Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 mars

Du kan få föreläsningar från långt håll


Datum: 2020-03-18 09:27

Man kan förledas att tro att lop­pet är kört för att få struk­turhjälp av mig genom en föreläs­ning eller utbild­ning nu när coro­n­aviruset slag­it till. Det är det inte. Det finns möjligheter!

Se bara här, i den här kor­ta videon (som råkar vara på engel­s­ka, men du vet sedan länge att jag såk­lart ock­så föreläs­er på sven­s­ka), där jag på långt och behörigt avstånd, med föredöm­lig social dis­tanser­ing tilläm­pad, berät­tar att jag håller alla mina föreläs­ningar virtuellt, från långt håll, genom det dis­tans­mötesverk­tyg (Skype, Teams, Zoom eller annat) som pas­sar dig. 

Om några dagar håller jag till exem­pel en föreläs­ning i Malmö på en kon­fer­ens som inte äger rum i Malmö utan istäl­let i var och en av delt­a­gar­nas dator — på distans.

Vill du och dina kol­le­gor fort­sät­ta att utveck­la struk­turen trots att ni job­bar hemifrån, finner du alla mina föreläs­ningar här.