Du börjar med att rensa | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 okt.

Du börjar med att rensa


Datum: 2021-10-19 14:44

Den som vill vara effek­tiv behöver plats att arbe­ta. Är det ont om utrymme har vi svårt att bre­da ut vårt mate­r­i­al för att få överblick. En del av oss skaf­far en skärm till för att se mer sam­tidigt. Andra töm­mer arbet­sy­tan på skrivbordet.

För att få sak­er gjort snabbt och lätt vill vi ock­så kun­na fokusera på uppgiften vi arbe­tar med. Upp-pop­pande noti­fieringar, öpp­na fön­ster med annan infor­ma­tion, doku­ment och ska fixa”-grejer som lig­ger framme dis­tra­her­ar oss och spolier­ar koncentrationen.

Men när ska jag hin­na det?”
Har vi idag ont om fri arbet­sy­ta och myck­et dis­trak­tion­er, behöver vi ren­sa. Det kan kän­nas helt över­mäk­tigt och omöjligt om rum­met är full­sta­plat och kan beskri­vas i ter­mer av kaos, bomb­ned­slag och Jerusalems förstörelse.

Mis­strös­ta inte. Det är inte så kom­plicer­at. Du behöver bara tålam­od. Om du vill ska­pa bät­tre struk­tur i hur du för­varar ditt fysiska mate­r­i­al såsom pap­per, böck­er, pär­mar, utskrifter, doku­men­ta­tion och allt annat du har på ditt rum eller din arbet­splats, är förs­ta steget att ren­sa. För, visst vill du bara läg­ga ener­gi på att struk­tur­era sådant som du har nyt­ta av?

Det ger sig
Det fina är att du inte behöver göra allt på en gång. Du kan till och med låta bli att läg­ga upp det som ett smärre pro­jekt, utan låt det gå lite grand av sig själv. Det är helt OK att du gör dig av med för lite” i förs­ta vän­dan, efter­som du snart får blo­dad tand och vill bli av med mer när du bör­jat göra dig av med något. Kalla det snöbollsef­fekt, rens- och röjac­cel­er­a­tion eller vad du vill — urgle­sat blir lätt ännu gle­sare över tid.

Gör så här

 1. Avsätt en halv­timme eller avgrän­sa en liten del av allt du skulle vil­ja ren­sa (ett hyllplan, en hurts, besöks­bor­det). Är något över­mäk­tigt kom­mer vi lättare igång om vi bör­jar med ett litet steg.

 2. Sätt igång med att ren­sa. Om du tvekar, spara. Du kan ren­sa en gång till (minst) senare. Lägg det utren­sade i tre högar: släng”, ge bort”, läm­na till­ba­ka”. Kon­cen­tr­era dig på ren­sandet istäl­let för att till exem­pel springa bort till kol­le­gans rum och åter­bör­da det han glömt hos dig. Det du gör dig av med kan vara:
  • sådant som inte behövs län­gre och som du kan slänga
  • sådant du tänkt läsa men troli­gen inte kom­mer att vilja
  • sådant andra kan ha nyt­ta av och som du kan ge bort till någon kol­le­ga eller läg­ga där ni har mate­r­i­al och verk­tyg ni delar på så mån­ga kan nyt­t­ja det
  • sådant som råkat ham­na i ditt rum fast det inte är ditt
  • deko­ra­tion som inte är deko­ra­tiv längre
  • min­nes­sak­er som inte län­gre framkallar skö­na minnen

 3. När betinget är klart (det vill säga när halv­tim­men gått eller den avgrän­sade delen är genomgån­gen), bestäm dig för näs­ta steg. Anti­n­gen bär du iväg med högar­na nu direkt eller så gör du det när det pas­sar dig bät­tre, förslagsvis när du är på väg ut och passer­ar soprum­met eller vid näs­ta möte du har med kol­le­gan som kom­mer att ha nyt­ta av det som du vill göra dig av med.

 4. Gör ingen ytterli­gare plan, utan lita på att du får lust att göra ett nytt röj igen, stort eller litet.

Min­dre letande, mer koncentration
Om du ren­sar om än bara ett uns, får du mer utrymme till det som verk­li­gen är vik­tigt i ditt jobb. Du hit­tar snab­bare det du sök­er och du kon­cen­tr­erar dig lättare på den uppgift du har för han­den. Lättare, lufti­gare, smidi­gare, om du frå­gar mig.

Hur gör du?
Vad är ditt bäs­ta ren­sningsknep? Berät­ta för mig!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.