Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 sep.

Snart kommer min nya bok om att prioritera


Datum: 2015-09-02 10:30

Det har nu gått tre år sedan jag pub­licer­ade min förs­ta bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar (som för­resten sålts i över 10 000 exem­plar hit­tills) och nu är det dags för en ny bok igen.

Under de senaste årens resor land och rike runt talan­des med män­niskor om struk­tur har det bliv­it uppen­bart för mig hur mån­ga som finner en utman­ing i att pri­or­it­era och fram­för allt som tyck­er att det är svårt att säga nej med gott samvete.

Så, den senaste tiden har jag utforskat det­ta med pri­or­i­ter­ing från all­sköns håll. Jag har vrid­it och vänt på prob­lemet, jag har grävt djupt i begrep­pen och vad de egentli­gen bety­der, jag har konkre­tis­er­at hur vi prak­tiskt kan tilläm­pa något som först bara var en teo­retisk mod­ell och fak­tiskt har jag ock­så utveck­lat ett hjäl­pande verktyg.

Resul­tatet av mitt utforskande delar jag med mig av i min nya bok Målmed­veten — pri­or­it­era rätt och säg nej med gott samvete.

Den pub­liceras först 7 okto­ber, så vill du att jag under­rät­tar dig när boken finns i lager — mejla mig.

Boken kom­mer att kos­ta 200 kr ex moms (+23 kr i frakt).