En vision för många sinnen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 nov.

En vision för många sinnen


Datum: 2009-11-04 10:59

Som jag ser det, beskriv­er visio­nen den tänk­ta, framti­da sit­u­a­tion vi vill upp­nå i före­taget. Visio­nen ska få mig som ledare och medar­betare att ryckas med, att vil­ja ägna minst 40 h per vec­ka i x år för att kom­ma till den här sit­u­a­tio­nen. Så, visio­nen ska framkalla någon grad av hän­ryck­n­ing, en spän­ning, iver, en skön magkänsla hos mig. Ju fler sin­nen visio­nen appeller­ar till, desto effek­ti­vare är den i att inspir­era oss.

I vilken form kan man då skri­va visio­nen? Här är sex oli­ka idéer på format.

Punk­t­form

Punk­t­for­men är i mina ögon den mest använ­da for­men. En fördel är att visio­nen blir rätt så konkret, men en nack­del är att den ofta ten­der­ar att bestå av allt­för detal­jer­ade mål, fast på lång sikt.

Berät­telse

Ända sedan vi var små har vi ryck­ts med av berät­telser. Vår fan­tasi kit­t­las när vi läs­er skön­lit­ter­atur och vi berörs känslomäs­sigt när vi läs­er om drama­tiska hän­delser. Så kan det ock­så vara med visionen. 
Beskriv den som en berät­telse för att göra den mer levande och lättare att ryckas med i. Beskriv en typisk dag i din verk­samhet om fem år. Beskriv en vik­tig sym­bol­hän­delse som verk­li­gen vis­ar att ni tag­it er dit ni vill från nu till sen.

Tid­ningsar­tikel

År 2001 tog Anne M Mulc­ahy över som ord­förande och VD för Xerox, ett före­tag som hade haft sto­ra prob­lem ett tag och bl a fått myck­et stryk av affär­s­pressen och i syn­ner­het av Wall Street Jour­nal. För att sam­la per­son­alen kring visio­nen att ryc­ka upp före­taget, skrev hon en öppet fik­tiv Wall Street Jour­nal-artikel dat­er­ad fem år fram i tiden. I artikeln höjde Wall Street Jour­nal Xerox och dess per­son­al till skyarna och berömde dem för vil­ka fram­steg de gjort under de senaste fem åren. 
Artikeln blev en intern suc­cé och ref­er­erades till i alla sam­tal om vision Mulc­ahy hade med sin personal.

Bild

För en hel del år sedan, innan mobil­tele­fon­er­na rik­tigt hade slag­it igenom, målade det japan­s­ka telekom­bo­laget NTT-DoCo­Mo upp sin vision genom att pub­licera en enda bild. Bilden föreställde ett japan­skt Shinkansen (höghastighet­ståg) på väg ut ur en tun­nel. I tåget stod det fullt med folk som alla talade i mobil­tele­fon. Bilden rep­re­sen­ter­ade före­tagets vision om vad deras tjän­ster och pro­duk­ter ska klara av i framti­den: Man ska kun­na tala i tele­fon på ett tåg som kör i en tun­nel och man ska kun­na tala mån­ga sam­tidigt i portabla telefoner.

Film

NTT-DoCo­Mo har fort­satt vision­era i bild­form. På deras inter­na­tionel­la site kan man se en tio minut­ers film kallad The Road to Hokusai’s Water­fall” som beskriv­er vil­ka mobi­la tjän­ster de vill kun­na lev­er­era i framti­den. Jag kan verk­li­gen rek­om­mendera fil­men; den är abso­lut fascinerande.

Upplevelse

Vad är då den ulti­ma­ta, hän­ryck­n­ingsska­pande for­men av vision? Är det inte att uppl­e­va med alla sina sin­nen hur det är att vara i den sit­u­a­tion visio­nen beskriv­er, att bli för­fly­t­tad dit för en stund? Hur skulle det vara om vi med hjälp av ljus och ljud, smak och doft, film och känsel ska­pade en miljö och aktivitet som låter oss uppl­e­va visio­nen uppnådd? 
Hur blir vi som anställ­da i före­taget bemöt­ta av utom­stående? Vad säger kun­der­na? Hur låter det på kon­toret? Vad äter vi för mat? Hur dof­tar det? Vad gör vi en van­lig dag? Jag tror att totalup­plevelsen som spelar på mån­ga sin­nen är den form som all­ra kraft­ful­last kom­mu­nicer­ar den framti­da sit­u­a­tion vi vill uppnå.

Hur tänker du?

Hur tänker du själv kring visio­nens form? Välkom­men att kom­mentera nedan. Jag är idel öra.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.