Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 okt.

Gör du rätt saker? – Renodla!


Datum: 2010-10-08 10:59

I dagar som dessa, är det vik­ti­gare än någon­sin att arbe­ta effek­tivt i så mot­to att vi ägnar vår tid åt rätt saker. 

Nu är det ett ypperligt tillfälle att ren­od­la våra arbet­suppgifter så vi verk­li­gen hin­ner med de som är vik­ti­gast, d v s de som bidrar mest till att upp­fyl­la våra mål på kort sikt och före­tagets vision på lång sikt.

Gör så här

 1. Ta ett blankt pap­per­sark (eller lad­da hem vår ren­odlings­mall här).
 2. Längst upp till höger skriv­er du de mål som är vik­ti­gast att job­ba mot det när­maste halvåret. Skriv vad det hand­lar om för mått, nyck­eltal eller mil­stol­par. Skriv ock­så vilket värde som är målet. Det kan t ex vara Omsät­tning X Mkr”, Täck­n­ings­grad X%”, Antal nya affär­er X st”, Lanser­ing av ny pro­dukt den 15 maj”.
 3. Dela sedan in arket i tre kolumner. 
 4. Som rubrik för den vän­stra kolum­nen skriv­er du Bidrar ej till att upp­fyl­la målen”. Mit­tenkolum­nens rubrik låter du vara Bidrar för­mod­li­gen till att upp­fyl­la målen” och över kolum­nen till höger skriv­er du Bidrar defin­i­tivt till att upp­fyl­la målen”. 
 5. Ta nu en stund och tänk igenom vad du har för arbet­suppgifter, lika detal­jer­at som om du hade dem på din att-göra-lista. Pyt­sa ut de oli­ka uppgifter­na i rätt kol­umn. Det är bara du som vet vilken kol­umn som är rätt för vilken uppgift, baser­at på din erfaren­het av ditt eget jobb. 
  • Vil­ka av dina arbet­suppgifter du har till vardags bidrar defin­i­tivt till att upp­fyl­la de mål du har skriv­it längst upp till höger på bladet?
  • Vil­ka arbet­suppgifter bidrar för­mod­li­gen, eller bidrar i näs­ta led till måluppfyllnad? 
  • Och slut­li­gen, vil­ka arbet­suppgifter bidrar egentli­gen inte till att nå ditåt ni strä­var, utan är sådant som du bara gör av gam­mal vana eller utan att fun­dera över varför?
 6. Det när­maste halvåret,

  • låt de arbet­suppgifter du skriv­it i den högra kolum­nen ha högs­ta pri­or­itet, d v s gör de uppgifter­na först. 
  • Gör ock­så uppgifter­na i den mit­ter­s­ta kolum­nen, men med nor­mal­pri­or­itet. Fun­dera på om du kan delegera något, så du får än mer tid att göra de högst pri­or­it­er­ade uppgifterna. 
  • De uppgifter du har i den vän­stra kolum­nen, de som inte bidrar till att upp­fyl­la dina mål; ta ställ­ning till om du ska slu­ta göra dem över huvud­taget, om du kan out­sour­ca dem genom att anli­ta någon utan­för före­taget eller om du ska delegera dem till en kol­le­ga, vars mål de skulle bidra till att uppfylla.
 7. Låt den här lap­pen lig­ga på ditt skrivbord den när­maste månaden. Så fort du kom­mer i ett läge då du fun­der­ar på vad du ska pri­or­it­era, kol­la i vilken kol­umn du tidi­gare satt arbet­suppgiften. Finns den inte på lap­pen, bestäm dig för i vilken kol­umn den hör hemma.

Ett pri­or­i­ter­ingsstöd

Den här upp­ställ­nin­gen är ett utmärkt pri­or­i­ter­ingsverk­tyg i din vardag. 

Om du inte har möj­lighet att pri­or­it­era själv, utan har en chef du behöver stäm­ma av med, är upp­ställ­nin­gen ock­så då ett strå­lande mate­r­i­al du kan använ­da i din argu­men­ta­tion för att visa vil­ka uppgifter du tyck­er du bor­de pri­or­it­era. För din chef är det säk­ert vik­tigt att ni når era mål och kan du visa vil­ka uppgifter som bidrar mest, är jag över­ty­gad om att ni kom­mer att få en gemen­sam bild av vad som är rätt pri­or­i­ter­ing för just dig.

Hur gör du?

Hur gör du för att i dessa snål­blåst-tider se till att du gör rätt saker? 

Kom­mentera nedan.