Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 okt.

Fem oumbärliga starttips i Studentmagasinet


Datum: 2016-10-14 07:43

I det senaste num­ret av Stu­dent­ma­gasinet inter­vjuades jag om hur vi kan ska­pa struk­tur i en inten­siv till­varo. Jag delade bland annat med mig av vil­ka verk­tyg som kan hjäl­pa oss att ska­pa struk­tur och fem oum­bärli­ga start­tips att sät­ta igång med.

Dessu­tom lyfter jag på för­låten och berät­tar vad jag är bäst respek­tive sämst på när det gäller min egen struktur.

Inter­vjun läs­er du här.