Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 okt.

Du börjar med att rensa


Datum: 2021-10-19 14:44

Den som vill vara effek­tiv behöver plats att arbe­ta. Är det ont om utrymme har vi svårt att bre­da ut vårt mate­r­i­al för att få överblick. En del av oss skaf­far en skärm till för att se mer sam­tidigt. Andra töm­mer arbet­sy­tan på skrivbordet.

För att få sak­er gjort snabbt och lätt vill vi ock­så kun­na fokusera på uppgiften vi arbe­tar med. Upp-pop­pande noti­fieringar, öpp­na fön­ster med annan infor­ma­tion, doku­ment och ska fixa”-grejer som lig­ger framme dis­tra­her­ar oss och spolier­ar koncentrationen.

Men när ska jag hin­na det?”
Har vi idag ont om fri arbet­sy­ta och myck­et dis­trak­tion­er, behöver vi ren­sa. Det kan kän­nas helt över­mäk­tigt och omöjligt om rum­met är full­sta­plat och kan beskri­vas i ter­mer av kaos, bomb­ned­slag och Jerusalems förstörelse.

Mis­strös­ta inte. Det är inte så kom­plicer­at. Du behöver bara tålam­od. Om du vill ska­pa bät­tre struk­tur i hur du för­varar ditt fysiska mate­r­i­al såsom pap­per, böck­er, pär­mar, utskrifter, doku­men­ta­tion och allt annat du har på ditt rum eller din arbet­splats, är förs­ta steget att ren­sa. För, visst vill du bara läg­ga ener­gi på att struk­tur­era sådant som du har nyt­ta av?

Det ger sig
Det fina är att du inte behöver göra allt på en gång. Du kan till och med låta bli att läg­ga upp det som ett smärre pro­jekt, utan låt det gå lite grand av sig själv. Det är helt OK att du gör dig av med för lite” i förs­ta vän­dan, efter­som du snart får blo­dad tand och vill bli av med mer när du bör­jat göra dig av med något. Kalla det snöbollsef­fekt, rens- och röjac­cel­er­a­tion eller vad du vill — urgle­sat blir lätt ännu gle­sare över tid.

Gör så här

 1. Avsätt en halv­timme eller avgrän­sa en liten del av allt du skulle vil­ja ren­sa (ett hyllplan, en hurts, besöks­bor­det). Är något över­mäk­tigt kom­mer vi lättare igång om vi bör­jar med ett litet steg.

 2. Sätt igång med att ren­sa. Om du tvekar, spara. Du kan ren­sa en gång till (minst) senare. Lägg det utren­sade i tre högar: släng”, ge bort”, läm­na till­ba­ka”. Kon­cen­tr­era dig på ren­sandet istäl­let för att till exem­pel springa bort till kol­le­gans rum och åter­bör­da det han glömt hos dig. Det du gör dig av med kan vara:
  • sådant som inte behövs län­gre och som du kan slänga
  • sådant du tänkt läsa men troli­gen inte kom­mer att vilja
  • sådant andra kan ha nyt­ta av och som du kan ge bort till någon kol­le­ga eller läg­ga där ni har mate­r­i­al och verk­tyg ni delar på så mån­ga kan nyt­t­ja det
  • sådant som råkat ham­na i ditt rum fast det inte är ditt
  • deko­ra­tion som inte är deko­ra­tiv längre
  • min­nes­sak­er som inte län­gre framkallar skö­na minnen

 3. När betinget är klart (det vill säga när halv­tim­men gått eller den avgrän­sade delen är genomgån­gen), bestäm dig för näs­ta steg. Anti­n­gen bär du iväg med högar­na nu direkt eller så gör du det när det pas­sar dig bät­tre, förslagsvis när du är på väg ut och passer­ar soprum­met eller vid näs­ta möte du har med kol­le­gan som kom­mer att ha nyt­ta av det som du vill göra dig av med.

 4. Gör ingen ytterli­gare plan, utan lita på att du får lust att göra ett nytt röj igen, stort eller litet.

Min­dre letande, mer koncentration
Om du ren­sar om än bara ett uns, får du mer utrymme till det som verk­li­gen är vik­tigt i ditt jobb. Du hit­tar snab­bare det du sök­er och du kon­cen­tr­erar dig lättare på den uppgift du har för han­den. Lättare, lufti­gare, smidi­gare, om du frå­gar mig.

Hur gör du?
Vad är ditt bäs­ta ren­sningsknep? Berät­ta för mig!