Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

02 maj

En att göra-uppgift är kortare än en arbetsdag


Datum: 2018-05-02 09:57

Ett av de van­li­gare struk­tur­mis­sta­gen jag möter hos mina klien­ter är att vi skriv­er för sto­ra att göra-uppgifter. Förvis­so använ­der vi den senaste listap­pen, vi har lyck­ats få ihop alla noteringar om det vi har att göra till en enda lista och ingen­stans lig­ger det lösa kom ihåg-lap­par. Men, i lis­tan är det blan­dat stort och smått. En del uppgifter lockar oss mer än andra, för de är kor­ta och går snabbt att beta av. Andra uppgifter är större och kanske rent av så sto­ra att vi spon­tant tänker att det där får vi ta sedan” eller rent av ja, just det ja, det där behöver jag kom­ma igång med — men nu hin­ner jag inte”. De stort definier­ade uppgifter­na blir dåli­ga samveten och sur­de­gar allde­les i onödan.

Boc­ka av flera gånger om dagen
Det är skönt att boc­ka av en uppgift; det är alla jag hit­tills stött på överens om. Åtmin­stone jag vill kän­na den­na skö­na känsla flera gånger om dagen, för den inger hopp och en upplevelse av att jag tar mig framåt ditåt jag vill. Är du som jag på den punk­ten, behöver vi där­för boc­ka av flera uppgifter var­je dag. Då måste var­je uppgift vara kortare än en arbets­dag, så att vi hin­ner flera uppgifter om dagen.

Låt det vara en tum­regel: en att göra-uppgift är kortare än en arbetsdag.

Gör så här
Vill du, lik­som jag, ha en lista där du ofta får boc­ka av sak­er och där det är myck­et rörelse framåt, gör nu så här:

  1. Ta fram din att göra-lista.

  2. Tit­ta igenom lis­tan. Är det något där som tar län­gre tid än en arbets­dag? Fly­t­ta det i så fall till din över­sikt över större uppgifter & pro­jekt, var­ifrån du definier­ar det förs­ta steget som en att göra-uppgift du skriv­er i din att göra-lista istäl­let. På så sätt delar du upp det som du har att göra som tar län­gre tid än en arbets­dag i min­dre steg och de blir lättare att såväl kom­ma igång med som att slut­föra i tid.

  3. När du är igenom lis­tan och alla uppgifter där tar kortare tid än en arbets­dag (var och en av dem; du behöver inte hin­na med alla på en arbets­dag) är du klar för nu. Skrid så till ver­ket — gör sak­er­na på listan.

Snab­brörlig istäl­let för statisk
Ren­od­lar du din att göra-lista så att var­je uppgift på den tar kortare tid än en arbets­dag, blir din lista enklare att använ­da i din vardag. Det du ser där är sak­er du med större lät­thet kan hug­ga tag i mer än sak­er du blir påmind om att du snart, behöver kom­ma igång med. Du har på ett enkelt sätt min­skat risken att du ska­par nya sur­de­gar. Är uppgifter­na min­dre i omfat­tning och du ändå har lika myck­et att göra, är lis­tan såk­lart län­gre än tidi­gare, men du får boc­ka av så myck­et oftare. Även efter bara en kort stunds ansträngn­ing får du nju­ta av att se hur lis­tan blir kortare än förut. Det är värt besväret.

Hur gör du?
Har du någon annan tum­regel än den här när det gäller dina att göra-uppgifter? Läm­na en kom­men­tar och dela ditt tips.