Gör du rätt saker? – Renodla! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 okt.

Gör du rätt saker? – Renodla!


Datum: 2010-10-08 10:59

I dagar som dessa, är det vik­ti­gare än någon­sin att arbe­ta effek­tivt i så mot­to att vi ägnar vår tid åt rätt saker. 

Nu är det ett ypperligt tillfälle att ren­od­la våra arbet­suppgifter så vi verk­li­gen hin­ner med de som är vik­ti­gast, d v s de som bidrar mest till att upp­fyl­la våra mål på kort sikt och före­tagets vision på lång sikt.

Gör så här

 1. Ta ett blankt pap­per­sark (eller lad­da hem vår ren­odlings­mall här).
 2. Längst upp till höger skriv­er du de mål som är vik­ti­gast att job­ba mot det när­maste halvåret. Skriv vad det hand­lar om för mått, nyck­eltal eller mil­stol­par. Skriv ock­så vilket värde som är målet. Det kan t ex vara Omsät­tning X Mkr”, Täck­n­ings­grad X%”, Antal nya affär­er X st”, Lanser­ing av ny pro­dukt den 15 maj”.
 3. Dela sedan in arket i tre kolumner. 
 4. Som rubrik för den vän­stra kolum­nen skriv­er du Bidrar ej till att upp­fyl­la målen”. Mit­tenkolum­nens rubrik låter du vara Bidrar för­mod­li­gen till att upp­fyl­la målen” och över kolum­nen till höger skriv­er du Bidrar defin­i­tivt till att upp­fyl­la målen”. 
 5. Ta nu en stund och tänk igenom vad du har för arbet­suppgifter, lika detal­jer­at som om du hade dem på din att-göra-lista. Pyt­sa ut de oli­ka uppgifter­na i rätt kol­umn. Det är bara du som vet vilken kol­umn som är rätt för vilken uppgift, baser­at på din erfaren­het av ditt eget jobb. 
  • Vil­ka av dina arbet­suppgifter du har till vardags bidrar defin­i­tivt till att upp­fyl­la de mål du har skriv­it längst upp till höger på bladet?
  • Vil­ka arbet­suppgifter bidrar för­mod­li­gen, eller bidrar i näs­ta led till måluppfyllnad? 
  • Och slut­li­gen, vil­ka arbet­suppgifter bidrar egentli­gen inte till att nå ditåt ni strä­var, utan är sådant som du bara gör av gam­mal vana eller utan att fun­dera över varför?
 6. Det när­maste halvåret,

  • låt de arbet­suppgifter du skriv­it i den högra kolum­nen ha högs­ta pri­or­itet, d v s gör de uppgifter­na först. 
  • Gör ock­så uppgifter­na i den mit­ter­s­ta kolum­nen, men med nor­mal­pri­or­itet. Fun­dera på om du kan delegera något, så du får än mer tid att göra de högst pri­or­it­er­ade uppgifterna. 
  • De uppgifter du har i den vän­stra kolum­nen, de som inte bidrar till att upp­fyl­la dina mål; ta ställ­ning till om du ska slu­ta göra dem över huvud­taget, om du kan out­sour­ca dem genom att anli­ta någon utan­för före­taget eller om du ska delegera dem till en kol­le­ga, vars mål de skulle bidra till att uppfylla.
 7. Låt den här lap­pen lig­ga på ditt skrivbord den när­maste månaden. Så fort du kom­mer i ett läge då du fun­der­ar på vad du ska pri­or­it­era, kol­la i vilken kol­umn du tidi­gare satt arbet­suppgiften. Finns den inte på lap­pen, bestäm dig för i vilken kol­umn den hör hemma.

Ett pri­or­i­ter­ingsstöd

Den här upp­ställ­nin­gen är ett utmärkt pri­or­i­ter­ingsverk­tyg i din vardag. 

Om du inte har möj­lighet att pri­or­it­era själv, utan har en chef du behöver stäm­ma av med, är upp­ställ­nin­gen ock­så då ett strå­lande mate­r­i­al du kan använ­da i din argu­men­ta­tion för att visa vil­ka uppgifter du tyck­er du bor­de pri­or­it­era. För din chef är det säk­ert vik­tigt att ni når era mål och kan du visa vil­ka uppgifter som bidrar mest, är jag över­ty­gad om att ni kom­mer att få en gemen­sam bild av vad som är rätt pri­or­i­ter­ing för just dig.

Hur gör du?

Hur gör du för att i dessa snål­blåst-tider se till att du gör rätt saker? 

Kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.