Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 okt.

Behöver en vision vara luddig?


Datum: 2009-10-30 16:25

När jag håller strate­gi­work­shop med styrelser, hän­der det att det blir en trätofrå­ga hur konkret visio­nen får vara. Det kan hän­da att någon säger att Ja, om tio år så är det på det här och det här sät­tet.”, varpå någon annan pro­test­er­ar: Nej, men det är ingen vision! Det är allde­les för tydligt och mät­bart, det är ett mål.”

Det här har fått mig att fun­dera den senaste tiden. Är det verk­li­gen sant att en vision behöver vara lud­dig för att vara en vision? Finns det en risk med att visio­nen är konkret?

Ej en punk­thöjd bland andra

Visio­nens syfte är väl att hjäl­pa oss ta ut en rik­t­ning vartåt vi ska ta den här verk­samheten. Som gam­mal ori­en­ter­are, vet jag att odd­sen ökar att jag kom­mer dit jag vill (som ock­så kan vara ett ställe där jag inte var­it tidi­gare, men som jag tror att det är förde­lak­tigt för mig att kom­ma till) om jag vet att det är pré­cis Där!”, just den där punk­thöj­den som jag vill kom­ma till, snarare än om jag tar ut en rik­t­ning och tänker Ditåt, ungefär.”

Risken med att ha en konkret, tydlig vision upp­står väl bara om vi tror att det måste bli exakt så och att vi annars tror oss om att ha miss­ly­ck­ats? Det hand­lar mer om vårt förhåll­ningssätt än om hur konkret visio­nen är formulerad.

Till solen

Ta till exem­pel resekat­a­loger­na som dim­per ner i vår brevlå­da så här års; kat­a­loger­na som pre­sen­ter­ar vin­terns och vårens lockande resmål med sol och bad i var­ma län­der. Tit­tar vi på bilder­na som pre­sen­ter­ar de oli­ka orter­na och strän­der­na, så är de syn­nerli­gen tydli­ga och skarpa. De är säl­lan helt utan fokus så att man bara skön­jer vad de avbil­dar. Nej, det är gnis­trande strän­der, knall­blått hav, det är palmer och gla­da, vack­ra män­niskor som springer och lek­er i sanden.
Bilder­na målar upp en väldigt tydlig vision för att loc­ka oss att bestäl­la en resa. 

Men, vi förstår ju att det inte kom­mer att bli exakt så när vi kom­mer till det där resmålet. Vi kom­mer inte att stäl­la rese­bo­laget till svars om vi inte kän­ner oss fullt så lyck­li­ga när vi är där och om stran­den inte är så folk­tom som på bilden. Vi vet ju att det bara är en illus­tra­tion som vis­ar oss unge­fär hur det kom­mer att vara. Det behöver stäm­ma på det sto­ra hela taget, men inte exakt, även om bilden i kat­a­lo­gen är tydlig.

Så tyck­er jag att det är ock­så när vi for­muler­ar vår verk­samhets vision. Vi målar upp en framti­da verk­lighet och vi vet ändå på något sätt att det finns nyanser. Det är möjligt att det blir unge­fär så som vi for­muler­at det (och det kan hän­da att det blir ännu bät­tre) och kanske når vi inte ända fram, men vi når säk­ert län­gre än om vi inte hade for­muler­at just den här visionen.

Detal­jer­na är hårdfakta

I anslut­ning till resmåls-pre­sen­ta­tio­nen i kat­a­loger­na, finns pre­sen­ta­tion­er­na av var­je enskilt hotell. Där har vi hård­fak­ta: att det finns TV i var­je rum, att det är 200 m till stran­den, att hotel­lkom­plex­et har fyra restau­ranger. Det är de här sak­er­na vi mäter. Om inte dessa upp­fylls, det är då vi ställer rese­bo­laget till svars.
Så, jag upplever att vi har väldigt lätt att skil­ja på vad som ska mätas och inte. Det är naturligt för oss vad som är en vision, som må vara tydlig och konkret, men som ändå inte kom­mer att vara föremål för mät­ning. Det är ändå rätt lätt sett vad som är våra mål, nyck­eltal och mil­stol­par som är det vi ska mäta för att se om vi är på väg ditåt vi vill.

Det är OK att vara konkret

Mina vän­ner, räds icke att definiera konkre­ta vision­er, så länge som du är med­veten om att det inte är ett miss­ly­ckande om det inte blir exakt så här.
Det är lättare att ta ut en tydlig rik­t­ning om visio­nen är konkret än om den är väldigt svepande, för då spelar det ingen större roll om rik­t­nin­gen är den rät­ta — du ska ju bara unge­fär dit, eventuellt.

Vad tyck­er du i frå­gan? Välkom­men att kom­mentera nedan.