Behöver en vision vara luddig? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 okt.

Behöver en vision vara luddig?


Datum: 2009-10-30 16:25

När jag håller strate­gi­work­shop med styrelser, hän­der det att det blir en trätofrå­ga hur konkret visio­nen får vara. Det kan hän­da att någon säger att Ja, om tio år så är det på det här och det här sät­tet.”, varpå någon annan pro­test­er­ar: Nej, men det är ingen vision! Det är allde­les för tydligt och mät­bart, det är ett mål.”

Det här har fått mig att fun­dera den senaste tiden. Är det verk­li­gen sant att en vision behöver vara lud­dig för att vara en vision? Finns det en risk med att visio­nen är konkret?

Ej en punk­thöjd bland andra

Visio­nens syfte är väl att hjäl­pa oss ta ut en rik­t­ning vartåt vi ska ta den här verk­samheten. Som gam­mal ori­en­ter­are, vet jag att odd­sen ökar att jag kom­mer dit jag vill (som ock­så kan vara ett ställe där jag inte var­it tidi­gare, men som jag tror att det är förde­lak­tigt för mig att kom­ma till) om jag vet att det är pré­cis Där!”, just den där punk­thöj­den som jag vill kom­ma till, snarare än om jag tar ut en rik­t­ning och tänker Ditåt, ungefär.”

Risken med att ha en konkret, tydlig vision upp­står väl bara om vi tror att det måste bli exakt så och att vi annars tror oss om att ha miss­ly­ck­ats? Det hand­lar mer om vårt förhåll­ningssätt än om hur konkret visio­nen är formulerad.

Till solen

Ta till exem­pel resekat­a­loger­na som dim­per ner i vår brevlå­da så här års; kat­a­loger­na som pre­sen­ter­ar vin­terns och vårens lockande resmål med sol och bad i var­ma län­der. Tit­tar vi på bilder­na som pre­sen­ter­ar de oli­ka orter­na och strän­der­na, så är de syn­nerli­gen tydli­ga och skarpa. De är säl­lan helt utan fokus så att man bara skön­jer vad de avbil­dar. Nej, det är gnis­trande strän­der, knall­blått hav, det är palmer och gla­da, vack­ra män­niskor som springer och lek­er i sanden.
Bilder­na målar upp en väldigt tydlig vision för att loc­ka oss att bestäl­la en resa. 

Men, vi förstår ju att det inte kom­mer att bli exakt så när vi kom­mer till det där resmålet. Vi kom­mer inte att stäl­la rese­bo­laget till svars om vi inte kän­ner oss fullt så lyck­li­ga när vi är där och om stran­den inte är så folk­tom som på bilden. Vi vet ju att det bara är en illus­tra­tion som vis­ar oss unge­fär hur det kom­mer att vara. Det behöver stäm­ma på det sto­ra hela taget, men inte exakt, även om bilden i kat­a­lo­gen är tydlig.

Så tyck­er jag att det är ock­så när vi for­muler­ar vår verk­samhets vision. Vi målar upp en framti­da verk­lighet och vi vet ändå på något sätt att det finns nyanser. Det är möjligt att det blir unge­fär så som vi for­muler­at det (och det kan hän­da att det blir ännu bät­tre) och kanske når vi inte ända fram, men vi når säk­ert län­gre än om vi inte hade for­muler­at just den här visionen.

Detal­jer­na är hårdfakta

I anslut­ning till resmåls-pre­sen­ta­tio­nen i kat­a­loger­na, finns pre­sen­ta­tion­er­na av var­je enskilt hotell. Där har vi hård­fak­ta: att det finns TV i var­je rum, att det är 200 m till stran­den, att hotel­lkom­plex­et har fyra restau­ranger. Det är de här sak­er­na vi mäter. Om inte dessa upp­fylls, det är då vi ställer rese­bo­laget till svars.
Så, jag upplever att vi har väldigt lätt att skil­ja på vad som ska mätas och inte. Det är naturligt för oss vad som är en vision, som må vara tydlig och konkret, men som ändå inte kom­mer att vara föremål för mät­ning. Det är ändå rätt lätt sett vad som är våra mål, nyck­eltal och mil­stol­par som är det vi ska mäta för att se om vi är på väg ditåt vi vill.

Det är OK att vara konkret

Mina vän­ner, räds icke att definiera konkre­ta vision­er, så länge som du är med­veten om att det inte är ett miss­ly­ckande om det inte blir exakt så här.
Det är lättare att ta ut en tydlig rik­t­ning om visio­nen är konkret än om den är väldigt svepande, för då spelar det ingen större roll om rik­t­nin­gen är den rät­ta — du ska ju bara unge­fär dit, eventuellt.

Vad tyck­er du i frå­gan? Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.