Snart kommer min nya bok om att prioritera | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 sep.

Snart kommer min nya bok om att prioritera


Datum: 2015-09-02 10:30

Det har nu gått tre år sedan jag pub­licer­ade min förs­ta bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar (som för­resten sålts i över 10 000 exem­plar hit­tills) och nu är det dags för en ny bok igen.

Under de senaste årens resor land och rike runt talan­des med män­niskor om struk­tur har det bliv­it uppen­bart för mig hur mån­ga som finner en utman­ing i att pri­or­it­era och fram­för allt som tyck­er att det är svårt att säga nej med gott samvete.

Så, den senaste tiden har jag utforskat det­ta med pri­or­i­ter­ing från all­sköns håll. Jag har vrid­it och vänt på prob­lemet, jag har grävt djupt i begrep­pen och vad de egentli­gen bety­der, jag har konkre­tis­er­at hur vi prak­tiskt kan tilläm­pa något som först bara var en teo­retisk mod­ell och fak­tiskt har jag ock­så utveck­lat ett hjäl­pande verktyg.

Resul­tatet av mitt utforskande delar jag med mig av i min nya bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete.

Den pub­liceras först 7 okto­ber, så vill du att jag under­rät­tar dig när boken finns i lager — mejla mig.

Boken kom­mer att kos­ta 200 kr ex moms (+23 kr i frakt).

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.