­tar istäl­let för att arbe­ta lite varstans. Kan du stän­ga om det du gör till ditt arbet­srum är det ett plus, för då kan du stän­ga om den plat­sen när arbetet är slut för dagen. Har du en tydlig plats för arbetet, kan du gå till job­bet” ock­så hem­ma och det blir tydligt för dig när du inte län­gre är på job­bet” och du med gott samvete kan vara ledig. Kan du inte avgrän­sa arbetet i rum, så gör det i tid. Bestäm dig för när du job­bar och håll dig till det. Sätt ett larm på tele­fo­nen som säger till dig att job­bet är slut för dagen. Vill du i den här extra­ordinära sit­u­a­tio­nen tes­ta att för­läg­ga job­bet till de tider som pas­sar bät­tre med din familjs rytm än van­lig kon­torstid, bestäm dig ändå för när en arbetsstund bör­jar och slu­tar. Job­bar du en stund på kvällen, slu­ta när du bestämt dig för det, så att du får kvälls­fritid likväl som kvällsjobb.
     
  2. Visa andra när du vill vara ostörd. Pré­cis som för kol­le­gor­na på kon­toret kan det vara svårt för dem du bor med att veta om du är till­gäng­lig för frå­gor eller hjälp eller om du egentli­gen hellre vill vara ostörd. Diskutera hur du (eller ni) tydligt ska sig­nalera att ni vill vara ostör­da och kom överens om en sig­nal. Det kan vara en kul och lättsam sig­nal om ni vill, så att ni inte upplever det hela allde­les för kon­torigt”.
     
  3. Om du sak­nar kol­le­gor­na och kän­ner dig så isol­er­ad, ensam och uteläm­nad till dig själv att du har svårt att hit­ta moti­va­tio­nen att ha sam­ma arbets­fart som på kon­toret, gör en dis­tansar­betes­pakt med din favoritkol­le­ga. Träf­fas över Skype, Teams, Zoom eller annan lik­nande dis­tans­mötestjänst och sätt upp små sprint­ar” under dagen. Ni hörs av (och ses) och berät­tar för varan­dra vad ni ska få gjort den när­maste tim­men, job­bar sedan på egen hand och när en timme är för­bi, ses ni igen och berät­tar hur det gått. Kanske tar ni en fika och småpratar — pré­cis som vore ni på kontoret?

Du und­viker krånglen

Om du tar till lik­nande struk­turknep som du brukar använ­da på kon­toret — eller allde­les nya — som hjälper dig att bli av med fall­gropar­na, risker­na, krån­glen och de andra neg­a­ti­va aspek­ter­na av att job­ba hem­ma, kom­mer ditt hem­maar­bete att bli smidi­gare och en mer pos­i­tiv upplevelse än annars. Kan­hän­da får du rent av mers­mak för att arbe­ta på dis­tans och kan ta med dig nyt­ti­ga erfaren­heter in i din ordi­nar­ie jobb­si­t­u­a­tion när den här pan­demin slut­li­gen är över.

Hur gör du?

Vad har du för knep för att trivas bät­tre med hem­maar­betet? Tip­sa mig i en kom­men­tar, för jag är nyfiken på vad du har för erfarenheter.

Du kan få fler tips

Vill du ha fler av mina tips om knep, verk­tyg och metoder som under­lät­tar arbetet (på job­bet som hem­ma), får du det i mina böck­er, på min YouTube-kanal, i mitt veck­o­brev, i mina föreläs­ningar och på några ytterli­gare ställen.